| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/296/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust.   1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001   r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391), po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

2.   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013   r. należy uiścić w   terminie do dnia 5   sierpnia 2013   r.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia, w   którym nastąpiła zmiana.  

4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w   kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013   r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/296/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Zgodnie z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391) rada gminy zobowiązana jest określić w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Akt ten reguluje dokładny termin i   częstotliwość oraz dostępne metody wnoszenia opłaty. W   celu zapewnienia płynności finansowej ustalono miesięczną częstotliwość wnoszenia opłat. Zgodnie z   art.   6r ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach z   pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28   czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »