| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/300/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późń zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Rada Miejska Będzina uchwala:  

§   1.   Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

1)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

2)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

3)   prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2)   posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o   gotowości do odbioru zwierząt odłowionych, z   przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,  

3)   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

4)   zapewnić zwierzętom, w   razie potrzeby, pomoc weterynaryjną,  

5)   dysponować specjalistycznymi atestowanymi środkami przeznaczonymi do odławiania oraz transportowania zwierząt, w   tym:  

a)   urządzeniami i   środkami przy pomocy których zwierzęta będą odławiane, nie mogącymi zadawać im cierpienia ani stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i   życia  

b)   samochodem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania przepisów o   ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,  

6)   dysponować przeszkolonymi pracownikami do obsługi sprzętu i   urządzeń do odławiania, obezwładniania i   transportu zwierząt;  

7)   dysponować terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.  

§   3.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,  

3)   posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub inne stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy prawo budowlane i   przepisami sanitarnymi,  

4)   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

5)   zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w   schronisku,  

6)   zapewnić osoby do obsługi zwierząt, przeszkolone w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o   ochronie zwierząt.  

7)   zapenić gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych.  

§   4.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z   obiektami i   urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,  

3)   posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawo budowlane  

4)   posiadać urządzenia i   środki techniczne do prawidłowego prowadzenia działalności, a   w szczególności:  

-   środki transportu służące do przewożenia zwłok zwierzęcych i   ich części,  

-   urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

-   urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

-   urządzenie chłodnicze do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i   ich części.  

5)   zapewnić osoby przeszkolone w   zakresie obsługi urządzeń i   środków technicznych wykorzystywanych w   ramach wnioskowanej działalności,  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed grzebaniem,  

7)   zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w   procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.  

8)   spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w   zakresie wnioskowanego zezwolenia,  

9)   prowadzić działalność w   miejscu ogrodzonym.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 7   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymania czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części wymaga uzyskania zezwolenia. Przepisy przywołanej wyżej ustawy, po nowelizacji prowadzonej art. 11 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   zmianie niektórych ustaw w   związku ze zmianami w   organizacji i   podziale zadań administracji w   województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753), obligują radę gminy do określenia w   drodze uchwały wymagań, jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części. Przed nowelizacją ustawy o   utrzymania czystości i   porządku w   gminach organem kompetentnym do określenia tych wymagań był wójt, burmistrz lub prezydent. Określając w   niniejszej uchwale wymagania dla przedsiębiorców uwzględniono fakt, iż prowadzenie działalności w   przedmiotowym zakresie regulowane jest innymi przepisami, w   tym zwłaszcza przepisami ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.) oraz przepisami szczegółowymi zawartymi w   rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 26 sierpnia 1998 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz w   rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). Przy lokalizacji schroniska dla zwierząt oraz grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych uwzględnione być muszą także przepisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc pod uwagę, iż część szczegółowych wymagań dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą wskazaną w   niniejszej uchwale została już określona w   przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z   zasadami techniki prawodawczej, przedmiotowa uchwała nie może powielać lub odwoływać się do tych zapisów.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »