| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2013 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 37 522 426,75 zł. w tym :

1) bieżące w wysokości 37 322 426,75 zł. w tym ;

- 1 471 106,56 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 200 000,00 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2013 roku w wysokości 37 522 426,75 zł. z czego :

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 32 228 110,75 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 416 819,05 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 728 283,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 688 536,05 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 146 630,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505 860,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 1 758 801,70 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 294 316,00 zł. z tego;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 294 316,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 94 316,00 zł. jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok stanowią tak po stronie dochodów i wydatków kwotę 37 522 426,75 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w wysokości 4 866 316,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 776 195,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 776 195,50 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku kredytów i pożyczek w postaci sumy 2 776 195,50 zł. z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 776 195,50 zł. na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 776 195,50 zł.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44 000,00 zł.

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 60 000,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , jak w załączniku Nr 7do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta          w wysokości 2 574 630,00 zł., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych;

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 grudnia 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »