| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/214/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta uchwała:

§ 1. Przyjąć Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI / 160 / 12 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 214 / 12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 listopada 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. Podmiot Leczniczy Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zwany dalej „MZOZ” działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654
z późn. zm.)

2. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą
Nr  XXVIII / 214 / 12 z dnia 29 listopada 2012 roku.

3. Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą .

4. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późń. zm.).

§ 2. 1. Siedziba MZOZ mieści się w Lędzinach przy ul. Asnyka 2.

2. Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna MZOZ stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

3. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach  wymaga zmiany statutu.

§ 3. 1. Podstawowym obszarem działania MZOZ jest teren administracyjny Miasta Lędziny.

2. MZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym w pkt. 1.

§ 4. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór merytoryczny i finansowy nad MZOZ jest Rada Miasta Lędziny.

§ 5. 1. MZOZ ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. MZOZ podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. MZOZ uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.


II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6. Podstawowym celem MZOZ jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

§ 7. Do zadań MZOZ należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych

2. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki medycznej analitycznej i radiologicznej

3. świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych

4. prowadzenie oświaty, profilaktyki i promocji zdrowia

5. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych

6. organizowanie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

7. organizowanie szkoleń przed i podyplomowych kadr medycznych

8. w zakresie medycyny pracy: ocena i monitorowanie stanu zdrowia i ryzyka zawodowego, wykonywanie badań profilaktycznych w tym: wstępnych, okresowych,  kontrolnych i końcowych, organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy

9. prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

§ 8. Strukturę organizacyjną MZOZ tworzą w zakresie:

1. Lecznictwa stacjonarnego

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej  Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu

- Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu

2. Opieki ambulatoryjnej

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni

a) Podstawowa opieka  zdrowotna

b) Specjalistyczna opieka zdrowotna w poradniach:

- alergologicznej,

- cukrzycowej,

- chirurgii ogólnej,

- dermatologicznej,

- ginekologicznej,

- kardiologicznej,

- leczenie uzależnień,

- leczenia wad postawy u dzieci,

- neurologicznej,

- okulistycznej,

- otolaryngologicznej,

- rehabilitacyjnej,

- reumatologicznej,

- onkologicznej,

- proktologicznej,

- urologicznej,

- stomatologicznej

- ortopedycznej

c) Medycyna szkolna,

d) Stomatologia i chirurgia szczękowa,

e) Zespół  Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

f) Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych

g) Medycyny pracy

h) Izba opatrunkowa

i) Pracownie: RTG, USG, EKG, Mammografii

j) Laboratorium analityczne

§ 9. Wykonując statutowe działania MZOZ współdziała z :

1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

2. Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa.

3. Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym.

4. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy

5. Innymi podmiotami leczniczymi.

6. Samorządami terytorialnymi.

7. Zakładami przemysłowymi.

8. Stowarzyszeniami naukowymi i instytucjami naukowo-badawczymi.

9. Organizacjami społecznymi.

10. Organizacjami oświatowymi.

11. Instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Ośrodkami pomocy społecznej

13. Wojewódzką Komendą Policji i Powiatową Komendą Policji

14. Wydziałem Nadzoru nad Systemami Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

III. ORGANY I ORGANIZACJA ZOZ.

§ 10. Organami  MZOZ są:

1. Dyrektor  Zakładu.

2. Rada Społeczna

§ 11. 1. Burmistrz Miasta Lędziny, w imieniu Rady Miasta, nawiązuje i rozwiązuje z Dyrektorem MZOZ, stosunek pracy bądź umowę cywilno-prawną na zarządzanie zakładem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor kieruje i zarządza MZOZ oraz reprezentuje MZOZ na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników MZOZ i pełni wobec nich funkcje pracodawcy
w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych MZOZ

2) organizowanie pracy podległego personelu

3) opracowywanie planów pracy

4) ustalanie planu finansowego

5) ustalanie regulaminu organizacyjnego i przedstawianie go do zaopiniowania Radzie Społecznej

6) zatrudnianie, zwalnianie podległego personelu i ustalanie zasad jego wynagradzania

7) dokonywanie ocen działalności MZOZ i zapoznawanie z tymi ocenami Rady Społecznej i organów Gminy Lędziny.

§ 12. Dyrektor  kieruje MZOZ przy pomocy:

a) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

b) Głównego Księgowego

§ 13. 1. Organizację wewnętrzną MZOZ tworzą działy:

a) podległe bezpośrednio Dyrektorowi :

- Dział Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

- Dział Głównego Księgowego

Sekcja finansowo-księgowa

- Dział Kadr, Sekretariat

- Dział administracyjno-gospodarczy

personel gospodarczy i obsługi

b) podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa , a pośrednio Dyrektorowi

- Dział Opieki Zdrowotnej

wyższy personel medyczny

stanowisko przełożonej pielęgniarek

średni personel medyczny

- Dział statystyki medycznej i analiz

2. Schemat organizacyjny  MZOZ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu

§ 14. 1. Radę Społeczną  powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta Lędziny.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 15. 1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) jako Przewodniczący – Burmistrz Miasta Lędziny lub osoba przez niego wyznaczona

b) jako  Członek – przedstawiciel Wojewody

c) jako Członkowie – przedstawiciele  wyłonieni przez gminę – 5 osób

3. Członkiem Rady społecznej  nie może być pracownik MZOZ.

4. Członek Rady Społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadkach:

a) rezygnacji

b) utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

d) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 16. 1. W posiedzeniach  plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor MZOZ oraz przedstawiciele  organizacji związkowych  działających w MZOZ

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie Radzie Miasta Lędziny wniosków i opinii w sprawach:

a) opiniowania czasowego zaprzestania działalności leczniczej

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu  nowej aparatury i sprzętu medycznego

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją MZOZ, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności

d) przyznania Dyrektorowi MZOZ nagród

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem MZOZ

f) regulaminu organizacyjnego

2. Przedstawianie Dyrektorowi MZOZ wniosków i opinii w sprawach:

a) planu  finansowego i inwestycyjnego

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku

3. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta  Lędziny.

4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń MZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

5. Przedstawienie wniosków Radzie Miasta Lędziny, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje  swoje zadania.

6. Wykonywanie  innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie MZOZ.

§ 18. Sposób zwoływania posiedzeń  Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§ 19. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi MZOZ przysługuje odwołanie do Rady Miasta Lędziny w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 20. Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor MZOZ.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA MZOZ

§ 21. 1. MZOZ prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o :

a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późń. zm.)

c) ustawę z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późń. zm.)

d) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.)

e) plan finansowy ustalony  przez Dyrektora MZOZ

2. MZOZ może uzyskiwać środki  finansowe :

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów,
w szczególności:

- z Narodowym Funduszem Zdrowia

- z podmiotem tworzącym

- z osobami objętymi innymi ubezpieczeniami niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne

- z instytucjami ubezpieczeniowymi

- z innymi podmiotami np. : stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy

- z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

- z osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia

- z organami administracji rządowej i samorządowej

b) z dotacji na realizację zadań i programów zdrowotnych  oraz promocję zdrowia,

c) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie związanej z działalnością podstawową  tj.:

- dzierżawy pomieszczeń i powierzchni,

- prowadzenie apteki

- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej

d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej

e) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami

f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej

3. Wartość majątku określają :

- fundusz założycielski

- fundusz zakładu

4. MZOZ decyduje samodzielnie o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

5. Ujemny wynik finansowy MZOZ pokrywa we własnym zakresie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Zmiany w statucie wprowadza się według zasad i trybu właściwych do jego nadania.


Załącznik Nr 1

do Statutu MZOZ

Wykaz placówek, w których  jest prowadzona działalność MZOZ

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni

1. Przychodnia Rejonowa Nr 2 – Lędziny , ul. Asnyka 2:

- Poradnia Lekarza Rodzinnego

- Poradnia dla dzieci

- Poradnia stomatologiczna

- Poradnia leczenia uzależnień

- Poradnia  ginekologiczna

- Poradnia neurologiczna

- Gabinet pielęgniarski środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Pracownia EKG

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

- Punkt szczepień

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia lekarza rodzinnego – filia PR NR 2 w Goławcu , ul. Goławiecka 64

- Pracownia EKG

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

- Punkt szczepień

- Gabinet medycyny szkolnej:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 1 im. Karola Miarki – Lędziny, ul. Paderewskiego 5

Zespół Szkół w Lędzinach , ul. Goławiecka 36

Gimnazjum Nr 1 – Lędziny, ul. Pokoju  29

2. Przychodnia Rejonowa Nr 1 – Lędziny, ul. Fredry 17:

- Poradnia lekarza rodzinnego

- Poradnia dla dzieci

- Poradnia stomatologiczna

- Poradnia ginekologiczna

- Poradnia cukrzycowa

- Poradnia alergologiczna

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

- Punkt szczepień

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Pracownia EKG

- Gabinet medycyny szkolnej:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – Lędziny, ul. Hołdunowska 13

Gimnazjum z Oddziałami  integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka , ul. Hołdunowska 72

4. Przychodnia Specjalistyczna – Lędziny, ul. Pokoju 17:

- Poradnia lekarza rodzinnego

- Poradnia alergologiczna

- Poradnia chirurgiczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia chirurgii szczękowej

- Poradnia dermatologiczna

- Poradnia ginekologiczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia kardiologiczna

- Poradnia leczenia wad postawy u dzieci

- Poradnia medycyny pracy

- Poradnia neurologiczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia okulistyczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia onkologiczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia otolaryngologiczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Poradnia proktologiczna

- Poradnia rehabilitacyjna

- Poradnia reumatologiczna

- Poradnia urologiczna

- Poradnia stomatologiczna

- Poradnia ortopedyczna

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Pracownia RTG

- Pracownia USG

- Laboratorium analityczne

- Pracownia EKG

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

- Punkt szczepień

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Dokumentacja chorych

- Izba Opatrunkowa przy KWK „Ziemowit”- Lędziny, ul. Pokoju 4

- Gabinet medycyny szkolnej

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach – Lędziny, ul. Pokoju 4

6. Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych – Lędziny, ul. Lędzińska 14

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu

5. Oddział Szpitalny Rehabilitacji  Narządu Ruchu – 40 łóżek – Lędziny , ul. Pokoju 17


infoRgrafika


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »