| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn. zmianami), art. 6   k ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   11 kwietnia 2012 r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie   Rada Miejska w   Łazach uchwala następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/169/12 z   dnia 26 października 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy   załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/12
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁAZY  

Podstawa prawna:  

Ustawa z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. z   późn. zm).  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1996r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r. Nr 229, poz. 1954 z   późn. zm.)  

Deklaracje należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi literami.  

 

1. Składana deklaracja stanowi   ( zakreślić właściwy kwadrat )  
 

  pierwsza deklaracja                               zmiana danych zawartych w   pierwszej deklaracji  
Data zaistnienia zmian ………………………….  

 

2. Składający deklarację   (zakreślić właściwy kwadrat)  

  właściciel  
 współwłaściciel,  
 użytkownik wieczysty  
 jednostka organizacyjna i   osoba posiadająca nieruchomość w   zarządzie lub użytkowaniu  
 inny podmiot władający nieruchomością  

 

3. Dane składającego deklarację  

Imię i   Nazwisko / Nazwa  

…...........................................................................................................................................  
Adres lub siedziba  
…...........................................................................................................................................  
Adres do korespondencji …..................................................................................................  
Telefon  kontaktowy.......................................... e-mail.........................................................  

PESEL: …............................................................................................................( dot. osób fizycznych)  

NIP: ….....................................( dot. osób prawnych i   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej )  

Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację**  
 

 

4. Adres nieruchomości z   której będą odbierane odpady  


…........................................................................................................................................................  
Nr geod. działki …..................................  

 

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkanej  


Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ….............................osób  
(należy podać liczbę mieszkańców)  


Wysokość   opłaty miesięcznej   za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

…....................x.....................= …..................    
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych)  

(słownie złotych:..................................................................................................................................)  
 

 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   pkt 4   niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny  
 

   TAK                              NIE  
 

 

7. Czy nieruchomość wskazana w   pkt 4   niniejszej deklaracji wyposażona jest w  
kompostownik?  


 TAK  pojemność:    …............m 3  NIE  
 

8. Oświadczenie i   podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego  
deklarację  


Składając niniejsza deklarację oświadczam, ze znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o   odpowiedzialności za podanie  danych niezgodnych z   rzeczywistością i   potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość  danych zamieszczonych w   niniejszej deklaracji.  

…..........................................                                                 …................................................  
(miejsce i   data)                                                                                                            ( czytelny podpis)  

 

9. Adnotacje urzędowe  

 

Pouczenie:  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Urzędu Miejskiego w   Łazach o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   nieprzekraczalnym terminie  do 31 marca 2013 r.  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w   Urzędzie Miejskim w   Łazach w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w   którym nastąpiła zmiana.  

W przypadku niewpłacenia w   określonych  terminach opłaty za gospodarowanie  odpadami lub wpłacenia jej w   niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   art.3a ustawy z   dnia 17 czerwca 1966r o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r., Nr 229, poz.1945 z   późn. zm.)  

Objaśnienia:  

właściciel nieruchomości   – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością.  

* nieruchomość zamieszkała   - nieruchomość przeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania.  

**do pierwszej deklaracji należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »