| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r.poz.391)art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j. Dz.U. Z 2011r. nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów, częstotliwości odbioru, parametrów pojemników w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienica Polska.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą zlecić zaopatrzenie w pojemniki zarządzającemu systemem gospodarki odpadami w ramach usługi dodatkowej.

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

§ 3.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym zarządzający systemem gospodarki odpadami zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych uwzględniając warunki lokalne według ustalonego przez siebie harmonogramu, zaakceptowanego przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnianiu postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach na odpady odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie z częstotliwością określona w § 5 niniejszej uchwały.

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamienica Polska:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l, 7000 l;

c) worki na odpady o pojemności od 60 do 120 l;

3. właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów. Przy wyborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada średnio 7,24 kg (ok. 60 litrów) odpadów zmieszanych (zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 do Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014).

4. właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której produkowane są odpady wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, przy wyborze kierując się liczbą osób korzystających z nieruchomości,
ilością produkowanych odpadów oraz częstotliwością i sposobem pozbywania się odpadów.
                                                       

§ 5.

1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych,zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym przez podmiot uprawniony albo w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po ustaleniu terminów odbioru z podmiotem uprawnionym

2. Odbieranie zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych powinno być dostosowane do ilości wytwarzanych odpadów, ale:

a) nie rzadziej niż raz na miesiąc:

- odpadów zmieszanych,

- papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych,

- szkła i opakowań ze szkła,

- metali i opakowań z metalu,

- innych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny,

b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie:

- odpadów biodegradowalnych – roślinnych kuchennych, ogrodowych i zielonych,

c) nie rzadziej niż raz na rok :

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych opon

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie,

- żużlu i popiołu z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła

3. Organizator imprezy o charakterze publicznym organizowanej w terenie otwartym zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, w którym organizowana jest impreza w pojemniki lub worki na odpady, o minimalnej pojemności 110 l na każde 100 osób oraz w przenośne toalety w ilości 1 szt. na 200 osób oraz oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 6.

Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję. W przypadku obszarów trudno dostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu przedsiębiorcy. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z przedsiębiorcą.

§ 7.

Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 8.

Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszej uchwale, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, urobek z koszenia oraz liście

b) zużyty sprzęt RTV i AGD

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe

d) zużyte opony

e) akumulatory i zużyte chemikalia

f) przeterminowane leki

2. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w §9 ust.1. mieszkańcy gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Lokalizacja, godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »