| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/107/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz pkt 10 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt 1   oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 poz. 406)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   12 038 282 zł   , w   tym:  

1.   dochody bieżące w   kwocie 10 584 282 zł  

2.   dochody majątkowe w   kwocie 1   454 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   13 212 038 zł   , w   tym  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 9   789 538 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 3   422 500 zł  

2.   Wydatki bieżące obejmują:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 8   180 395 zł, z   tego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone stanowią kwotę 5   917 904 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2   262 491 zł  

2)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 425 400 zł  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 1   133 943 zł  

4)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

w kwocie 31 300 zł  

5)   wydatki na obsługę długu w   kwocie 18 500 zł  

3.   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 3   422 500 zł z   czego na realizację programów finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

i 3   stanowią kwotę 1   472 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi 1   173 756 zł i   zostanie sfinansowany następującymi przychodami:  

1)   z nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 14 380 zł  

2)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie 1   159 376 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   kwocie 1   600 000 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   kwocie 426 244 zł, które zostaną sfinansowane z   wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   4.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 105 000 zł, w   tym:  

1.   Rezerwę ogólną w   kwocie 85 500 zł  

2.   Rezerwę celową na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 19 500 zł  

§   5.   1.   Ustala się dochody w   wysokości 43 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości 43 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§   6.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

3.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   7.   Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości 436 700 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   8.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł.  

§   10.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 600 000 zł.  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I   INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »