| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska wiejskiego zlokalizowanego na Placu Kościuszki 31 w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt. 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. nr 17, poz. 95 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Przyjąć regulamin targowiska wiejskiego zlokalizowanego w   Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 31 stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/165/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

REGULAMIN TARGOWISKA WIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO  
W   DĄBROWIE ZIELONEJ  

§   1.   1.   Dla prowadzenia sprzedaży określonej w   niniejszym regulaminie targowisko wiejskie jest czynne:  

1)   od wtorku do piątku:  

w okresie od 1   października do 31 marca w   godzinach 6.00 - 16.00,  

w okresie od 1   kwietnia do 30 września w   godzinach 6.00 - 18.00,  

2)   w soboty w   godzinach 6.00 - 13.00.  

2.   Targowisko jest nieczynne w   niedziele i   w poniedziałki oraz dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w   dni wyznaczone do targów.  

§   2.   Zarządcą targowiska jest Gmina Dąbrowa Zielona z   siedzibą w   Dąbrowie Zielonej, przy ul. Plac Kościuszki 31.  

§   3.   Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   4.   Handel poza terenem wyznaczonym jest zabroniony.  

§   5.   Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z   dnia 2   lipca 2004 r. o   swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z   jej art. 3.  

§   6.   1.   Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w   wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona oraz do uiszczania innych należności wymaganych przez Zarządcę targowiska za świadczone przez niego usługi, w   tym za korzystanie z   urządzeń znajdujących się na targowisku.  

2.   Inkasent zaopatrzony w   identyfikator jest obowiązany wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.  

3.   Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez okres prowadzenia sprzedaży i   okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.  

4.   Brak dowodu opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego uiszczenia u   inkasenta.  

§   7.   1.   Na targowisku dozwolone jest prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych, z   wyjątkiem:  

1)   napojów alkoholowych, środków odurzających i   substancji psychotropowych;  

2)   nafty, benzyny, innych paliw;  

3)   spirytusu skażonego;  

4)   substancji i   mieszanin niebezpiecznych;  

5)   produktów leczniczych i   wyrobów medycznych;  

6)   broni, amunicji, materiałów wybuchowych i   wyrobów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, petard, rac);  

7)   materiałów budowlanych i   opałowych;  

8)   kamieni i   metali szlachetnych oraz wykonanych z   nich przedmiotów;  

9)   walut obcych oraz dewiz;  

10)   środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;  

11)   suplementów diety;  

12)   środków spożywczych zafałszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka;  

13)   artykułów pochodzących z   przestępstwa lub nielegalnego źródła;  

14)   innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

2.   Sprzedaż grzybów, w   tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach prawa.  

3.   W dni targowe wyznaczone niniejszym regulaminem na targowisku zabronione jest prowadzenie sprzedaży zwierząt. Przed świętami Bożego Narodzenia dopuszcza się prowadzenie sprzedaży żywych ryb zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, w   terminie i   na zasadach uzgodnionych z   Zarządcą targowiska.  

§   8.   1.   Na targowisku zabrania się:  

1)   spożywania napojów alkoholowych;  

2)   reklamy i   promocji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych;  

3)   prowadzenia sprzedaży w   drodze publicznych losowań;  

4)   organizowania i   prowadzenia gier hazardowych i   losowych zabronionych prawem,  

§   9.   Wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z   których prowadzona jest sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów. Zabrania się wjazdu także tych pojazdów na teren targowiska w   godzinach 8.00-14.00, a   w soboty w   godzinach 8.00-11.00.  

§   10.   1.   Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku są obowiązane do:  

1)   dokonywania sprzedaży w   miejscu wyznaczonym przez Zarządcę targowiska;  

2)   uwidaczniania cen na wystawianych towarach;  

3)   używania urządzeń pomiarowych (wag) z   ważną cechą legalizacji oraz w   sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia);  

4)   utrzymywania czystości i   porządku w   czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży;  

5)   posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości;  

6)   usunięcia z   terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w   ciągu 1,5 godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu;  

7)   przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz poleceń Zarządcy targowiska w   zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.  

§   11.   1.   Zarządca targowiska czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny targowiska.  

2.   Zarządca targowiska obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska, każdego dnia, w   którym prowadzony jest handel, najpóźniej w   ciągu czterech godzin od opuszczenia terenu targowiska przez handlujących.  

3.   Zarządca targowiska wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.  

4.   W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom regulaminu targowiska, powszechnie obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień, Zarządca targowiska wydaje polecenia porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.  

§   12.   Wszelkie sprawy nie ujęte w   regulaminie targowiska korzystający z   targowiska uzgadniają z   Zarządcą targowiska.  

§   13.   Skargi i   wnioski w   sprawach dotyczących działalności Zarządcy targowiska oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   14.   Korzystający z   targowiska naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności przewidzianej w   powszechnie obowiązujących przepisach.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »