| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Konopiska

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

1.   Gmina Konopiska powierza, a   Gmina Częstochowa przyjmuje prawa i   obowiązki w   zakresie zorganizowania komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Częstochowa i   Gminą Konopiska.  

2.   W imieniu Gminy Częstochowa prawa i   obowiązki w   zakresie organizowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Częstochowy i   Gminy Konopiska wykonuje Miejski Zarząd Dróg i   Transportu w   Częstochowie, zwany dalej Miastem.  

3.   Zakres powierzonego zadania obejmuje:  

1)   wyznaczenie linii komunikacyjnych, tras przejazdu linii oraz ustalenia rozkładów jazdy,  

2)   ustalenie cen biletów za przejazdy oraz opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub bez dokumentu uprawniającego do przejazdu z   50% lub 100% ulgą,  

3)   zorganizowanie sprzedaży biletów dla pasażerów na terenie miasta Częstochowy,  

4)   kontrolę biletów,  

5)   ustalenie uprawnień do ulgowych przejazdów dla określonych kategorii pasażerów,  

6)   wybór Przewoźnika i   dokonywanie z   nim rozliczeń za usługi przewozowe,  

7)   udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w   komunikacji miejskiej w   granicach określonych porozumieniem.  

4.   Zadania określone w   ust. 3   pkt 1   będą realizowane w   uzgodnieniu z   Miastem w   oparciu o   przedstawione przez Gminę Konopiska wnioski w   formie projektów lub postulatów.  

5.   Na wniosek Gminy Konopiska do taryfy przewozowej mogą zostać wprowadzone elementy odmienne od określonych w   ust. 3   pkt 2, w   szczególności dodatkowe rodzaje biletów, uprawnień do ulg bądź rezygnacja z   części biletów oraz uprawnień przewidzianych przez Miasto, pod warunkiem uzgodnienia przez strony zasad wzajemnych rozliczeń z   tego tytułu.  

6.   Miasto zobowiązuje się do realizacji zadania przy wykorzystaniu taboru autobusowego o   przekroju nie gorszym niż obsługujący pozostałe linie objęte komunikacją miejską, w   tym przebiegające wyłącznie na terenie Gminy Konopiska.  

§ 2.  

1.   Przekazaniu nie podlegają obowiązki dotyczące budowy, remontu i   utrzymania nawierzchni i   czystości przystanków oraz wiat przystankowych, które strony porozumienia będą utrzymywać we własnym zakresie wg właściwości miejscowej.  

2.   Obowiązki związane z   montażem, utrzymaniem i   remontem słupków przystankowych, zawierających informację liniową oraz tabliczki przystankowe, będących własnością Przewoźnika, spoczywać będą na Przewoźniku.  

§ 3.  

Zakres komunikacji miejskiej, numery linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Konopiska, ich trasy, szczegółowe rozkłady jazdy określa Załącznik Nr 1   do porozumienia.  

§ 4.  

Organizując sprzedaż biletów dla pasażerów, Miasto zapewni stałe punkty sprzedaży, zlokalizowane na terenie Miasta Częstochowy, umożliwiające pasażerom zaopatrywanie się w   bilety.  

§ 5.  

Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na liniach przebiegających przez teren Gminy Konopiska, wyliczone jako iloczyn planowanych do przejechania przez autobusy kilometrów w   okresie roku kalendarzowego i   uzgodnionej stawki za jeden wozokilometr, wraz ze sposobem obliczeń określa Załącznik Nr 2   do porozumienia.  

§ 6.  

Ustalona w   Załączniku Nr 2   kwota kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na liniach przebiegających przez teren Gminy Konopiska w   danym okresie przekazana będzie w   formie dotacji z   góry, w   terminie do 15 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Miasta: ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005  

§ 7.  

Miasto zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z   przeznaczeniem i   na warunkach określonych w   porozumieniu.  

§ 8.  

Przewidywane przez niniejsze porozumienie zadania Miasta dotyczące zorganizowania komunikacji miejskiej na terenie objętym porozumieniem, w   części nie zastrzeżonej do kompetencji innych organów lub jednostek organizacyjnych, wykonywać będzie w   jego imieniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w   Częstochowie Sp. z   o. o. z   siedzibą 42-200 Częstochowa, Aleja Niepodległości 30.  

§ 9.  

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 05.01.2013 r. do dnia 31.01.2013 r.  

§ 10.  

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2   zmiany do porozumienia wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Zmianę danych zawartych w   Załącznikach do porozumienia wprowadza się poprzez sporządzenie nowego Załącznika.  

§ 11.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Miasta i   jeden dla Gminy Konopiska.  

§ 12.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i   inne obowiązujące w   tym zakresie przepisy.  

§ 13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Konopiska  


Jerzy   Socha

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr MZDiT.WPR.5555.2.2013
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego  
w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA KONOPISKA  
od dnia 5   stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.  

Numery i   trasy poszczególnych linii :  

Linia nr 30  
Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr MZDiT.WPR.5555.2.2013
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego  
w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA KONOPISKA  
od dnia 5   stycznia 2013   r. do 31 stycznia 2013   r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska na podstawie planu wozokilometrów:  

1)   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   368,0 wkm,  

2)   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100),  

3)   Planowane w   styczniu 2013 przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.,  

4)   Podatek VAT 8% - 488,54 zł (słownie: czterysta osiemcziesiąt osiem złotych 54/100),  

5)   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska okresie od 05.01.2013   r. do 31.01.2013 r. w   wysokości: 6   595,30 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100).  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »