| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1   art. 58 oraz art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1   i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w   wysokości 159.074.870zł., z   tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości 133.924.850zł.  

2)   dochody majątkowe w   wysokości 25.150.020zł.  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan dochodów, o   których mowa w   § 1, ust. 1   w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w   wysokości 171.172.832zł., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 133.397.728zł.  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 37.775.104zł.  

zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Plan wydatków, o   których mowa w   § 1, ust. 3   w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4   do uchwały.  

5.   Określa się kwotę planowanego deficytu w   wysokości 12.097.962zł. Źródłem pokrycia deficytu są:  

1)   kredyt w   wysokości 5.200.000zł.  

2)   pożyczki w   wysokości 2.759.858zł.  

3)   wolne środki w   wysokości 4.138.104zł.  

6.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w   wysokości 21.459.858zł., w   tym wolne środki w   wysokości 13.500.000zł. – zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały.  

7.   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w   wysokości 9.361.896zł. – zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały.  

8.   Określa się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   wysokości 12.959.858zł., z   tego na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 7.959.858zł.  

9.   Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową z   tytułu poręczeń i   gwarancji w   wysokości 1.265.000zł.  

10.   Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:  

1)   kwota planowanych dochodów i   wydatków na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. wynosi 1.045.000zł.,  

2)   kwota planowanych dochodów i   wydatków na realizację zadań określonych w   programie przeciwdziałania narkomanii na 2012r. wynosi 155.000zł.,  

3)   uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

4)   uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.  

11.   Określa się plany przychodów i   kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

12.   Określa się zakres i   kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

13.   Określa się zakres i   kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

14.   Określa się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej – zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały.  

§   2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.959.858zł., z   tego na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.  

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 7.959.858zł  

2)   dokonywania zmian w   ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i   majątkowymi, w   tym obejmujących zaplanowanie nowych i   zmianę planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

3)   przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z   wyłączeniem wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§   3.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu przedstawia załącznik Nr 7   do uchwały.  

§   4.   Tworzy się rezerwę:  

1)   ogólną w   wysokości 343.973zł.,  

2)   celową na zarządzanie kryzysowe w   wysokości 390.000zł.,  

3)   celową na wydatki z   zakresu oświaty i   edukacyjnej opieki wychowawczej w   wysokości 400.000zł.  

§   5.   Wyodrębnia się dochody i   wydatki związane z   realizacją:  

1)   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 9.612.721zł.,  

2)   zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,  

3)   zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.175.429zł.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2013r.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów na 2013r. w   układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków na 2013r.  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na 2013r. w   podziale na zadania.  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plany przychodów i   kosztów zakładów budżetowych na 2013r.  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu w   2013r.  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej na 2013r.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »