| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/59/2012 Rady Gminy Rędziny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn.zm) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.658.900,00zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 24.658.900,00zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.222.180,00zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 23.362.403,70 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.859.776,30zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.563.280,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.563.280,00 zł.

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.4 .

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 29.000,00zł,

2. celową w wysokości               - 55.000,00zł.               z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 164.991,10zł. Do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 102.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2013 raty pożyczki w wysokości 636.720,00 zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków

a) w skarbowych papierach wartościowych

b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/59/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »