| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 85, poz. 1411),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) Odpady komunalne zmieszane:

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej,

- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych.

2) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej,

- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych.

3) Odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie „u źródła”.

4) Odpady elektryczne i elektroniczne – nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie „u źródła”.

§ 3. 1. Ustala się, utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Zasady funkcjonowania i działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie określał Regulamin.

3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- tekstylia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik,

- odpady zielone,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje),

- metal.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »