| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska wiejskiego zlokalizowanego na Placu Kościuszki 31 w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt. 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. nr 17, poz. 95 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Przyjąć regulamin targowiska wiejskiego zlokalizowanego w   Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 31 stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/165/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

REGULAMIN TARGOWISKA WIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO  
W   DĄBROWIE ZIELONEJ  

§   1.   1.   Dla prowadzenia sprzedaży określonej w   niniejszym regulaminie targowisko wiejskie jest czynne:  

1)   od wtorku do piątku:  

w okresie od 1   października do 31 marca w   godzinach 6.00 - 16.00,  

w okresie od 1   kwietnia do 30 września w   godzinach 6.00 - 18.00,  

2)   w soboty w   godzinach 6.00 - 13.00.  

2.   Targowisko jest nieczynne w   niedziele i   w poniedziałki oraz dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w   dni wyznaczone do targów.  

§   2.   Zarządcą targowiska jest Gmina Dąbrowa Zielona z   siedzibą w   Dąbrowie Zielonej, przy ul. Plac Kościuszki 31.  

§   3.   Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   4.   Handel poza terenem wyznaczonym jest zabroniony.  

§   5.   Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z   dnia 2   lipca 2004 r. o   swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z   jej art. 3.  

§   6.   1.   Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w   wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona oraz do uiszczania innych należności wymaganych przez Zarządcę targowiska za świadczone przez niego usługi, w   tym za korzystanie z   urządzeń znajdujących się na targowisku.  

2.   Inkasent zaopatrzony w   identyfikator jest obowiązany wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.  

3.   Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez okres prowadzenia sprzedaży i   okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.  

4.   Brak dowodu opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego uiszczenia u   inkasenta.  

§   7.   1.   Na targowisku dozwolone jest prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych, z   wyjątkiem:  

1)   napojów alkoholowych, środków odurzających i   substancji psychotropowych;  

2)   nafty, benzyny, innych paliw;  

3)   spirytusu skażonego;  

4)   substancji i   mieszanin niebezpiecznych;  

5)   produktów leczniczych i   wyrobów medycznych;  

6)   broni, amunicji, materiałów wybuchowych i   wyrobów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, petard, rac);  

7)   materiałów budowlanych i   opałowych;  

8)   kamieni i   metali szlachetnych oraz wykonanych z   nich przedmiotów;  

9)   walut obcych oraz dewiz;  

10)   środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;  

11)   suplementów diety;  

12)   środków spożywczych zafałszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka;  

13)   artykułów pochodzących z   przestępstwa lub nielegalnego źródła;  

14)   innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

2.   Sprzedaż grzybów, w   tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach prawa.  

3.   W dni targowe wyznaczone niniejszym regulaminem na targowisku zabronione jest prowadzenie sprzedaży zwierząt. Przed świętami Bożego Narodzenia dopuszcza się prowadzenie sprzedaży żywych ryb zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, w   terminie i   na zasadach uzgodnionych z   Zarządcą targowiska.  

§   8.   1.   Na targowisku zabrania się:  

1)   spożywania napojów alkoholowych;  

2)   reklamy i   promocji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych;  

3)   prowadzenia sprzedaży w   drodze publicznych losowań;  

4)   organizowania i   prowadzenia gier hazardowych i   losowych zabronionych prawem,  

§   9.   Wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z   których prowadzona jest sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów. Zabrania się wjazdu także tych pojazdów na teren targowiska w   godzinach 8.00-14.00, a   w soboty w   godzinach 8.00-11.00.  

§   10.   1.   Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku są obowiązane do:  

1)   dokonywania sprzedaży w   miejscu wyznaczonym przez Zarządcę targowiska;  

2)   uwidaczniania cen na wystawianych towarach;  

3)   używania urządzeń pomiarowych (wag) z   ważną cechą legalizacji oraz w   sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia);  

4)   utrzymywania czystości i   porządku w   czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży;  

5)   posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości;  

6)   usunięcia z   terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w   ciągu 1,5 godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu;  

7)   przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz poleceń Zarządcy targowiska w   zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.  

§   11.   1.   Zarządca targowiska czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny targowiska.  

2.   Zarządca targowiska obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska, każdego dnia, w   którym prowadzony jest handel, najpóźniej w   ciągu czterech godzin od opuszczenia terenu targowiska przez handlujących.  

3.   Zarządca targowiska wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.  

4.   W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom regulaminu targowiska, powszechnie obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień, Zarządca targowiska wydaje polecenia porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.  

§   12.   Wszelkie sprawy nie ujęte w   regulaminie targowiska korzystający z   targowiska uzgadniają z   Zarządcą targowiska.  

§   13.   Skargi i   wnioski w   sprawach dotyczących działalności Zarządcy targowiska oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   14.   Korzystający z   targowiska naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności przewidzianej w   powszechnie obowiązujących przepisach.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »