| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie  26.339,582,91 zł w tym:

1)               dochody bieżące: 21.165.977,91 zł

2)               dochody majątkowe:   5.173.605 zł

- jak w załączniku nr 1.                            

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.831.462,21 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 17.848.462,21 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 15.150.644,87 zł, z czego:

a)               wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.125.772,00 zł,

b)               wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.024.872,87 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –396.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.608.423,00  zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 180.023,34 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 513.371,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 14.983.000,00 zł,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 14.983.000000 zł,

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.491.879,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4.363.605,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.128.274,30 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.272.741,34 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 780.862,04 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 45.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 25.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8. W planie wydatków ujmuje się kwotę 185.827,87 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9. . Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł miesięcznie.

§ 12. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.491.879,30 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 780.862,04 zł

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczącego Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/172/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Nr Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »