| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/167/12 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Na podstawie art.12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 i   art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:  

§   1.  

Budżet Powiatu Rybnickiego na 2013 rok.  

1)   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w   kwocie: 38.907.383,57zł zgodnie z   zestawieniem Nr 1   do niniejszej Uchwały – w   tym:  

-   dochody bieżące: 35.514.904,59 zł  

-   dochody majątkowe: 3.392.478,98 zł  

2)   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w   kwocie: 42.788.078,93 zł, zgodnie z   zestawieniem Nr 2   do niniejszej Uchwały – w   tym:  

-   wydatki bieżące: 37.127.944,51 zł  

-   wydatki majątkowe: 5.660.134,42 zł  

3)   Plan wydatków bieżących zgodnie z   zestawieniem Nr 3   do niniejszej Uchwały.  

4)   Plan wydatków majątkowych zgodnie z   zestawieniem Nr 4   do niniejszej Uchwały.  

5)   Plan dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z   zestawieniem Nr 5   do niniejszej Uchwały.  

6)   Plan dochodów i   wydatków zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   zestawieniem Nr 6   do niniejszej Uchwały.  

7)   Wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa zestawienie Nr 7.  

8)   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości 528.231 zł, zgodnie z   zestawieniem Nr 8.  

9)   Ustala się deficyt budżetu Powiatu w   kwocie: 3.880.695,36 zł  

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są :  

-   nadwyżki z   lat ubiegłych: 3.317.965,36 zł  

-   kredytu bankowego: 562.730 zł  

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w   wysokości: 4.408.926,36 zł, zgodnie z   zestawieniem Nr 9   do niniejszej Uchwały.  

10)   Określa się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na:  

-   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: 3.000.000 zł,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na kwotę: 528.231 zł,  

-   finansowanie planowanego deficytu na kwotę: 562.730 zł,  

-   wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej na kwotę: 5.000.000 zł.  

11)   Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w   punkcie 10.  

12)   Utworzyć rezerwę ogólną w   kwocie: 400.000 zł  

Utworzyć rezerwy celowe o   nazwie:  

„rezerwa celowa na zadania z   zakresu oświaty” w   kwocie: 800.000zł;  

„rezerwa celowa na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w   kwocie: 590.000 zł;  

„rezerwa celowa na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego” w   kwocie: 110.000 zł;  

„rezerwa celowa na zadania z   zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w   kwocie: 50.432 zł  

„rezerwa celowa na zadania z   zakresu administracji” w   kwocie: 100.000 zł  

13)   Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu rybnickiego do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

14)   Upoważnić Zarząd do przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w   ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i   majątkowymi, między wynagrodzeniami i   składkami od nich naliczonymi, a   wydatkami związanymi z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

15)   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.  

16)   Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w   innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.  

§   2.  

Załączniki do Uchwały budżetowej:  

1)   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

2)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   Ustawy o   finansach publicznych określa załącznik Nr 2.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   5.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Tokarz

 


Zestawienie nr 1  
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł klasyfikacji budżetowej na 2013 rok - zestawienie nr 1  

Zestawienie nr 2  
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok - zestawienie nr 2  

Zestawienie nr 3  
Zalacznik3.pdf

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok - zestawienie nr 3  

Zestawienie nr 4  
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok - zestawienie nr 4  

Zestawienie nr 5  
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok - zestawienie nr 5  

Zestawienie nr 6  
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i   wydatków związanych z   zadaniami realizowanymi w   drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 roku - zestawienie nr 6  

Zestawienie nr 7  
Zalacznik7.pdf

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 roku - zestawienie nr 7  

Zestawienie nr 8  
Zalacznik8.pdf

Rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok - zestawienie nr 8  

Zestawienie nr 9  
Zalacznik9.pdf

Przychody budżetu Powiatu na 2013 rok - zestawienie nr 9  

Załącznik nr 1  
Zalacznik10.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Powiatu na 2013 rok  

Załącznik nr 2  
Zalacznik11.pdf

Wydatki na programy z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w   2013 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »