| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/434/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
- z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592– z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu  miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 568.636.293,24 zł

z tego:

- dochody bieżące                                                         481.014.410,96 zł

- dochody majątkowe                                  87.621.882,28 zł

w tym:

1) dochody gminy                                                                                     452.699.115,48

z tego:

- dochody bieżące                                           365.077.233,20 zł

- dochody majątkowe                               87.621.882,28 zł

2) dochody powiatu                                                                                     115.937.177,76 zł

z tego:

- dochody bieżące                                           115.937.177,76 zł

- dochody majątkowe                                               0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości 143.135.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu  miasta Dąbrowy Górniczej               w wysokości 698.127.229,24 zł

z tego:

- wydatki bieżące                             450.945.599,32 zł

- wydatki majątkowe               247.181.629,92 zł

w tym:

1) wydatki  gminy                                                                                     582.190.051,48

z tego:

- wydatki bieżące                             337.200.421,56 zł

- wydatki majątkowe                             244.989.629,92 zł

2) wydatki  powiatu 115.937.177,76 zł

z tego:              

- wydatki bieżące                                           113.745.177,76 zł

- wydatki majątkowe                                           2.192.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY                             w wysokości 13.644.064,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 4.380.000,00

1) Ogólną w wysokości               3.150.000,00 zł

w tym:

- w zakresie gminy                             2.000.000,00  zł

- w zakresie powiatu                             1.150.000,00  zł

2) Celową w wysokości                                                                       1.230.000,00  zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy                             1.010.000,00 zł

- w zakresie powiatu                                    220.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości                             46.363.483,64

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.100.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.028.000,00 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                       72.000,00 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

                            gmina – 5.507.032,00 zł

                            powiat – 2.600.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – 5.507.032,00 zł

                            powiat – 2.600.000,00 zł

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości                                           8.618.900,00  zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1) Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody                                                                                                                 36.758.867,00 zł

- koszty                                                                                                                 38.608.867,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  -  Miejski Zarząd  Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa

z budżetu                             1.850.000,00 zł

b) Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

w wysokości:

- przychody                                                                                                                 7.743.318,00 zł

- koszty                                                                                                                 8.456.318,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład  Gospodarowania  Odpadami

- dotacja przedmiotowa

z budżetu                             1.000.000,00 zł

w tym: VAT                             187.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

1) Ustala się plan dochodów  wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych

w wysokości:

- dochody                                                                                                                 8.310.614,00 zł

- wydatki                                                                                                                               8.310.614,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

             

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2013 w wysokości               230.940.842,28 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 11.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 129.490.936,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu
w kwocie 71.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie  2.135.000,00 zł oraz przychodami
z „ wolnych środków” w kwocie 56.355.936,00 zł.

§ 12.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym  roku  budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami
w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień

wydatków między działami.

2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych  rachunkach bankowych

w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze      oprocentowanie.

3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego przejściowego deficytu do kwoty   20.000.000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje z budzetu jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Wydzielone rachunki jednostek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/434/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zadania inwestycyjne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »