| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn. zmianami), art. 6   k ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   11 kwietnia 2012 r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie   Rada Miejska w   Łazach uchwala następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/169/12 z   dnia 26 października 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy   załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/12
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁAZY  

Podstawa prawna:  

Ustawa z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. z   późn. zm).  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1996r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r. Nr 229, poz. 1954 z   późn. zm.)  

Deklaracje należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi literami.  

 

1. Składana deklaracja stanowi   ( zakreślić właściwy kwadrat )  
 

  pierwsza deklaracja                               zmiana danych zawartych w   pierwszej deklaracji  
Data zaistnienia zmian ………………………….  

 

2. Składający deklarację   (zakreślić właściwy kwadrat)  

  właściciel  
 współwłaściciel,  
 użytkownik wieczysty  
 jednostka organizacyjna i   osoba posiadająca nieruchomość w   zarządzie lub użytkowaniu  
 inny podmiot władający nieruchomością  

 

3. Dane składającego deklarację  

Imię i   Nazwisko / Nazwa  

…...........................................................................................................................................  
Adres lub siedziba  
…...........................................................................................................................................  
Adres do korespondencji …..................................................................................................  
Telefon  kontaktowy.......................................... e-mail.........................................................  

PESEL: …............................................................................................................( dot. osób fizycznych)  

NIP: ….....................................( dot. osób prawnych i   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej )  

Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację**  
 

 

4. Adres nieruchomości z   której będą odbierane odpady  


…........................................................................................................................................................  
Nr geod. działki …..................................  

 

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkanej  


Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ….............................osób  
(należy podać liczbę mieszkańców)  


Wysokość   opłaty miesięcznej   za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

…....................x.....................= …..................    
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych)  

(słownie złotych:..................................................................................................................................)  
 

 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   pkt 4   niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny  
 

   TAK                              NIE  
 

 

7. Czy nieruchomość wskazana w   pkt 4   niniejszej deklaracji wyposażona jest w  
kompostownik?  


 TAK  pojemność:    …............m 3  NIE  
 

8. Oświadczenie i   podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego  
deklarację  


Składając niniejsza deklarację oświadczam, ze znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o   odpowiedzialności za podanie  danych niezgodnych z   rzeczywistością i   potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość  danych zamieszczonych w   niniejszej deklaracji.  

…..........................................                                                 …................................................  
(miejsce i   data)                                                                                                            ( czytelny podpis)  

 

9. Adnotacje urzędowe  

 

Pouczenie:  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Urzędu Miejskiego w   Łazach o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   nieprzekraczalnym terminie  do 31 marca 2013 r.  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w   Urzędzie Miejskim w   Łazach w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w   którym nastąpiła zmiana.  

W przypadku niewpłacenia w   określonych  terminach opłaty za gospodarowanie  odpadami lub wpłacenia jej w   niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   art.3a ustawy z   dnia 17 czerwca 1966r o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r., Nr 229, poz.1945 z   późn. zm.)  

Objaśnienia:  

właściciel nieruchomości   – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością.  

* nieruchomość zamieszkała   - nieruchomość przeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania.  

**do pierwszej deklaracji należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »