| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/678/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust 3, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2013 roku

w wysokości 276.652.336,-

obejmujących:

a) dochody bieżące                                                                                     264.314.270,-

b) dochody majątkowe                                                                                     12.338.066,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice w 2013 roku

w wysokości 266.015.280,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące                                                                                     239.154.804,-

b) wydatki majątkowe                                                                                     26.860.476,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości 10.637.056,- zostanie przeznaczona na rozchody.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości 2.600.000,- stanowią wpływy:

a) z emisji obligacji w wysokości 2.300.000,-,

b) spłata udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości 300.000,-.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości 13.237.056 ,- stanowią środki na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwoce 12.937.056,- ;

b) udzielenie pożyczki w kwocie 300.000,- .

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 20.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.300.000 zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami,
z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 7.291.820 ,- zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1.216.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 84.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.300.000,- .

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,- z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

§ 6. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych
z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe
w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2013 maksymalnie do kwoty 20.000.000,- zł.

3. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia pożyczki z budżetu maksymalnie do kwoty 300.000,- zł.

§ 7. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 14.625.014,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa

Zadanie

Jednostka miary

Ilość

Kwota dotacji

Jednostkowa dotacja

MZGK

Dotacja dla MZGK na remonty bieżące

m2powierzchni użytkowej

125 000 m2

500 000

4,00

MZGK

Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi

m2powierzchni użytkowej

9 000 m2

180 000

20,00

MOSiR

Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic

Mieszkaniec Mysłowic

72 480

2 200 000

30,3532

§ 8. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości 2.424.800,- , w tym:

1. ogólną                                                                                                                 595.000,-

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego               630.000,-

3. celową na zadania wskazane przez Rady Osiedli                                           699.800,-

4. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         500.000,-

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie
z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11. Przyjąć p r z y c h o d y i k o s z t y zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie                                                                                                   17.181.580,-

a) stan środków obrotowych na początek roku                                                                       -1.299.920,-

b) pozostałe przychody                                                                                                                 15.601.500,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu                                                                                     2.880.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie                                                                                                   17.181.580,-

a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   6.003.737,-

b) pozostałe koszty                                                                                                                 12.441.607,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku                                                                       -1.263.764,-

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie                                                                                                   3.000,-;

2. Wydatki w łącznej kwocie                                                                                                   3.000,-.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach
w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Tabela Nr 1
ZalacznikTabela%201.pdf

Tabela Nr 1


Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%202.pdf

Tabela Nr 2


Załącznik Nr Tabela 3 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%203.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr Tabela 4 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%204.pdf

Tabela Nr 4


Załącznik Nr Tabela 5 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%205.pdf

Tabela Nr 5


Załącznik Nr Tabela 6 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%206.pdf

Tabela Nr 6


Załącznik Nr Tabela 7 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%207.pdf

Tabela Nr 7


Załącznik Nr Tabela 8 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%208.pdf

Tabela Nr 8


Załącznik Nr Tabela 9 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%209.pdf

Tabela Nr 9


Załącznik Nr Tabela 10 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%2010.pdf

Tabela Nr 10


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »