| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy

Na podstawie art. 4ust. 1   i 2ustawy z   dnia13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)   Rada Miejska w   Łazach uchwala, co następuje:  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne  

§   1.   §1.Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łazy", zwany dalej "Regulaminem".  

§   2.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łazy.  

§   3.   1.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie   - rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.),  

2)   nieruchomości   zamieszkałej   – rozumie się przez to nieruchomość przeznaczoną do trwałego bądź czasowego zamieszkania,  

3)   nieruchomości   niezamieszkałej   - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   w szczególności obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i   handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty oraz domy letniskowe, ogródki działkowe.  

4)   odpadach komunalnych zmieszanych   – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu,  

5)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych   – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w   typowych pojemnikach, w   tym zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

6)   punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych   - należy rozumieć w   znaczeniu art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy,  

7)   przedsiębiorcy   – należy rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w   rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Burmistrza Łaz zezwolenie na prowadzenie działalność w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

8)   zwierzętach domowych   – należy rozumieć zgodnie z   treścią art. 4   ust. 17 ustawy o   ochronie                 zwierząt,  

Rozdział 2
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku  
na terenie nieruchomości  

§   4.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1)   wykonywanie obowiązków określonych w   ustawie,  

2)   wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w   inny sposób ustalony w   drodze umowy z   przedsiębiorcą oraz utrzymywanie ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

3)   prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:  

a)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

b)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

c)   zużytych opon,  

d)   tekstylii, ubrań,  

e)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

f)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

g)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

h)   papieru i   tektury,  

i)   szkła,  

j)   tworzywa sztucznego,  

k)   opakowań wielomateriałowych,  

l)   metali,  

m)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i   odpadów zielonych,  

4)   przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie do przedsiębiorcy, który zostanie wybrany przez Gminę, zgodnie z   częstotliwością ustaloną w   niniejszym regulaminie lub w   przypadku odpadów pochodzących z   nieruchomości zamieszkałych do samodzielnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

5)   zagospodarowanie odpadów zielonych i   ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania przez właściciela nieruchomości, dostarczenie do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź gromadzenia w   odpowiednim worku/pojemniku i   przygotowanie do usunięcia w   terminach określonych w   harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.  

§   5.   1.   Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i   lodu należy realizować poprzez niezwłoczneuprzątnięcie zanieczyszczeń w   miejsce, niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z   chodnika po zakończeniu okresu zimowego.  

2.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników na drogę.  

3.   Uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w   mieniu osób trzecich.  

4.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli w   szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i   mienia.  

5.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a   w szczególności dojść do budynków,punktów gromadzenia odpadów.  

6.   Błoto, śnieg, lód i   inne zanieczyszczenia uprzątnięte z   przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w   sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów, wsiadania i   wysiadania pasażerów.  

7.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w   piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych z   częstotliwością dwa razy w   roku.  

8.   Właściciele nieruchomości zadrzewionych i   zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) zobowiązani są do ich utrzymania w   stanie nieutrudniającym bezpiecznego korzystania z   pasa drogowego.  

§   6.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w   sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.  

2.   Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do cieków wodnych i   zbiorników wodnych.  

3.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i   tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i   nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   7.   Zakazuje się:  

1.   Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z   gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i   usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.  

2.   Wyrzucania do pojemników na odpady śniegu, lodu, gorącego popiołu.  

3.   Spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji w   szczególności: opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych.  

4.   Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.  

5.   Opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania osadów powstających w   przydomowych oczyszczalniach ścieków przez podmioty nieuprawnione.  

6.   Odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych,   kanalizacji deszczowej, pompowania ich na pola, łąki, sady itp.  

Rozdział 3
Rodzaje i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   8.   1.   Właścicielom nieruchomości zamieszkałych będą udostępnione worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wybranego przez Gminę.  

2.   Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:  

1)   kosze uliczne o   pojemności co najmniej 10 litrów (l),  

2)   pojemniki i   kontenery przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne o   pojemnościach od 120 litrów do 1100 l,  

3)   pojemniki i   kontenery o   pojemności od 5   do 10m³,  

4)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o   pojemności od 1,5m³ do 3m³,  

5)   worki foliowe o   pojemności od 60 do 120 l,  

3.   Każda nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 120 l.  

4.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i   pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.  

5.   Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z   terenu danej nieruchomości są następujące normy gromadzenia odpadów w   zależności od funkcji obiektów, przyjmując dwutygodniowy cykl opróżniania:  

1)   dla budynków mieszkalnych:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej 30 l na mieszkańca,  

b)   w zabudowie budynków wielolokalowych 20 l na mieszkańca,  

2)   10 l – na każdą osobę zatrudnioną w   biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniachi praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1   pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

3)   20 l – na każde miejsce dla konsumenta i   zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

4)   30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i   punktów usługowych,od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

5)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem odpowiedniej liczby koszy na odpady lecz nie mniej niż jednego pojemnika o   minimalnej pojemności 20l,  

6)   dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

7)   dla szkół wszelkiego typu – 3   l na każdego ucznia, studenta, pracownika,  

8)   dla żłobków i   przedszkoli – 3   l na każde dziecko i   pracownika,  

9)   15 l - na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w   okresie od 1   marca do 31                 października jeżeli działka wyposażona jest w   kompostownik lub 20 litrów na każdą działkę w   przypadku braku kompostownika, a   poza wymienionym okresem – 5   litrów na każdą działkę,  

10)   dla domków letniskowych pojemniki i   worki powinny być dostosowane tak jak dla                 nieruchomości zamieszkałych .  

6.   Zarządcy nieruchomości budynków wielolokalowych w   tym spółdzielni mieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i   cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w   niniejszym regulaminie.   Przepis ten stosuje się odpowiednio do zarzadców ogródków działkowych.  

7.   Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm dopuszczających je do użycia.  

8.   W uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych oprócz typowych pojemników, mogą być używane worki w   kolorze czarnym.  

9.   W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz                 przeznaczoną na działalność gospodarczą (część nieruchomości niezamieszkanej przeznaczoną pod działalność gospodarczą inną niż handel i   gastronomia, a   pracownikami tej działalności nie są wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości) właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w   gospodarstwie domowym.  

§   9.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny należy gromadzić w   następujący sposób:  

1)   na terenach o   zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane w   sposób selektywny gromadzone są do worków, dostarczonych przez przedsiębiorcę o   odpowiedniej kolorystyce:  

a)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier i   tekturę,  

b)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło,  

c)   żółty- z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale  

d)   brązowy - z   przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,  

2)   na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w   tzw. gniazda.  

§   10.   Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w   kosze uliczne, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1)   na chodnikach kosze należy ustawiać w   odległości nie większej niż 500 m,  

2)   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w   odległości bliskiej od wiaty przystankowej, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

3)   wielkość koszy ulicznych została określona w   § 8   ust. 2   pkt. 1) i   uzależniona jest od potrzeb.  

§   11.   Właściciele nieruchomości zapewniają dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z   tych urządzeń, bez dopuszczenia do jego przepełnienia, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z   tego urządzenia w   sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w   przepisach odrębnych.  

§   12.   Usuwanie odpadów komunalnych z   cmentarzy odbywa się w   miarę napełniania pojemników lub kontenerów.  

Rozdział 4
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   13.   1.   Odpady zmieszane na terenie zabudowy jednorodzinnej należy usuwać nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu.  

2.   Odpady zmieszane zgromadzone na terenie budynków wielolokalowych należy usuwać nierzadziej niż 1   raz w   tygodniu.  

3.   Odpady zebrane selektywnie na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz z   terenów budynków wielolokalowych należy usuwać nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu.  

4.   Odpady zmieszane pochodzące z   biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych, ogródków działkowych należy usuwać nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu.  

5.   Odpady zmieszane pochodzące z   domów letniskowych w   okresie od kwietnia do listopada należy usuwać nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu, a   poza tym okresem wg. potrzeb.  

6.   Odpady zmieszane pochodzące z   barów i   restauracji należy usuwać nie rzadziej niż 1   raz na tydzień.  

7.   W przypadku prowadzenia handlu i   usług zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

8.   Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż 2   razy w   tygodniu.  

9.   Odpady biodegradowalne - worki wystawione przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kamienic lub domów wielorodzinnych oraz zabudowy budynkami wielolokalowymi należy usuwać nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu w   okresie od kwietnia do listopada lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

10.   Właściciel nieruchomości w   przypadku zabudowy jednorodzinnej zobowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i   zebranych selektywnie, w   szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w   dniu odbioru przed posesję w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp w   sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszego i   samochodowego.  

11.   Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o   charakterze publicznym wprowadza się dla organizatora obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, szaletów przenośnych oraz niezwłocznego ich opróżnienia i   uprzątnięcia po zakończeniu imprezy.  

12.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do przekazywania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do innych odpowiednich punktów zbiórki odpady o   których mowa w   § 4   pkt. 3   lit. a-d.  

13.   Odpady powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej których mowa w   § 4   pkt. 3   lit. f-m należy wystawiać w   dniu zbiórki tych odpadów, zgodnie z   przyjętym harmonogramem lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

14.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   drobnych prac remontowych mogą być dostarczane nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

15.   Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w   dniu zbiórki tych odpadów nie rzadziej niż dwa razy w   roku lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

16.   Właściciele nieruchomości wyposażonych w   zbiorniki bezodpływowe są zobowiązanido opróżniania ich z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.  

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   14.   1.   Gmina realizując obowiazki w   zakresie utrzymania czystości i   porządku dąży do:  

1)   objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,  

2)   ograniczenia składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji,  

3)   zwiększenia odzysku, w   szczególności recyklingu w   odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i   tektury, jak również odzysku energii z   odpadów zgodnego z   wymaganiami ochrony środowisk.,  

4)   wydzielenia odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i   przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   rozbiórkowych,  

5)   zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych,  

6)   prowadzenia edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z   wytworzonymi odpadami, a   także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z   materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i   edukacyjne.  

7)   promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach w   zabudowie jednorodzinnej i   na terenach wiejskich.  

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   15.   1.   Osoby utrzymujące psy i   inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w   szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do :  

1)   prowadzenia psa na smyczy, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu w   nałożonym kagańcu, w   miejscach przeznaczonych do publicznego użytku,  

2)   natychmiastowego usuwania, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w   szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, mogą być składane w   pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

3.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:  

1)   wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a   w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,  

2)   wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i   zabaw oraz piaskownic,  

3)   wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów – przewodników,  

4)   wprowadzania na inne tereny oznaczone zakazem.  

4.   Zasady postępowania z   bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwałaRady Miejskiej w   Łazach.  

Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach  
lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   16.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   pomieszczeniach zamkniętych i   terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i   przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości,dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

2.   Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez                 budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stosowania oraz gromadzenia obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających                 wymogi przepisów ustawy z   dnia 26 lipca 2000 r. o   nawozach i   nawożeniu (Dz. U. z   2000 r., Nr 81, poz. 991 z   późn. zm.).  

4.   Odpady i   nieczystości pochodzenia zwierzęcego oraz nawozy naturalne należy gromadzić w   miejscu nie stwarzającym uciążliwości, w   szczególności zapachowych (odory) dla posesji sąsiednich.  

5.   Obornik należy składować w   sposób niezagrażający środowisku na nieprzepuszczalnym podłożu m.in. poprzez zapobieganie przedostawaniu się odcieków do gruntu, wód podziemnych, powierzchniowych oraz na grunty sąsiednie nie powodując uciążliwościw korzystaniu z   posesji sąsiednich.  

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzenia  

§   17.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają:  

1)   obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,  

2)   obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i   usługowymi.  

2.   Deratyzację na obszarach wymienionych w   ust. 1   należy przeprowadzić co najmniej raz w   roku we wrześniu lub październiku.  

3.   Obowiązek ten, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowanyw miarę potrzeby.  

§   18.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Łaz określi, po zasięgnięciu opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, oraz poprzez zarządzenie, terminu jej przeprowadzenia.  

Rozdział 9
Przepisy końcowe  

§   19.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   20.   Traci moc uchwała Uchwała Nr XXXVI/308/06 Rady Miejskiej w   Łazach z   dnia 26 kwietnia 2006 roku  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łazy.  

§   21.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Właściciele nieruchomości i   przedsiębiorcy dostosują się do przepisów uchwały w   zakresie urządzeń dotyczących zbierania odpadów oraz częstotliwości, i   sposobu pozbywania się odpadów w   terminie do 30 czerwca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »