| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.169.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 12.319.913,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.649.136,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 670.777,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 790.360,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 13.210.605,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 11.156.019,00 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.229.003,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.713.749,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.515.254,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 521.241,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.121.329,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 181.446,00 zł,

5) obsługę długu publicznego - 103.000,00 zł.

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.054.586,00 zł, w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 903.186,00 zł, z czego na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 383.569,00 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.151.400,00 zł. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje również:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 790.360,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wysokości 500,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 75.000,00 zł, z tego 70.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu, będący  różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości 890.692,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.520.887,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 630.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 1.300.997,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 101.153,00 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 27.450,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane podmiotom zaliczanym i nie      zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 8 .

§ 8. Wydatki budżetuobejmują plan wydatków do dyspozycji sołectw na realizację zadań z zakresu porządku i ładu, jak w załączniku Nr 9 .

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz określa się limit tych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym          Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych Gminy Kornowac na rok 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych Gminy Kornowac na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżet Gminy Kornowac podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII.169.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez samorządy sołeckie w 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »