| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.11.74.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) zwanych dalej "właścicielami" odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli w deklaracji miejsc gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Na indywidualny wniosek właściciela, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie:

1) z terenów zabudowy wielomieszkaniowej,

2) z terenów użyteczności publicznej oraz terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych położony w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7, zwany dalej "punktem" świadczyć będzie usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

2. W punkcie, o którym mowa w ust. 1 odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło bezbarwne,

3) szkło kolorowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metal,

7) opony,

8) tekstylia,

9) leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem, ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice, w punkcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaszowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.11.74.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »