| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.5.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr IV/30/233/12 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/30/233/12 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego w całości, jako sprzecznej z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Bielsku Białej podjęła próbę ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na rok 2013. Przepisem § 1 ust. 1 uchwały postanowiła o pracy aptek ogólnodostępnych: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 22:00 oraz w sobotę w godzinach pomiędzy od 7:00 do 21:00. Jednocześnie w § 1 ust. 2 wskazała na minimalny czas pracy aptek, kształtując go na wysokości 8 godzin - od poniedziałku do piątku i 3 godzin w soboty. Przepisem § 1 ust. 3 uchwały natomiast określono, iż szczegółowe godziny pracy aptek w powyższym przedziale godzin oraz kwestię otwarcia i czasu pracy apteki w niedziele ustalą przedsiębiorcy prowadzący apteki we własnym zakresie. Rada sporządziła również harmonogram dyżurów nocnych i świątecznych w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały. W ocenie organu nadzoru regulacje te są niezgodne z prawem.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek stanowi art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tymi przepisami, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (ust. 2). Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (ust. 1).

Zgodnie z orzecznictwem, " przepis art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne zawiera normę kompetencji prawodawczej. Upoważnia ona organ stanowiący powiatu - radę powiatu do dokonania czynności konwencjonalnej, czyli określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dostosowanego do potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Uchwała rady powiatu w sprawach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne powinna zatem ściśle realizować wytyczne wskazane w upoważnieniu ustawowym " (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2011r., sygn. akt IV SA/Wr 155/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Oznacza to, że rada powiatu jest jedynym organem władnym do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, znajdujących się na terenie powiatu.

Tymczasem, w ocenie organu nadzoru Rada Powiatu w Bielsku - Białej nie ustaliła rozkładu godzin pracy aptek, lecz scedowała ten obowiązek na przedsiębiorców prowadzących apteki. Ustalenia Rady Powiatu w tym zakresie sprowadziły się bowiem do określenia jedynie zakresu (ram czasowych) godzin pracy aptek, w ramach którego podmioty prowadzące apteki samodzielnie będą ustalać dopiero konkretne dni i godziny otwarcia (§ 1 ust. 3 uchwały). W związku z tym, właściwe ustalenie rozkładu godzin pracy aptek przekazano w istocie podmiotom zewnętrznym, czym - wobec niewypełnienia delegacji ustawowej i niedopuszczalnej subdelegacji uprawnień - istotnie naruszono prawo.

Należy również zwrócić uwagę, iż Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 9 grudnia 2011r., stwierdził: " ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w drodze uchwały rady powiatu, niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną nie może bowiem samodzielnie wyznaczać ram czasowych jej funkcjonowania. Podkreślenia jednak wymaga, że prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wspomniane ograniczenia, dotyczące określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustanowione zostały w drodze ustawy (art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego) i były konieczne dla ochrony zdrowia publicznego. Niewątpliwie zapewnienie dostępności świadczenia usług farmaceutycznych, w tym także porze nocnej i dni wolne od pracy mieści się w pojęciu ochrony zdrowia publicznego. Ograniczenie swobody działalności gospodarczej polegające na ustaleniu harmonogramu godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie narusza istoty tej wolności. Podmiot prowadzący taką aptekę w godzinach określonych w rozkładzie uchwalonym przez radę powiatu nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie dotykają go pewne ograniczenia w zakresie czasu funkcjonowania apteki " (wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011r., sygn. akt II GSK 1338/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W związku z tym, należy uznać, iż rada powiatu, ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w formie aktu prawa miejscowego, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia publicznego oraz dostępność do konkretnych aptek, powinna określić jednoznacznie i konkretnie dzienny i godzinny rozkład pracy aptek znajdujących się na terenie powiatu.

W konsekwencji organ nadzoru nie podziela stanowiska Powiatu zaprezentowanego w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Romana Migdała Nr BR.0007.233.2012.JB z dnia 9 stycznia 2013r., przedłożonego w ramach wyjaśnień do zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, dopuszczającego ustalenie przez radę ramowego i ogólnego czasu pracy aptek. Organ nadzoru uznaje bowiem, że ustalony w ten sposób czas pracy aptek nie będzie wymaganym przez ustawę rozkładem godzin - rozumianym w sposób ścisły i oznaczającym porządek czy rozplanowanie szczegółowych godzin poszczególnych aptek - ale tylko pewnym ich zarysem.

Organ nadzoru wyraża również pogląd, iż rada powiatu jest jedynym podmiotem kompetentnym do określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W związku z tym, umożliwienie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek podmiotom prowadzącym apteki jest nielegalną subdelegacją materii, którą można uregulować jedynie w formie aktu prawa miejscowego. Zgodnie bowiem z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, toteż tylko uchwała rady powiatu powinna w całości wypełnić delegację w tym zakresie. Mając powyższe argumenty na uwadze, należy uznać, iż przedmiotowa uchwała w całości jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Tym samym przedmiotową ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Powiatu w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »