| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/103/236/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z   dnia  
13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach 1 ( j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391)  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z   terenu Gminy Suszec, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały będącym jej integralną częścią.  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Suszec  

w terminie:  

1)   do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od zmiany dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


                                                                                                                                                                                                           Załącznik 1 do uchwały  Nr XXVII/103/236/2012

                                                                                                                                                                                                           Rady Gminy Suszec   z dnia 13 grudnia 2012

 

1.PESEL/REGON

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE   ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości zamieszkałe 1

 

 

 

 

mieszkańcy¹

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok

           

_____   - ______ -  __________ 

 

 

 

 

Podstawa prawna:                                                            Ustawa z 13 września  1996 r. o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach 1) ( j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

Składający:                                                                        Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości

                                                                                           i porządku w gminach

Termin składania:                                                              Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym

                                                                                          nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:                                                             Urząd Gminy Suszec,  ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

 

URZĄD GMINY SUSZEC

ul. Lipowa 1, 43 – 267 Suszec

 

 

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Złożenie  pierwszej deklaracji               Złożenie  nowej  deklaracji  (data zaistnienia zmian _____  -_____-______)              Korekta  deklaracji

 

 

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

                            Właściciel nieruchomości                                        Współwłaściciel                                                            Najemca, dzierżawca

                          Użytkownik wieczysty                                             Zarządca nieruchomości wspólnej                              Inny

 

 

 

D. D.1.

DANE IDENTYFIKACYJNE Osoba fizyczna

 

 

6. Nazwisko

 

7. Pierwsze imię, drugie imię

 

8. Nazwisko  rodowe

 

 

 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

 

_____   - _____ - _______

 

10. Imię ojca.

 

11. Imię matki

 

 

 

12. Nr telefonu

 

13. Adres e-mail

 

 

D.2

DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne 2

 

 

 

 

 

14. Ulica

 

15. Nr domu

 

16. Nr lokalu                                                          

 

 

 

 

17. Kod pocztowy

 

18. Miejscowość

D.3

ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.

 

 

19. Kraj

 

20. Województwo

 

21. Powiat

 

 

 

22. Gmina

 

23. Ulica

 

24. Nr Domu

 

25. Nr lokalu

 

 

 

26. Miejscowość

 

27. Kod pocztowy

 

28. Poczta

 


 

 

E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Oświadczam, że na  terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji odpady  będą gromadzone  i odbierane  w sposób selektywny 3 .

 

 

29                                              

        

           TAK

30.                         

     □

                NIE  

 

 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy  Suszec  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 4 .

31.       

          

 

.…… zł/osobę

   

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2

32

 

 

 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 32)

33.

……   zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 33 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 5,6 .

34.

……. zł/kwartał

F.

DODATKOWE   INFORMACJE   DOTYCZĄCE   NIERUCHOMOŚCI,  O  KTÓREJ MOWA  W  CZĘŚĆI   D2.

 

W przypadku  wyposażenia  nieruchomości w kompostownik  podać pojemność  kompostownika

 

35.                                   

        

                       

                   _______m 3

      

                                                                

 

36. Data

 

37. Czytelny podpis (z podaniem imienia)

 

POUCZENIE

 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                    (j.t. z 2012 r.,  poz. 1015 ze  zm.) i art. 6n ustawy z  13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości          i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi albo  uzasadnionych wątpliwości co  do danych  zawartych w deklaracji właściwy organ  określa,  w  drodze decyzji,  wysokość opłaty  za  gospodarowanie odpadam komunalnymi zgodnie z art. 6o  cytowanej ustawy.

 

 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 W zabudowie wielorodzinnej  deklarację składa zarządca  lub inny podmiot władający nieruchomością .

 

2   Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

 

3   Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów  komunalnych  właściwy  organ  w  drodze decyzji naliczy opłatę za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych  w sposób nieselektywny  wraz z zaległymi odsetkami.

 

4   W przypadku  prowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać  stawkę niższą, określoną w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

5   Opłatę z poz. 34 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

- do 31 marca br.  za I kwartał,                               - do 30 czerwca br.  za II kwartał,

- do 30 września br.  za III kwartał,                         - do 31 grudnia br.  za IV kwartał;

 

Na rachunek bankowy  Gminy Suszec nr  15 8456 1019 2001 0000 0446 0002 , w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

W przypadku  złożenia  pierwszej  lub   nowej  deklaracji za okres niepełnego kwartału  należy  wpłacić kwotę  wynikającą z pomnożenia opłaty z poz. 33 przez ilość miesięcy faktycznego zamieszkiwania na nieruchomości  

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »