| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/256/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 2 ust 1. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńc uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ogrodzieniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Ogrodzieniec odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. pozostałych po segregacji,

2. selektywnie zbierane:

a) szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone,

b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych pozostałych po segregacji odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby - 0,12 m3,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-6 osoby – 0,24 m3,

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób jak w pkt. c) oraz dodatkowo - 0,12 m3na każde kolejne 2 osoby lub 0,24 m3na każde kolejne 4 osoby,

d) dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi ilość dostosowaną do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 3 tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.

§ 4. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie), odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach. Worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone będą dostarczone właścicielom nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych w ilości równej liczbie wystawionych w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpadów. W czerwcu 2013 r. zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, w ilości 2 sztuk na odpady każdej frakcji. Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałej może bezpłatnie wystawiać w dniu odbioru odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) raz na 2 tygodnie – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 6 tygodni - dla budynków jednorodzinnych.

3. Odpady zielone selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 marca do 30 listopada:

a) raz na 6 tygodni – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz na 6 tygodni - dla budynków jednorodzinnych.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych ilościach w formie wystawki 1 raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie i będzie czynny 1 raz w każdym tygodniu w godzinach 8.00 – 19.00.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać bezpłatnie w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) zielone i ogrodowe,

b) biodegradowalne,

c) papier,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) metale,

g) szkło,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) wielkogabarytowe,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyte opony,

l) przeterminowane leki,

m) przeterminowane chemikalia.

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych Gminy Ogrodzieniec mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 0,5 m3/mieszkańca/rok. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu składa się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.

4. Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się:

a) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,

b) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 6- krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana jest po 2 krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie roku kalendarzowego. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »