| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012 roku, poz.1482) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012 roku, poz. 4262) .

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 3 pkt. 2 uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012 roku, poz.1482), który stanowi:

"§3 pkt. 2"

" 2. Na inkasentów wyznacza się:

a) Pana Bogdana Sitkiewicz zam. Wodzisław Śląski, Osiedle XXX-lecia 73/9 na terenie targowiska położonego przy ulicy Wyszyńskiego (część działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o pow. 0,2887ha zapisanych w KW 6173-W, 10038-W, 8576), oraz obszaru bezpośrednio przyległego do tego targowiska, tj. ulicy Wyszyńskiego oraz terenu przyległego do byłego pawilonu "PLUS" i "SUPERSAM" przy ulicy 26 Marca,

b) Służby Komunalne Miasta na terenie:

- Targowiska Nr 1 przy ulicy Targowej.

- Obszaru bezpośrednio przylegającego do Targowiska Nr 1, tj. ulicy Targowej, terenu obok Hali Targowej i dworca PKS.

- Targowiska przy ulicy Bogumińskiej.

- Obszarów na których dokonuje się sprzedaży w związku z imprezami.

c) Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie:

- Rynku

- Ulicy Kubsza

- Osiedla XXX-lecia

- Ulicy Bogumińskiej na obszarze przyległym do stacji paliw firmy „KLOCKIEWICZ”

- Obszarów, na których dokonuje się sprzedaży w związku z odpustami, okresami przedświątecznymi, itp.

- targowisk o których mowa w lit. a.

- pozostałych obszarów miasta.”

Tekst jednolity Uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała nr XVIII/156/12

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 lutego 2012 roku.

w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 749) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej określonej w ustawie.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

2. Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1m2, to zaokrągla się ją do 1m2. Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1m2liczy się w pełnych metrach kwadratowych zaokrąglając w ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50m2pomija się, natomiast końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50m2i więcej podwyższa się do pełnego m2.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) Zajmowanej powierzchni - rozumie się przez to jednolity obszar służący podmiotowi dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia straganu, stolika lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady dla celów sprzedaży, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach jak również dla potrzeb bytowych samego sprzedającego.

b) Ulicach przyległych do Rynku - należy przez to rozumieć ulice: Targową, Kubsza, Park Miejski, Głowackiego, Plac Gladbeck, Powstańców.

c) Imprezach – rozumie się przez to imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miasto Wodzisław Śląski, w szczególności „Dni Wodzisławia”, „Pożegnanie Lata”, „Sylwester”, itp.

4. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z środka transportu, a podmiot dokonujący sprzedaży zajmuje dodatkową powierzchnię powyższej 2m2powierzchnię te zalicza do zajmowanej powierzchni zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 lit. a.

5. W przypadku dokonywania sprzedaży na płycie Rynku oraz ulicach przyległych w czasie trwania imprez, a także w miejscach co do których właściwy organ wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia sprzedaży lub co do których została zawarta przez właściwy organ lub jednostkę organizacyjną umowa której przedmiotem jest oddanie terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w posiadanie zależne w celu prowadzenia sprzedaży, pod pojęciem zajmowanej powierzchni o której mowa w pkt 3 lit. a rozumie się także obszar zajęty pod środek transportu z którego dokonywana jest sprzedaż, oraz obszar zajęty przez osobę dokonującą sprzedaży obnośnej z ręki, kosza lub innego pojemnika.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.[1]) Na inkasentów wyznacza się:

a) Pana Tomasza Mrózek zam. Wodzisław Śląski, ulica Słoneczna 7/12 na terenie; targowiska położonego przy ulicy Wyszyńskiego (część działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o pow. 0,2887ha zapisanych w KW 6173-W, 10038-W, 8576), oraz obszaru bezpośrednio przyległego do tego targowiska, tj. ulicy Wyszyńskiego oraz terenu przyległego do byłego pawilonu "PLUS" i "SUPERSAM" przy ulicy 26 Marca; na terenie Rynku, ulicy Kubsza, Osiedla XXX-lecia, ulicy Bogumińskiej na obszarze przyległym do stacji paliw firmy „Klockiewicz”, obszarów na których dokonuje się sprzedaży w związku z odpustami, okresami przedświątecznymi itp.,

b) Służby Komunalne Miasta na terenie:

- Targowiska Nr 1 przy ulicy Targowej,

- Obszaru bezpośrednio przylegającego do Targowiska Nr 1, tj. ulicy Targowej, terenu obok Hali Targowej i dworca PKS,

- Targowiska przy ulicy Bogumińskiej,

- Obszarów na których dokonuje się sprzedaży w związku z imprezami,

c) Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie:

- targowisk o których mowa w lit.a,

- pozostałych obszarów miasta.

§ 4.

1. Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z przydzielonego mu kwitariusza. Pokwitowanie powinno zawierać wpisaną aktualną datę oraz nazwisko (nazwę) podmiotu dokonującego sprzedaży.

2. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki oraz kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.

§ 5.

1. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a w wysokości 15%zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

2. Inkasenci, o których mowa w § 3 pkt 2 wpłacają niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, nie później jednak niż w pierwszy dzień roboczy po tygodniu w którym opłata targowa została pobrana.

3. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Miasta rozliczenia pobranej opłaty targowej za dany miesiąc – pod warunkiem dokonania terminowej wpłaty pobranej opłaty targowej.

§ 6.

Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaży na Rynku w Wodzisławiu Śląskim w czasie organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski jarmarków – w tym Wielkanocnego, Franciszkańskiego oraz Bożonarodzeniowego oraz dokonywanie sprzedaży na Rynku w Wodzisławiu Śląskim w czasie współorganizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski Wodzisławskiego Jarmarku Staroci.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr LI/496/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Zmieniony przez § 1 uchwały nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2012 roku poz. 4262) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej(Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012 roku, poz. 1482), który wszedł w życie z dniem 10.11.2012 roku.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »