| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30.207.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) położonych na terenie Miasta Rydułtowy stanowiący załącznik nr 1   oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1   właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w   Urzędzie Miasta Rydułtowy w   terminie:  

a)   do 15 marca  2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

b)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  

c)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30.207.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 7 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 30.207.2012    
Rady Miasta Rydułtowy    
z dnia 7   grudnia 2012 r.  
 

Wykaz dokumentów potwierdzajacych dane zawarte w   deklaracji o   wysokości  opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi  

1.   W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych, a   liczbą osób zameldowanych na terenie nieruchomości dołącza się:  

1) wyjaśnienie składającego deklarację przyczyn rozbieżności,  

2) dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie innej gminy lub kraju w   szczególności:  

a)   zaświadczenie z   uczelni o   studiowaniu w   systemie studiów stacjonarnych,  

b)   zaświadczenie potwierdzające pobyt w   placówkach zamkniętych,  

c)   odpisy dokumentów składanych do urzędów, instytucji państwowych i   samorządowych, z   których wynika fakt zamieszkania w   innym miejscu niż zameldowanie,  

d)   umowa najmu lokalu mieszkalnego na terenie innej gminy,  

e)   dokumenty potwierdzające zatrudnienie poza granicami kraju,  

f)   inne dokumenty wyżej nie wymienione.  

2.   W przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana jest do innych celów niż zamieszkanie, a   w deklaracji nie wypełniono części E lub F.2. do deklaracji dołącza się wyjaśnienie składającego deklarację wskazujące, dlaczego w   miejscu prowadzenia działalności nie powstają odpady komunalne. Wyjaśnienia mogą być poparte ewentualnymi dokumentami.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »