| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.11.74.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) zwanych dalej "właścicielami" odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli w deklaracji miejsc gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Na indywidualny wniosek właściciela, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie:

1) z terenów zabudowy wielomieszkaniowej,

2) z terenów użyteczności publicznej oraz terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych położony w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7, zwany dalej "punktem" świadczyć będzie usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

2. W punkcie, o którym mowa w ust. 1 odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło bezbarwne,

3) szkło kolorowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metal,

7) opony,

8) tekstylia,

9) leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem, ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice, w punkcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaszowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.11.74.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »