| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/587/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 tekst jednolity) oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) i   metal,  

4)   szkło,  

5)   odpady zielone,  

6)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   zużyte opony,  

5)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,  

6)   odpady budowlano-remontowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   pkt 1   – 5   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

4.   Odpady wymienione w   ust. 2   pkt 6   odbierane są bezpłatnie w   ilości do 1   Mg/rok zebranej przez właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.  

§   2.   1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem opublikowanym przez jednostkę wywozową z   następującą częstotliwością:  

1)   zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1   raz na dwa tygodnie,  

2)   zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 2   razy w   tygodniu.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metali i   opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach oraz pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w   gniazdach odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:  

1)   zabudowa jednorodzinna – 1   raz w   miesiącu,  

2)   zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady zielone gromadzone w   workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem w   okresie od 1   marca do 30 listopada:  

1)   zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

2)   zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1   raz w   miesiącu.  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów zielonych jest dostarczany właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową w   formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Czeladź.  

5.   Meble i   odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:  

1)   zabudowa jednorodzinna – co najmniej 2   razy w   roku,  

2)   zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1   raz w   miesiącu.  

6.   Szczegółowa informacja o   terminach zbiórki odpadów określonych w   ust. 5   jest dostarczana właścicielom nieruchomości zgodnie z   zasadami określonymi w   ust. 4.  

§   3.   1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z   zastrzeżeniem zawartym w   § 1   ust. 4.  

2.   Do PSZOK mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaki) oraz odpady zielone, z   pielęgnacji ogrodów, a   także meble i   inne odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Czeladź oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w   Urzędzie Miasta.  

§   4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »