| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/487/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4,  art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3,  art. 259,  art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz  pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2013 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 917.847.947 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 643.304.157  zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 274.543.790 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

             

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 952.440.980 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 614.854.222 zł,

b) wydatki majątkowe  wysokości 337.586.758 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 34.593.033 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 21.000.000zł,

b) pożyczek w wysokości 3.997.800 zł,

c) kredytów w wysokości 8.771.652 zł.

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości    823.581 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 59.202.670 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 24.609.637 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 33.769.452zł,

c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu Miasta w wysokości 19.609.637 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 12.205.500 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.670.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

c) wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,

- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie Oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

d) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 235.850 zł,

e) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu,

f) łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2013 w wysokości 1.533.500 zł.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.470.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.253.970 zł, z tego:

a) na  konkursy Rad Dzielnic w wysokości 350.000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.903.970 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- zmianach planu wydatków majątkowych,

- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego,

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 21.000.000 zł,

b) kredytu w wysokości 5.200.000 zł,

c) pożyczek w wysokości 8.490.886 zł.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

§ 5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy               -   15.352.127 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu               -   58.094.497 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom               -   37.368.138 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat               -   13.135.068 zł,

- zadania realizowane przez gminę na podstawie              

porozumień z organami administracji rządowej                          -  20.000 zł,

- zadania realizowane w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego               -  798.000 zł,

- realizację zadań z państwowych funduszy celowych               -   2.484.776 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody - 9.708.390 zł,

- wydatki  - 9.708.390 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXII/487/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik18.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »