| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w   łacznej kwocie 19.494.919 zł, w   tym:1) dochody bieżące: 17.895.652 zł, 2) dochody majątkowe: 1.599.267 zł, zgodnie z   załacznikiem Nr 1  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 rok w   łacznej kwocie 19.276.088 zł,zgodnie z   załacznikiem Nr 2, Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łaczną kwote 16.866.194 zł, Wydatkii budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.409.894 zł,  

§   3.   Ustala się dochody z   tyutułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 90.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w   wysokości 90.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 8,  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2013, zgodnie z   załącznikiem Nr 11,  

§   5.   Różnica między dochodami a   wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w   wysokości 218.831 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  

§   6.   W budżecie gminy tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 256.000 zł, tym: - ogólną w   kwocie - 90/000 zł - celową na zadania oświatowe - 120.000 zł - celową na zadania zarządfzania kryzysowego - 46.000 zł  

§   7.   Ustala się przychody budżetu gminy w   łącznej kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

§   8.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   łącznej kwocie 2.218.831 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4  

§   9.   Ustala się limity zobowiązań: 1. Na spłatę kredytów, pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie - 2.000.000 zł, 2. Na zaciagnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w   ciagu roku budżetowego do wysokości 500.000 zł  

§   10.   Wyodrębnia się w   budżecie Gminy kwotę 144.579.49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z   załacznikiem Nr 14  

§   11.   1. Ustala się plan dochodów zadań z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załacznikiem Nr 5, 2. Ustala sie plan wydatków zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załacznikiem Nr 7.  

§   12.   Ustala się plan dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w   oparciu o   zawarte porozumienie, zgodnie z   załacznikiem nr 7  

§   13.   1. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z   budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z   załacznikiem Nr 9   2. Ustala się plan dotacji celowychudzielonych z   budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z   załacznikiem Nr 10  

§   14.   Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych, zgodnie z   załacznikiem Nr 13.  

§   15.   Przyjmuje się plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załacznikiem Nr 12  

§   16.   Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w   ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000 zł. 2) wyemitowania obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań z   lat ubiegłych na kwotę 2.000.000 zł 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4)dokonywania zmian budżetu gminy w   granicach działu wydatków, polegających na: a) przesunięciach w   wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone w   wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone i   zwiększenia innych wydatków bieżących c) dokonywanie zmian w   budżecie między wydatkami rzeczowymi a   majatkowymi dotyczacymi zakupów inwestycyjnych do kwoty 10.000 zł.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r.  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 r.  

1.  

infoRgrafika

2.  

infoRgrafika

3.  

infoRgrafika

4.  

infoRgrafika

5.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągnietych kredytów i   pożyczek  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w   oparciu o   zawarte porozumienie.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań określonych w   Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielane w   2013 roku z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2013 roku  

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i   wydatków rachunku dochodów własnych na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/190/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków realizowanych w   ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »