| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, Rada Gminy Kroczyce uchwala:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 224/XXVIII/2005 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kroczyce oraz uchwała Nr 235/XXIX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 lutego 2006r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 224/XXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kroczyce

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XXII/2012
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROCZYCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsi ę biorcy uprawnionym – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kroczyce lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Kroczyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, do którego mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady, funkcjonujący od 1 lipca 2013 r.

3) nieruchomościach zamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości na których zamieszkują osoby, a wiec nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek,

4) nieruchomościach niezamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości, których osoby nie zamieszkują ale powstają w ich obrębie odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych należą w szczególności: szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe, posterunki policji i innych służb, place, ulice i drogi wraz z chodnikami, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, puby, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, salony fryzjerskie, biura, sklepy, zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

a) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości; dopuszcza się samodzielne dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - odpadów selektywnie zebranych,

b) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników (w tym worków) służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki, zapewnia we własnym zakresie właściciel nieruchomości lub mogą być udostępnione przez uprawnionego przedsiębiorcę.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

g) zielonych,

h) wielkogabarytowych,

i) budowlanych i rozbiórkowych,

j) przeterminowanych leków,

k) przeterminowanych chemikaliów,

l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

m) zużytych baterii i akumulatorów,

n) zużytych opon.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości oraz z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

a) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych;

b) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeśli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a poza terenem własnej nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do co najmniej dwukrotnej wymiany piasku wroku w ogólnodostępnych piaskownicach dla dzieci.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

a) pojemniki zamykane o pojemności od 120 l do 1100 l;

b) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3;

c) worki o pojemności 120 l;

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

e) inne pojemniki i kontenery;

f) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 10 l.

2. Pojemniki, kontenery i worki wymienione w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawąz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

3. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości.

W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

4. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:

a) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

b) zielony – z przeznaczeniem na szkło ,

c) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

d) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone,

e) szary – z przeznaczeniem na metal i opakowania wielomateriałowe.

5. W zabudowie jednorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie, przeźroczystych worków z tworzywa sztucznego.

6. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawiane na terenie na którym znajdują się pojemniki na pozostałe po segregacji odpady komunalne.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania pozostałości po segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-6 osób dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

c) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób, tak jak w pkt. b, ewentualnie w przypadku braku miejsca w posiadanych pojemnikach na wytwarzane odpady dodatkowo jeden pojemnik 120 l na każde kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik 240 l na każde kolejne 4 osoby

2. Zarządca nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

3. Właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając normatywy dostosowane do harmonogramu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej oraz biur – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, przy czym nie mniej niż 120 l na punkt,

b) dla szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,

c) dla przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,

d) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

e) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

f) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

i) dla hoteli, pensjonatów, itp. – 40 l na jedno łóżko, przy czym nie mniej niż 1100 l na obiekt,

j) dla gospodarstw agroturystycznych 30 l na 1łóżko,

k) dla nieruchomości letniskowych – przyjmuje się normatyw odpowiednio jak w § 6 ust.1,

l) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 30 l.

§ 7. 1. Pojemniki, worki i kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w miejscach i w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.

2. Często uczęszczane: ciągi piesze dróg publicznych, ciągi handlowo-usługowe, miejsca rekreacji i wypoczynku, szlaki turystyczne, ośrodki atrakcyjne turystycznie muszą być wyposażone w kosze uliczne. W miejscach trudno dostępnych (np. na szlakach turystycznych) dopuszcza się stosowanie worków foliowych do zbierania odpadów komunalnych.

4. Obowiązek ustawiania koszy ulicznych na drogach publicznych dotyczy wyłącznie terenów

zabudowanych.

5. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego w danym terenie ruchu pieszego i drogowego.

6. Pojemniki, worki i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych, administratorzy szlaków turystycznych oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie są obowiązani dostosować pojemność urządzeń do zbierania odpadów oraz częstotliwość ich odbioru tak, aby nie dopuścić do przepełniania się urządzeń i zanieczyszczania terenu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do:

1) przekazywania odpadów komunalnych pozostałych po segregacji oraz zebranych selektywnie przedsiębiorcy określonemu w § 2 ust. 1 zgodnie z częstotliwością ustaloną w harmonogramie, lub

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz punktów skupu (prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie rozdrobnione) i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (frakcja odpadów z owoców i warzyw) w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się na posesji lub dostarczenia ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest udostępnić w celu opróżnienia pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające do nich swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy uprawnionego.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do:

1) zawarcia umowy na przekazywanie pozostałych po segregacji odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie do przedsiębiorców uprawnionych lub

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych do punktów skupu (prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie rozdrobnione) i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (frakcja odpadów z owoców i warzyw) w indywidualnych kompostownikach przydomowych lub przekazania ich odpłatnie przedsiębiorcy określonemu w § 2 ust. 1.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej obowiązany jest udostępnić w celu opróżnienia pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające do nich swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy uprawnionego.

§ 11. Częstotliwość odbierania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów nie dopuszczając do ich rozkładu biologicznego oraz przepełnienia urządzenia do zbierania, jednak nie rzadziej niż:

a) raz na 2 tygodnie - z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na 4 tygodnie - z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz na 4 tygodnie - z nieruchomości niezamieszkałych,

d) raz w tygodniu - z koszy ulicznych.

§ 12. 1. Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych u źródła odpadów tworzyw sztucznych i szkła nie rzadziej niż:

a) raz na 4 tygodnie - dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na 8 tygodni - dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz na 8 tygodni - dla nieruchomości niezamieszkałych.

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów tworzyw sztucznych i szkła jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do wyznaczonego w gminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 13. 1. W okresie od 1 marca do 30 listopada częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych u źródła odpadów zielonych nie rzadziej niż:

a) raz na 4 tygodnie - dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na 4 tygodnie - dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz na 4 tygodnie - dla nieruchomości niezamieszkałych.

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów zielonych, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do wyznaczonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 14. 1. Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej ustala się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy wystawiać w dniu zbiórki, w miejsca ustalone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do odpowiedniego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może również być oddawany do punktów sprzedaży posiadających numer rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zasadzie wymiany nowy sprzęt na stary, zużyty.

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zamawiają odpłatnie indywidualnie usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 15. Przeterminowane chemikalia, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 16. Odpady biodegradowalne, z wyjątkiem odpadów zielonych, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości. Dopuszcza się również kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 17. Zużyte baterie i zużyte akumulatory, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy przekazać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Kroczyce lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 18. Przeterminowane leki, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 19. Odpady metali, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do punktów skupu posiadających odpowiednie zezwolenia, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 20. Opakowania wielomateriałowe, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 21. Odpady papieru, powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości lub przekazywać do szkół podczas prowadzonych okresowo zbiórek.

§ 22. Gruz budowlany oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości rocznie do 0,5 m3/mieszkańca, osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kroczyce mogą nieodpłatnie zdeponować w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Koszty transportu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ponosi właściciel tych odpadów. Możliwe jest również odpłatne zamówienie usługi odebrania odpadów budowlanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia lub odpłatnego oddania odpadów powyżej limitu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.

§ 23. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu;

Rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać 3 lata.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 25. 1.               Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2.               Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 26. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

a) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,

b) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

c) niewprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

d) niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,

e) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 27. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

b) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

c) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 28. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

b) zabudowane budynkami użyteczności publicznej,

c) zabudowane budynkami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w październiku lub listopadzie.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »