| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie  26.339,582,91 zł w tym:

1)               dochody bieżące: 21.165.977,91 zł

2)               dochody majątkowe:   5.173.605 zł

- jak w załączniku nr 1.                            

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.831.462,21 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 17.848.462,21 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 15.150.644,87 zł, z czego:

a)               wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.125.772,00 zł,

b)               wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.024.872,87 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –396.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.608.423,00  zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 180.023,34 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 513.371,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 14.983.000,00 zł,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 14.983.000000 zł,

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.491.879,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4.363.605,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.128.274,30 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.272.741,34 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 780.862,04 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 45.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 25.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8. W planie wydatków ujmuje się kwotę 185.827,87 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9. . Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł miesięcznie.

§ 12. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.491.879,30 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 780.862,04 zł

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczącego Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/172/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »