| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/684/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Katowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l / 140 l,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny:papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 280 l,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) jeden do trzech pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 420 l,

b) dwa worki 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 3 a) oraz dodatkowo pojemnik o pojemności 120 l lub 140 l na każde kolejne 2 osoby lub pojemnik o pojemności 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności litrów przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

b) jak w pkt 3 b) oraz dodatkowo jeden worek 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 120 l na lokal mieszkalny.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

2) raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: odpady ulegające biodegradacji, papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) – raz w miesiącu,

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »