| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 tekst jednolity) art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.

§ 2. 1. Pojęcia podstawowe:

1) bioodpady - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1342 z późn. zm.),

2) chodnik - chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

3) Gminny Punkt Zbierania Odpadów - punkt zbierania odpadów zlokalizowany na terenie miasta, prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

4) kosz uliczny - urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione w miejscach publicznych,

5) nieczystości ciekłe - nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),

6) odpady komunalne - odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

7) odpady komunalne wielkogabarytowe - odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady (np. stare meble, materace itp.),

8) odpady niebezpieczne - odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

9) odpady opakowaniowe - odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.); rodzaje tych odpadów wymienione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz.1858),

10) odpady ulegające biodegradacji - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

11) odpady zielone - odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

12) pojemnik na odpady komunalne - urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów, z wyłączeniem koszy ulicznych,

13) przedsiębiorca - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),

14) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

15) selektywne zbieranie - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

16) stacje zlewne - stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

17) umowa - umowa zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),

18) właściciel nieruchomości - właściciel w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

19) wytwórca odpadów - rozumie się przez to wytwórcę w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

20) zbieranie odpadów - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

21) zbiorniki bezodpływowe - zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),

22) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),

2. W sprawach dotyczących utrzymania zwierząt stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

3. Zasady postępowania i gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności zbieranie, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie, muszą być prowadzone zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach
służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego na terenie nieruchomości.

2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów:

1) zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12,

2) papieru i tektury,

3) szkła,

4) tworzyw sztucznych,

5) metali,

6) zielonych, ogrodowych, ulegających biodegradacji,

7) wielkogabarytowych,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

9) zużytych opon,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

11) zużytych baterii i akumulatorów,

12) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady powstające nieregularnie - odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (gromadzone w specjalnych pojemnikach lub w workach uniemożliwiających pylenie), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a także papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale można bezpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta.

5. Zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości w sposób umożliwiający ich zebranie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości.

7. Obowiązek określony w ust. 6 winien być realizowany poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki uszorstniające użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

8. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania niezwłocznego sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

10. Zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych:

1) do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią,

2) do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających, a także do rowów specjalnie w tym celu budowanych.

11. Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków, musi być zaopatrzona w instalację odprowadzającą te ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.).

12. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłaszania ich do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Gminę w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z tych obiektów oraz ustawienia koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym oraz przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości za zgodą właściciela pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków po przejściu przez osadnik do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków, o których mowa w ust.1 bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie -w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami prowadzącymi działalność gospodarczą w tym zakresie.

Rozdział 3.
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia

§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności co najmniej 1,5 m3w następującej kolorystyce:

1) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

2) niebieski - z przeznaczeniem na papier (w tym karton) oraz opakowania wielomateriałowe,

3) różowy - z przeznaczeniem na metale,

4) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

5) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w tzw. gniazdach, w których docelowo znajdować się powinno po jednym pojemniku na każdy rodzaj odpadów wymieniony w ust. 1.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l w kolorystyce, o której mowa w ust. 1, z przeznaczeniem na: tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji.

4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez przedsiębiorcę, na zasadach określonych w umowie.

5. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej są dostarczane właścicielom nieruchomości raz w miesiącu przez przedsiębiorcę.

§ 7. 1. Pozostałe odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w znormalizowanych pojemnikach o pojemności: 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 1100 l i kontenerach o pojemności: 5 m3, 7 m3, 10 m3lub więcej, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

2. Minimalną pojemność pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa odrębna uchwała.

§ 8. 1. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości lub na terenie będącym w posiadaniu właściciela o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 18 z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

4. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat "CE" zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów komunalnych w pojemnikach na odpady należy zamknąć szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru lub deszczu.

§ 10. 1. Zabrania się gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w pojemnikach na odpady komunalne.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady jakichkolwiek odpadów.

§ 11. 1. Przyjmując tygodniowy cykl usuwania odpadów normatywy objętościowe odpadów komunalnych wynoszą:

1) dla budynków mieszkalnych - 30 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika,

3) dla szkół- nie mniej niż 2 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 2 l na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem (w szczególności targowiska)- nie mniej niż 50 l na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt oraz pojemnik dla odpadów wydzielonych selektywnie; zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za pisemną zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi gminy odpowiedzialnemu za gminny system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,

7) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 240 l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,

10) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.- nie mniej niż 10 l na jedno łóżko,

11) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem,

12) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 l na dziesięć grobów, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 10 l na dziesięć grobów.

2. W przypadkach określonych w pkt 5 i 6, jeśli prowadzona jest działalność spożywczo- gastronomiczna oraz w pkt. 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości przy uwzględnieniu § 8 ust. 1:

1) każda nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo powyżej 1 miesiąca na terenie nieruchomości i normatywnej ilości odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt. 1, przy uwzględnieniu wymaganej w § 13 częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości,

2) każda nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem osób, powierzchni lokalu handlowego lub ilości miejsc konsumpcyjnych i normatywnej ilości odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt 2-12, przy uwzględnieniu wymaganej w § 13 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości,

3) na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne lub inne służące przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i pkt 2.

2. Z obowiązku używania dostatecznej liczby pojemników na odpady komunalne ulegające biodegradacji, zwolnieni są właściciele nieruchomości, na terenie których wykorzystuje się, w tym kompostuje bioodpady we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli zgłoszą ten fakt właściwemu organowi, w formie deklaracji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) dwa razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

2) raz na dwa tygodnie – dla budynków jednorodzinnych,

3) raz na dwa tygodnie – dla ogródków działkowych, placówek handlowych i innych przedsiębiorstw, cmentarzy, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego odbierania odpadów.

3. W mieście zabrania się:

1) składowania lub magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

2) umieszczania odpadów z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych, mieszkalnych i targowisk w koszach ulicznych,

3) podrzucania odpadów na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady komunalne będących w posiadaniu innego właściciela,

4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w sezonie zimowym oraz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w sezonie letnim.

5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 70) dla nieruchomości niewyposażonych w wodomierz główny.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. Zabrania się mieszania zużytych opon z odpadami komunalnymi oraz spalania opon.

§ 15. W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zaleca się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali bioodpady w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

§ 16. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 17. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,

2) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi (zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem),

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników lub psów-opiekunów.

2. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

3) kąpania psów i innych zwierząt domowych w miejscach publicznych.

§ 18. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 19. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach publicznych.

§ 21. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 20 w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych na ten cel.

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 20 w ramach podjętej działalności gospodarczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych w budynkach inwentarskich, spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów,

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,

3) utrzymywania porządku na nieruchomości, a szczególnie w miejscu składowania pasz i odchodów zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych,

4) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta,

5) zwalczania much i gryzoni,

6) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

7) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobnych dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich,

8) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, itp.

§ 23. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia na ich terenie deratyzacji w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

§ 24. 1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta wydanego w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Szczegółowe zasady oraz terminy przeprowadzenia deratyzacji określa zarządzenie Prezydenta Miasta, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji, której przeprowadzenie należy do obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 26. Traci moc uchwała Nr LXVI/1333/10 z dnia 25 października 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 2010.249.3820).

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem przepisów § 3 ust. 3 i § 8 ust. 2 pkt. 2, które wchodzą w życie z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »