| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/434/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
- z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592– z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu  miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 568.636.293,24 zł

z tego:

- dochody bieżące                                                         481.014.410,96 zł

- dochody majątkowe                                  87.621.882,28 zł

w tym:

1) dochody gminy                                                                                     452.699.115,48

z tego:

- dochody bieżące                                           365.077.233,20 zł

- dochody majątkowe                               87.621.882,28 zł

2) dochody powiatu                                                                                     115.937.177,76 zł

z tego:

- dochody bieżące                                           115.937.177,76 zł

- dochody majątkowe                                               0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości 143.135.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu  miasta Dąbrowy Górniczej               w wysokości 698.127.229,24 zł

z tego:

- wydatki bieżące                             450.945.599,32 zł

- wydatki majątkowe               247.181.629,92 zł

w tym:

1) wydatki  gminy                                                                                     582.190.051,48

z tego:

- wydatki bieżące                             337.200.421,56 zł

- wydatki majątkowe                             244.989.629,92 zł

2) wydatki  powiatu 115.937.177,76 zł

z tego:              

- wydatki bieżące                                           113.745.177,76 zł

- wydatki majątkowe                                           2.192.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY                             w wysokości 13.644.064,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 4.380.000,00

1) Ogólną w wysokości               3.150.000,00 zł

w tym:

- w zakresie gminy                             2.000.000,00  zł

- w zakresie powiatu                             1.150.000,00  zł

2) Celową w wysokości                                                                       1.230.000,00  zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy                             1.010.000,00 zł

- w zakresie powiatu                                    220.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości                             46.363.483,64

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.100.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.028.000,00 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                       72.000,00 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

                            gmina – 5.507.032,00 zł

                            powiat – 2.600.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – 5.507.032,00 zł

                            powiat – 2.600.000,00 zł

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości                                           8.618.900,00  zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1) Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody                                                                                                                 36.758.867,00 zł

- koszty                                                                                                                 38.608.867,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  -  Miejski Zarząd  Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa

z budżetu                             1.850.000,00 zł

b) Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

w wysokości:

- przychody                                                                                                                 7.743.318,00 zł

- koszty                                                                                                                 8.456.318,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład  Gospodarowania  Odpadami

- dotacja przedmiotowa

z budżetu                             1.000.000,00 zł

w tym: VAT                             187.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

1) Ustala się plan dochodów  wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych

w wysokości:

- dochody                                                                                                                 8.310.614,00 zł

- wydatki                                                                                                                               8.310.614,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

             

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2013 w wysokości               230.940.842,28 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 11.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 129.490.936,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu
w kwocie 71.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie  2.135.000,00 zł oraz przychodami
z „ wolnych środków” w kwocie 56.355.936,00 zł.

§ 12.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym  roku  budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami
w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień

wydatków między działami.

2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych  rachunkach bankowych

w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze      oprocentowanie.

3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego przejściowego deficytu do kwoty   20.000.000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje z budzetu jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Wydzielone rachunki jednostek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zadania inwestycyjne

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »