| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/684/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Katowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l / 140 l,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny:papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 280 l,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) jeden do trzech pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 420 l,

b) dwa worki 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 3 a) oraz dodatkowo pojemnik o pojemności 120 l lub 140 l na każde kolejne 2 osoby lub pojemnik o pojemności 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności litrów przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

b) jak w pkt 3 b) oraz dodatkowo jeden worek 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 120 l na lokal mieszkalny.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

2) raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: odpady ulegające biodegradacji, papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) – raz w miesiącu,

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »