| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/443/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości w ramach gospodarstwa domowego.

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w ilości dostosowanej do ilości wytworzonych odpadów, częstotliwości odbioru, zgodnych z parametrami pojemników określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza zwanym dalej "Regulaminem".

§ 4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów powinien:

1) dysponować taką ilością pojemników, aby właściciel nieruchomości w razie potrzeby mógł zakupić, wynająć lub wydzierżawić pojemniki zgodnie z potrzebami występującymi na danej nieruchomości;

2) wyposażyć nieodpłatnie właścicieli nieruchomości w taką ilość worków lub pojemników na odpady gromadzone selektywnie, aby odpowiadała potrzebom występującym na danej nieruchomości;

3) umożliwić właścicielom nieruchomości utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez wykonywanie za dodatkową opłatą takiej usługi.

§ 5. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna),

2) 3 razy w tygodniu – dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna),

3) minimum 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 6. Odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła” od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna) - odbiór odpadów w podziale
na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem, szkło oraz odpady zielone - w pojemnikach lub workach odpowiadających parametrom określonym w Regulaminie;

2) minimum 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna) - odbiór odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem oraz szkło w systemie pojemnikowym (dzwony lub pojemniki siatkowe);

3) według indywidualnych potrzeb – dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna) - odbiór odpadów zielonych w okresie od maja do listopada w systemie telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania
na podstawienie kontenera;

4) podstawienie kontenera o którym mowa w pkt 3 odbywa się po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz wcześniejszej weryfikacji technicznych możliwości podstawienia zamówionego kontenera przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów;

5) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - odbiór odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem oraz szkło w pojemnikach i workach, które odpowiadają parametrom określonym w "Regulaminie".

§ 7. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone z częstotliwością:

1) 2 razy w roku (sezon: wiosna, jesień) – dla zabudowy jednorodzinnej;

2) zgodnie z terminem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - dla zabudowy wielorodzinnej.

§ 8. Rodzaj i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 9. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu (zabudowa jednorodzinna) oraz odpady zgromadzone w boksach przeznaczonych do gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna), z zastrzeżeniem § 11.

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest zobowiązany wystawić pojemniki i/lub worki z odpadami komunalnymi przed bramę wjazdową do nieruchomości lub udostępnić wjazd na posesję pojazdom w celu odebrania odpadów, z zastrzeżeniem§ 11.

§ 11. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do godziny 6:00.

§ 12. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w § 9, 10 i 11 w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości.

§ 14. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 15. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przedsiębiorca odbierający odpady ustali inny dzień odbioru odpadów, który musi przypadać w ciągu siedmiu dni poprzedzających dzień wolny lub w ciągu siedmiu dni po dniu wolnym od pracy.

§ 16. 1. Przedsiębiorca, z którym gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie na bieżąco kontrolował poprawność wykonywania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami nałożonych na właściciela nieruchomości ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz "Regulaminem".

2. Wykazanie przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 braku poprawności wykonywania nałożonych obowiązków, w szczególności braku segregowania odpadów, będzie skutkować dla właściciela nieruchomości wszczęciem postępowania przez właściwy organ i w konsekwencji może zmierzać do naliczenia podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .              

§ 17. 1. Niezależnie od określonych w § 6 terminów odbioru odpadów mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady o których mowa w § 17 ust. 2, § 18 i § 19, wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, do Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zwanych dalej „EKO PUNKTAMI” w ramach ponoszonej opłaty.

2. EKO PUNKTY stanowią punkty selektywnego zbierania odpadów dla mieszkańców gminy Dąbrowa Górnicza i świadczą usługi w zakresie przyjmowania:

1) odpadów wielkogabarytowych ( z zastrzeżeniem § 18);

2) metali;

3) zużytych opon;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem § 19);

5) rozpuszczalników, kwasów, alkaliów, odczynników fotograficznych;

6) środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne);

7) lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć ( w tym świetlówek);

8) urządzeń zawierających freon;

9) olejów i tłuszczów innych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) pod kodem 20 01 25;

10) farb, tłuszczów, farb drukarskich, klei, lepiszczy i żywicy zawierającej substancje niebezpieczne;

11) detergentów zawierających substancje niebezpieczne;

12) leków cytotoksycznych i cytostatycznych;

13) baterii i akumulatorów łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) pod kodami 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowanych bateriii akumulatorów zawierających te baterie;

14) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) pod kodami 20 01 21 i 20 01 23, zawierających niebezpieczne składniki;

15) drewna zawierającego substancje niebezpieczne;

16) opakowania po substancjach niebezpiecznych.

3. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w § 17 ust. 2, § 18 i § 19 mieszkańcy gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 18. Odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b.              

§ 19. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia przez mieszkańca gminy drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych będą przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b w ilości 1Mg na rok na jeden adres zamieszkania. Powyżej tego limitu właściciel nieruchomości może oddać odpad za dodatkową opłatą do przedsiębiorcy, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej.

§ 20. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Górnicza mogą przekazywać przeterminowane leki do aptek, które uczestniczą w ich zbiórce na terenie gminy.

§ 21. Lokalizacje i godziny otwarcia „EKO PUNKTÓW”, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:

1) Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b, otwarte od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00;

2) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 27b, otwarte od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00;

3) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 28a, otwarte od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00;

4) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 7, otwarte od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.


§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »