| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/348/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211-212, 214, 218-222, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rudziniec na 2013 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.562.016,- zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 27.940.189,- zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1.621.827,- zł  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.278.790,- zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.466.964,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.811.826,- zł  zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.716.774,- zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów – w wysokości 4.578.000,- zł

2) pożyczek – w wysokości 138.774,- zł .

§ 5. Ustala się spłatę pożyczek w wysokości 851.719,- zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.568.493,- zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 851.719,- zł, zgodnie z planem stanowiącym załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w łącznej wysokości 3.248.734,- zł – zgodnie
z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 4.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody                             4.112.562,- zł

- koszty                             4.112.562,- zł  zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- dochody                             1.557.787,- zł

- wydatki                             1.557.787,- zł  zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu sołeckiego
w wysokości 325.714,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- dochody                             150.000,- zł

- wydatki                             150.000,- zł

§ 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości
100.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 100.000,- zł.

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,- zł i rezerwę celową w wysokości 66.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w §17 niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

1) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.716.774,- zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 873.553,- zł.

§ 18. Upoważnia się jednostki pomocnicze gminy do prowadzenia gospodarki finansowej
w zakresie środków finansowych Funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy – zgodnie
z załącznikiem nr 7.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Rudziniec i jej jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- dokonanych w 2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

- dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów w tym roku budżetowym.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4A.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/348/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »