| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/256/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 2 ust 1. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńc uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ogrodzieniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Ogrodzieniec odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. pozostałych po segregacji,

2. selektywnie zbierane:

a) szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone,

b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych pozostałych po segregacji odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby - 0,12 m3,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-6 osoby – 0,24 m3,

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób jak w pkt. c) oraz dodatkowo - 0,12 m3na każde kolejne 2 osoby lub 0,24 m3na każde kolejne 4 osoby,

d) dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi ilość dostosowaną do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 3 tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.

§ 4. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie), odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach. Worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone będą dostarczone właścicielom nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych w ilości równej liczbie wystawionych w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpadów. W czerwcu 2013 r. zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, w ilości 2 sztuk na odpady każdej frakcji. Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałej może bezpłatnie wystawiać w dniu odbioru odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) raz na 2 tygodnie – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 6 tygodni - dla budynków jednorodzinnych.

3. Odpady zielone selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 marca do 30 listopada:

a) raz na 6 tygodni – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 6 tygodni - dla budynków jednorodzinnych.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych ilościach w formie wystawki 1 raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie i będzie czynny 1 raz w każdym tygodniu w godzinach 8.00 – 19.00.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać bezpłatnie w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) zielone i ogrodowe,

b) biodegradowalne,

c) papier,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) metale,

g) szkło,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) wielkogabarytowe,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyte opony,

l) przeterminowane leki,

m) przeterminowane chemikalia.

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych Gminy Ogrodzieniec mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 0,5 m3/mieszkańca/rok. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu składa się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.

4. Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się:

a) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,

b) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 6- krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana jest po 2 krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie roku kalendarzowego. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »