| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/429/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości: 101.009.026,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 95.531.996,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 5.477.030,00 zł, w tym:

1) dotacje w kwocie: 2.837.030,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 2.635.000,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości: 115.357.109,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 93.800.459,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 45.276.037,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 31.587.630,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 7.101.500,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.647.680,00 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 1.166.201,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 607.638,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 529.652,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 28.911,00 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 11.411,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 10.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 21.556.650,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 18.606.650,00 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.000.000,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 950.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: 14.348.083,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie: 13.881.367,00 zł oraz pożyczki w wysokości: 466.716,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 15.348.083,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 1.000.000,00 zł na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
w wysokości: 6.100.431,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 2.142.350,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 1.013.273,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 3.166.201,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 680.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 709.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 1.224.030,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 1.812.000,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 9.651.403,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 7.565.903,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.940.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.990.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.635.903,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 2.085.500,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 680.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.405.500,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 2.647.999,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały
w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 2.447.999,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 246.095,00 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2013 r. - 392.500,00 zł,

a) przychody - 15.159.600,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 15.124.500,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2013 r. - 427.600,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.537.000,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.940.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,0922x77.271,83x12m-cy,

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 597.000,00 zł, w tym:

a) remont w budynku przy ul. Szpitalnej 8b pomieszczeń sanitarnych z wymianą pionów i poziomów wod-kan oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą - 572.000,00 zł,

b) zakupy inwestycyjne - 25.000,00 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Maksymalna wysokość pożyczki, która może być udzielona w roku budżetowym 2013 wynosi: 750.000,00 zł, w roku 2014 wynosi: 1.750.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczki, o której mowa w ust. 1

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 15. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »