| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/107/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz pkt 10 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt 1   oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 poz. 406)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   12 038 282 zł   , w   tym:  

1.   dochody bieżące w   kwocie 10 584 282 zł  

2.   dochody majątkowe w   kwocie 1   454 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   13 212 038 zł   , w   tym  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 9   789 538 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 3   422 500 zł  

2.   Wydatki bieżące obejmują:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 8   180 395 zł, z   tego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone stanowią kwotę 5   917 904 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2   262 491 zł  

2)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 425 400 zł  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 1   133 943 zł  

4)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

w kwocie 31 300 zł  

5)   wydatki na obsługę długu w   kwocie 18 500 zł  

3.   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 3   422 500 zł z   czego na realizację programów finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

i 3   stanowią kwotę 1   472 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi 1   173 756 zł i   zostanie sfinansowany następującymi przychodami:  

1)   z nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 14 380 zł  

2)   z wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie 1   159 376 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   kwocie 1   600 000 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   kwocie 426 244 zł, które zostaną sfinansowane z   wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   4.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 105 000 zł, w   tym:  

1.   Rezerwę ogólną w   kwocie 85 500 zł  

2.   Rezerwę celową na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 19 500 zł  

§   5.   1.   Ustala się dochody w   wysokości 43 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości 43 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§   6.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

3.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   7.   Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości 436 700 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   8.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 600 000 zł.  

§   10.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 600 000 zł.  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I   INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/107/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 14 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »