| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 551/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także innych form wychowania przedszkolnego (z późn. zm.)

Na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 czerwca 2009 r. w   sprawie szczegółowych zasad i   wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i   placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i   placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a   także innych form wychowania przedszkolnego, zmienionej uchwałą Nr 603/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. i   uchwałą Nr 801/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W § 1   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   pkt 12 otrzymuje brzmienie „12) Niepubliczne placówki zapewniające opiekę i   wychowanie uczniom w   okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania”,  

b)   pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i   młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i   wychowania”,  

c)   pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) Niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i   młodzieży, upośledzonym umysłowo w   stopniu głębokim, a   także dzieciom i   młodzieży z   upośledzeniem umysłowym z   niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, rocznego przygotowanie przedszkolnego, obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki”,  

d)   dodaje się pkt. 15 i   16 w   brzmieniu: „15) Niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, 16) Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i   nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a   także pomocy uczniom w   wyborze kierunku kształcenia i   zawodu”,  

2)   W § 2   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Szkoły niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 10 uchwały otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, dotację w   wysokości 50% planowanych wydatków bieżących zapisanych w   uchwale budżetowej, wg stanu na początek każdego roku budżetowego, ponoszonych w   szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez miasto Częstochowę na prawach powiatu, w   przeliczeniu na 1   ucznia. W   przypadku braku na terenie miasta Częstochowy szkoły publicznej danego typu i   rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju”,  

b)   ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Placówki niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 12, 13, 15 uchwały otrzymują na każdego wychowanka dotację w   wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę na prawach powiatu”,  

c)   dodaje się ust. 14 i   15 w   brzmieniu: „14. Placówki niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 14 uchwały otrzymują na każdego wychowanka dotację w   wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 15. Publiczne i   niepubliczne przedszkola i   szkoły podstawowe, o   których mowa w   § 1   pkt. 3, 4, 5, i   6 uchwały, niepubliczne placówki, o   których mowa w   § 1   pkt. 13 i   14 uchwały oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 16 uchwały prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w   wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,  

3)   W § 3   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   ust. 4   otrzymuje brzmienie: „4. Do 10 dnia każdego miesiąca dyrektor szkoły, placówki lub poradni składa informację o   aktualnej liczbie uczniów według stanu na 5   dzień miesiąca, na który udzielona jest dotacja, zgodnie z   wzorem stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały. Informacja może być przekazana do Urzędu Miasta Częstochowy w   formie elektronicznej z   zastosowaniem podpisu elektronicznego, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z   późn. zm.) bądź w   postaci papierowej. Dane ujęte w   informacji o   aktualnej liczbie uczniów oraz dane o   uczniach – obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i   zameldowania, a   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nazwę zawodu, w   jakim kształci się uczeń – organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w   systemie elektronicznym, wskazanym przez Gminę Miasto Częstochowa”,  

b)   dodaje się ust. 4a w   brzmieniu: „4a. Dyrektorzy szkół, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały w   składają informację o   liczbie uczniów, którzy w   poprzednim miesiącu uczestniczyli w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na zasadach i   w terminie określonych w   § 3   ust. 4. uchwały. Szkoły, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały prowadzą listy obecności na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych podpisywane przez uczniów uczestniczących w   tych zajęciach,  

c)   dodaje się ust. 5a w   brzmieniu: „5a. Dotacje dla szkół, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały, zostają wypłacone na kolejny miesiąc z   uwzględnieniem informacji, o   której mowa w   § 3   ust. 4a uchwały, tj. zostają pomniejszone o   kwoty dotacji wypłaconej na uczniów, którzy nie uczestniczyli w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   poprzednim miesiącu”,  

4)   Załącznik nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały,  

5)   Załącznik nr 2   do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 603/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. i   uchwałą Nr 801/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2010 r. nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 551/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

551 XXXzal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 551/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

551 XXXzal2  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »