| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/531/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6 a oraz art. 91 d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i pozostałych placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, osoby, o których mowa w art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach wymienionych w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty,;

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

szkołach – rozumie się przez to przedszkola, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz szkoły wymienione w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty,;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 500 zł, a dla dyrektora 1 000 zł za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.,;

4) w § 7 ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

Przedszkola

1

dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów

600 zł

860 zł

2

dyrektor przedszkola liczącego powyżej 4 oddziałów

700 zł

1 100 zł

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół (bez specjalnych)

1

dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów

800 zł

1 100 zł

2

dyrektor szkoły liczącej od 12 do 23 oddziałów

1 000 zł

1 500 zł

3

dyrektor szkoły liczącej od 24 do 35 oddziałów

1 200 zł

1 860 zł

4

dyrektor szkoły liczącej powyżej 35 oddziałów

1 400 zł

2 500 zł

Pozostałe szkoły i placówki

1

dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

1 000 zł

1 600 zł

2

dyrektor młodzieżowego domu kultury

800 zł

1 250 zł

3

dyrektor zespołu szkół specjalnych

1 000 zł

1 860 zł

5) w § 7 ust. 3 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1

kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej do 19 oddziałów

100 zł

150 zł

2

kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej od 20 oddziałów

150 zł

200 zł

3

kierownik szkoleń praktycznych

220 zł

400 zł

4

kierownik warsztatów szkolnych

220 zł

400 zł

5

inne funkcje kierownicze

100 zł

300 zł

6) w § 10 skreśla się ust. 3 i 4,

7) § 12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w wysokości 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »