| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2013

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.217,art.218,art.221,art.222,art.235, art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30.618.019,34zł w tym:

1) dochody bieżące 27.119.092,27zł

2) dochody majątkowe 3.498.927,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.719.398,13zł w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.939.932,77 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie  5.779.465,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie     101.378,79zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie39.122,79zł  oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 62.256zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.919.965,79zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.818.587,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane  zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000zł

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 62.256zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania  pożyczek i kredytów  do kwot określonych w pkt 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego , po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY BUDŻETU I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z ZACIĄGANYMI PRZEZ GMINĘ POŻYCZKAMI/KREDYTAMI ORAZ WOLNYMI ŚRODKAMI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »