| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/531/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6 a oraz art. 91 d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i pozostałych placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, osoby, o których mowa w art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach wymienionych w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty,;

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

szkołach – rozumie się przez to przedszkola, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz szkoły wymienione w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty,;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 500 zł, a dla dyrektora 1 000 zł za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.,;

4) w § 7 ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

Przedszkola

1

dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów

600 zł

860 zł

2

dyrektor przedszkola liczącego powyżej 4 oddziałów

700 zł

1 100 zł

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół (bez specjalnych)

1

dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów

800 zł

1 100 zł

2

dyrektor szkoły liczącej od 12 do 23 oddziałów

1 000 zł

1 500 zł

3

dyrektor szkoły liczącej od 24 do 35 oddziałów

1 200 zł

1 860 zł

4

dyrektor szkoły liczącej powyżej 35 oddziałów

1 400 zł

2 500 zł

Pozostałe szkoły i placówki

1

dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

1 000 zł

1 600 zł

2

dyrektor młodzieżowego domu kultury

800 zł

1 250 zł

3

dyrektor zespołu szkół specjalnych

1 000 zł

1 860 zł

5) w § 7 ust. 3 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1

kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej do 19 oddziałów

100 zł

150 zł

2

kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej od 20 oddziałów

150 zł

200 zł

3

kierownik szkoleń praktycznych

220 zł

400 zł

4

kierownik warsztatów szkolnych

220 zł

400 zł

5

inne funkcje kierownicze

100 zł

300 zł

6) w § 10 skreśla się ust. 3 i 4,

7) § 12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w wysokości 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »