| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 50 907 163,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 43 910 542,31 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 6 996 621,44 zł zgodnie z tabelą Nr 1,ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 52 049 709,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 515 726,05, zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 533 983,30 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 142 545,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 676 230,60 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 472 750,60 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 330 205,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

2. z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 466 315,00 zł

3. z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 330 205,00 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów określonych w § 5 pkt. 1, 2 i 3.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 501 550,00 zł

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 95 000,00 zł

3) celową na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 KN w wysokości 72 550,00 zł,

4) celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 26 400,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z tabelą nr 4,ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 ujętą w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7ujętą w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8 ujętą w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 11. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 9 ujętą w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 13. Ustala się dochody w wysokości 290 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 260 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/ oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 45 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych wynagrodzeń,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGAMAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9 PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2013

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/198/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »