| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/P-1/13 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

Na podstawie uchwały nr XXXI/362/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 22 stycznia 2009 r. w   sprawie zawarcia przez Gminę Pszczyna porozumienia z   Gminą Suszec w   sprawie udziału i   zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu Gminy Suszec oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/107/333/2009 Rady Gminy Suszec z   dnia 17 grudnia 2009 r. w   sprawie: zawierania przez Gminę Suszec porozumień z   Gminą Pszczyna w   sprawie udziału i   zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu Gminy Suszec, zawarte pomiędzy   gminą Pszczyna   reprezentowaną przez Pana   Dariusza Skrobol - Burmistrza Pszczyny   a   gminą Suszec   reprezentowaną przez Pana   Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec.  

§   1.   1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania dzieci z   ternu gminy Suszec, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowane w   Szkole Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.  

2.   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zadaniem oświatowym gminy w   przedszkolach oraz szkołach, o   których mowa w   art. 5   ust. 5   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Zgodnie z   art. 74 ustawy o   samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w   sprawie powierzenia jednej z   nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i   obowiązki pozostałych gmin, związane z   powierzonymi jej zadaniami, a   gminy te mają obowiązek udziału w   kosztach realizacji powierzonego zadania. Zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   roku 2013, środki na ten cel znajdują się w   subwencji oświatowej na dany rok budżetowy .  

4.   Dzieci z   terenu Gminy Suszec realizują zajęcia na podstawie aktualnej opinii o   potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o   których mowa w   art. 71b ust. 2a ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty wraz z   pisemnym skierowaniem dzieci do wczesnego wspomagania ma terenie gminy Pszczyna.  

5.   W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu gminy Suszec będzie uczestniczyło 3   dzieci.  

6.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   będą prowadzone w   wymiarze od 4   do 8   godzin w   miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z   indywidualnym programem wczesnego wspomagania.  

7.   Terminy oraz miejsce uczestnictwa dzieci w   zajęciach, o   których mowa w   § 1   ust. 1   zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie z   rodzicami tych dzieci.  

8.   Gmina Pszczyna zapewni odpowiedni zespół osób posiadający przygotowanie do pracy z   małymi dziećmi o   zaburzonym rozwoju psychoruchowym do prowadzenia zajęć zgodnie z   wymogami określonymi w   opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.  

§   2.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony   od 02.01.2013 r.   do 31.12.2013 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i   Sportu w   Suszcu ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec tel. 032 212-42-77.  

§   3.   Kwestie nieuregulowane w   niniejszym porozumieniu regulują w   szczególności: ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, ustawa z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   4.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Suszec.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   mocą od 2   stycznia 2013 r.  

§   5.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

po dwa dla każdej ze stron.  

 

Wójt Gminy Suszec  


Marian   Pawlas

Burmistrz Pszczyny  


Dariusz   Skrobol

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »