| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/59/2012 Rady Gminy Rędziny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn.zm) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.658.900,00zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 24.658.900,00zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.222.180,00zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 23.362.403,70 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.859.776,30zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.563.280,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.563.280,00 zł.

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.4 .

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 29.000,00zł,

2. celową w wysokości               - 55.000,00zł.               z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 164.991,10zł. Do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 102.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2013 raty pożyczki w wysokości 636.720,00 zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków

a) w skarbowych papierach wartościowych

b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »