| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391tekst jednolity) art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Czeladź, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   3.   Traci moc uchwała nr LXXI/1053/2006 Rady Miejskiej w   Czeladzi z   dnia 13 czerwca 2006 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Czeladź, zmieniona uchwałą Nr LXXIX/1169/2006 Rady Miejskiej w   Czeladzi z   dnia 19 października 2006 r. oraz uchwałą Nr XLIX/808/2009 Rady Miejskiej w   Czeladzi z   dnia 26 marca 2009 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Biuletynu Informacji Publicznej miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 


Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Czeladź  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Czeladź.  

2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   jednostce wywozowej – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Czeladź na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2)   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – rozumie się przez to wyznaczone przez Burmistrza Miasta Czeladź miejsce odbioru i   gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,  

3)   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych,  

4)   harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych udostępniony właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania czystości i   porządku na terenie swojej nieruchomości poprzez:  

1)   usuwanie zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego, w   tym błota, śniegu i   lodu,  

2)   wyposażenie nieruchomości w   specjalistyczne pojemniki, worki i   kontenery na odpady, o   odpowiedniej pojemności, uwzględniając częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów (rozdział 4),  

3)   przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w   celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych,  

4)   ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w   zabudowie wielomieszkaniowej, w   miejscach o   utwardzonej nawierzchni, nie stanowiących utrudnienia dla właścicieli i   mieszkańców nieruchomości sąsiednich, użytkowników dróg, itp. oraz w   sposób dostępny dla korzystających z   tych urządzeń i   pracowników jednostki wywozowej,  

5)   utrzymanie czystości w   miejscach ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz miejscach bezpośrednio do nich przylegających, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,  

6)   bieżące zbieranie odpadów komunalnych i   bezzwłoczne umieszczanie ich w   pojemnikach do tego celu przeznaczonych, w   sposób określony w   rozdziale 3,  

7)   utrzymanie urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

8)   wystawianie pojemników z   odpadami w   zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na teren nieruchomości, w   sposób umożliwiający ich odbiór przez jednostkę wywozową zgodnie z   harmonogramem.  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w   następującym zakresie:  

1)   papier i   tektura,  

2)   metale,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   szkło,  

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

7)   odpady zielone,  

8)   przeterminowane leki,  

9)   chemikalia,  

10)   zużyte baterie i   akumulatory,  

11)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

12)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

13)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

14)   zużyte opony.  

2.   Odpady komunalne o   których mowa w   ust.1 pkt 1-5 i   pkt.7 muszą być zbierane w   odpowiednio oznaczonych pojemnikach, kontenerach lub workach i   odbierane selektywnie zgodnie z   ustalonym harmonogramem (zgodnie z   §6 pkt. 3).  

3.   Odpady komunalne, o   których mowa w   ust. 1   pkt 6   mogą być zbierane i   odbierane łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.  

4.   Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w   odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w   aptekach wskazanych przez Gminę Czeladź lub przekazać do PSZOK.  

5.   Odpady w   postaci zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w   odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w   budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Czeladź oraz w   punktach sprzedaży baterii i   akumulatorów lub przekazać do PSZOK.  

6.   Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do PSZOK.  

7.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 29 lipca 2005 r. o   zużytym sprzęcie elektrycznym i   elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z   późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub podmioty uprawnione do zbierania odpadów tego typu na podstawie powyższej ustawy lub do PSZOK.  

8.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe gromadzi się na terenie nieruchomości w   sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej. W   przypadku zabudowy wielomieszkaniowej odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Można je także przekazać do PSZOK.  

9.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w   kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w   miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, nieutrudniającym korzystanie z   nieruchomości i   umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.  

10.   Nie należy gromadzić w   pojemnikach, workach, kontenerach na odpady komunalne niezgodnie z   ich przeznaczeniem: śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i   wybuchowych, a   także odpadów z   działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości, na terenie których w   wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i   na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i   negatywnego oddziaływania na środowisko.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się ogródki letnie, kioski lub punkty gastronomiczne zobowiązani są do wyposażenia tych obiektów w   pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w   związku z   ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości i   porządku na terenie przylegającym do tych obiektów.  

§   5.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w   sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.  

2.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i   nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i   lodu na krawędzi chodnika lub w   pasie zieleni przyulicznej, w   sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń na jezdnię.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   1.   Na terenie Gminy Czeladź dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w   następujących urządzeniach:  

1)   workach o   pojemności 120l,  

2)   pojemnikach o   pojemności 120l, 240l, 1100l (zmieszane odpady komunalne),  

3)   pojemnikach do gromadzenia odpadów, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 1-5 o   pojemności 120l, 1100l, 1500l, 2500l, 3200l,  

4)   kontenerach o   pojemności 7m³,  

5)   kontenerach do gromadzenia gruzu o   pojemności 5m³, 7m³, 10m³ oraz workach big bag o   ładowności do 1   Mg,  

6)   koszach ulicznych o   pojemności od 40l.  

2.   Pojemniki wymienione w   §6 ust. 1   pkt. 2   powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm: PN-EN 840-1, PN-EM 840-2. Natomiast pozostałe pojemniki winny posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z   ustawą z   dnia 30 sierpnia 2002 r. o   systemie oceny zgodności t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 138, poz. 935).  

3.   Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w   pojemnikach lub kontenerach o   minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:  

1)   rodzina licząca do czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w   co najmniej jeden pojemnik o   pojemności minimum 120 l, uwzględniając częstotliwość określoną w   niniejszym regulaminie,  

2)   rodzina licząca powyżej czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w   dodatkowe pojemniki o   pojemności minimum 120 l tak, aby na każde kolejne cztery osoby ilość pojemników minimum 120 l wzrastała o   dodatkową sztukę, uwzględniając częstotliwość określoną w   niniejszym regulaminie,  

3)   prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w   co najmniej jeden pojemnik o   pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane; dotyczy to również każdego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego będącego we własności lub posiadaniu tego samego prowadzącego działalność gospodarczą,  

4)   zarządzający lub właściciel nieruchomości, na której znajdują się ogródki działkowe zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w   pojemnik na odpady komunalne zmieszane o   pojemności nie mniejszej niż 40 l w   przeliczeniu na każdy ogródek działkowy w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku,  

5)   w przypadku przepełnienia się pojemników, spełniających normy określone w   pkt. 1,2,3,4, właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w   dodatkowy pojemnik,  

6)   zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i   cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w   niniejszym regulaminie,  

7)   w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników określonych w   ust. 1, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez jednostkę wywozową; w   przypadku skorzystania z   dodatkowych worków w   dwóch kolejnych zbiórkach odpadów należy wyposażyć nieruchomość w   dodatkowy pojemnik.  

4.   Pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki winny być trwale oznakowane (w sposób wskazujący na rodzaj gromadzonych odpadów) i   utrzymane w   następującej kolorystyce:  

1)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

2)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło,  

3)   żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe typu tetrapak, metal,  

4)   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady zielone (np. trawa, liście),  

5)   w przypadku pojemników dopuszcza się zastosowanie korpusów w   kolorze antracytowym z   klapą w   kolorze przypisanym dla danej frakcji (jw.).  

5.   Pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w   zabudowie wielomieszkaniowej w   tzw. gniazdach, z   zachowaniem odrębności zbierania poszczególnych frakcji – papier, plastik, szkło – po jednym pojemniku na każdą frakcję, a   pojemność jednego pojemnika wchodzącego w   skład zestawu nie powinna być mniejsza niż 1100l.  

6.   W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w   systemie workowym z   zachowaniem odrębności zbierania poszczególnych frakcji – papier, plastik, szkło, odpady zielone– po jednym worku na każdą frakcję. Dopuszcza się zbieranie papieru w   przeznaczonym do tego pojemniku.  

7.   W każdym punkcie gromadzenia odpadów komunalnych powinna znaleźć się odpowiednia liczba pojemników na odpady komunalne zmieszane.  

8.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z   tych pojemników oraz częstotliwości ich odbierania określonej w   rozdziale 4.  

9.   Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa należy dodatkowo (przy wyjściu, w   obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1   kosz na odpady.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   7.   1.   Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny, a   w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepełnienie pojemników (kontenerów).  

2.   Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   następującą częstotliwością:  

1)   z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1   raz na dwa tygodnie,  

2)   z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 2   razy w   tygodniu,  

3)   z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

4)   z ogródków działkowych – 1   raz na tydzień w   okresie od 1   marca do 31 października,  

5)   z koszy ulicznych – co najmniej 1   raz w   tygodniu,  

6)   z cmentarzy – co najmniej 1   raz na dwa tygodnie,  

7)   z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1   raz na miesiąc.  

3.   Segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 1   – 5   należy pozbywać się z   następującą częstotliwością:  

1)   z zabudowy jednorodzinnej – 1   raz w   miesiącu,  

2)   z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 1   raz na dwa tygodnie,  

3)   z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

4)   z ogródków działkowych – 1   raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 31 października.  

4.   Odpadów, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 7   należy pozbywać się w   okresie od marca do listopada co najmniej 1   raz w   miesiącu.  

5.   Niezależnie od częstotliwości wymienionej w   ust. 2, 3   i 4, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w   następujący sposób:  

1)   przekazywać do PSZOK,  

2)   zużyte lekarstwa wrzucać do oznaczonych pojemników, znajdujących się w   wyznaczonych aptekach,  

3)   baterie wrzucać do oznaczonych pojemników, znajdujących się w   wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.  

§   8.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące, z   zastrzeżeniem ust.1.  

3.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   9.   1.   Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.  

3.   Zwiększenie odzysku, w   szczególności recyklingu w   odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i   tektury, jak również odzysku energii z   odpadów zgodnego z   wymaganiami ochrony środowiska.  

4.   Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.  

5.   Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i   przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   rozbiórkowych.  

6.   Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych.  

§   10.   1.   Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z   wytworzonymi odpadami, a   także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z   materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i   edukacyjne.  

2.   Promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach w   zabudowie jednorodzinnej.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   11.   1.   Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:  

1)   Tak utrzymywać zwierzęta, aby wyeliminować zagrożenia i   uciążliwości w   szczególności w   zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w   porze nocnej), przykrego zapachu i   zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej),  

2)   Bezzwłocznie usuwać z   miejsc publicznych zanieczyszczenia i   odchody własnych zwierząt domowych. Obowiązek ten nie dotyczy psów będących przewodnikami dla osób niepełnoprawnych,  

3)   Wyprowadzać psy na smyczy, a   w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażających otoczeniu – dodatkowo w   nałożonym kagańcu,  

2.   Wprowadza się zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej. Zakaz ten nie dotyczy psów będących przewodnikami dla osób niepełnoprawnych.  

3.   Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez nadzoru poza teren nieruchomości, a   w budownictwie wielomieszkaniowym poza obręb własnego mieszkania.  

4.   Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w   kagańcu, w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli; nie dotyczy ono psów uznanych za agresywne.  

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej.  

§   12.   1.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   zabudowie mieszkaniowej, usługowej i   produkcyjnej oraz na terenach ogródków działkowych.  

2.   Zakaz, o   którym mowa w   ust. 1   nie dotyczy przydomowego chowu drobiu, zwierząt futerkowych oraz gołębi – wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i   będzie prowadzone z   zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.  

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   13.   1.   Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych , w   tym m.in. budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi.  

2.   Ustala się stałe terminy przeprowadzania corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie gminy Czeladź:  

1)   od 15 kwietnia do 30 kwietnia,  

2)   od 1   października do 15 października,  

3.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »