| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XXXIII/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy w Opatowie

uchwala, co następuje :

§ 1.

1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

21.588.940,00 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

15.683.335,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

5.905.605,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się  wydatki w łącznej kwocie

22.177.492,91 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

15.098.063,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

7.079.429,91 zł,3.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Powstały deficyt w wysokości
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.588.552,91 zł

§ 2.

1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie

1.563.623,91 zł,

z następujących tytułów :

a/ zaciągniętej pożyczki w kwocie

249.561,00 zł,

b/ spłaty pożyczki  udzielonej
c/ wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy

9.399,30 zł,


1.304.663,61 zł.

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

975.071,00 zł,

w tym :

- z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek

839.071,00 zł,

- z tytułu spłaty  zaciągniętego kredytu

136.000,00 zł.

§ 3.

1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

127.500,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


38.500,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości


8.428.749,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości1.818.511,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości
12.900,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie
/zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie

676.450,00 zł,

- koszty w kwocie

676.450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących  kwotach :

- dochody w kwocie

82.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

82.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie


934.001,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.200.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się następujące limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a ,

b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w §12 ust. 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Prognozowane dochody według  źródeł i działów klasyfikacji

Dział

Nazwa

Kwota              w zł.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.655.605

Dochody majątkowe

5.655.605

w tym :

- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu

5.655.605

  Operacyjnego

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

300.818

Dochody bieżące

w tym :

50.818

- wpłaty czynszu za wynajem lokali

41.828

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                             

8.990

Dochody majątkowe

w tym:

250.000

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                           

250.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.500

Dochody bieżące

w tym :

1.500

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacjęzadańbieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.500

750

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

43.059

Dochody bieżące

w tym :

43.059

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu

  administracji rządowej

35.059

- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług

8.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.188

Dochody bieżące

w tym :

1.188

- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców

1.188

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.703.572

Dochody bieżące

w tym :

4.703.572

- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów

  alkoholowych

82.000

- opłata skarbowa

18.000

- opłata adiacencka

13.598

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.535.644

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

4.000

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

923.000

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

514.600

- podatek rolny od osób prawnych

2.830

- podatek rolny od osób fizycznych

349.900

- podatek leśny od osób prawnych

2.100

- podatek leśny od osób fizycznych

18.800

- podatek od środków transportowych

72.600

- podatek od spadków i darowizn

54.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

5.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych  od osób fizycznych

90.000

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

8.000                                                        

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

2.000                                               

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

- opłata za zajęcie pasa drogowego

5.000

2.500

758

RÓŻNE  ROZLICZENIA

8.438.749

Dochody bieżące

w tym :

8.438.749

- roczna kwota subwencji ogólnej

  na którą składają się :

8.428.749

                       część  wyrównawcza

3.392.516

                       część równoważąca

81.065

                       część oświatowa

4.955.168

- odsetki od lokat terminowych  

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

   195.300

Dochody bieżące

w tym :

195.300

- wpłaty  czynszu za wynajem lokali

7.200

- wpłaty na zakup żywności

130.100

- czesne

10.000

- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów

35.000

- darowizny na rzecz szkół

13.000

852

POMOC SPOŁECZNA

1.939.149

Dochody bieżące

w tym :

1.939.149

- dotacje na realizację zadań  bieżących z zakresu

  administracji rządowej

1.782.264

- dotacje celowe z budżetu  państwa na realizację 

  własnych zadań gminy

156.885

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

310.000

Dochody bieżące

310.000

w tym :

- opłata produktowa

- wpływy  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.000

9.000

300.000

R a z e m :                  21.588.940

w tym :

1.Dochody majątkowe             5.905.605

2.Dochody bieżące                 15.683.335

z tego :

a/ zadania z zakresu administracji

     rządowej i inne zlecone j.s.t.

     odrębnymi ustawami                              1.975.396

b/ zadania wykonywane na mocy

     porozumień z organami administracji

     rządowej                                                       1.500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Po zmianie

750

Administracja publiczna

35 059,00

75011

Urzędy wojewódzkie

35 059,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 059,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 188,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 188,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 188,00

852

Pomoc społeczna

1 782 264,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 779 466,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 779 466,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 798,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 798,00

1 818 511,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Po zmianie

750

Administracja publiczna

35 059,00

75011

Urzędy wojewódzkie

35 059,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 934,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 776,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

684,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 665,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 188,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 188,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 188,00

852

Pomoc społeczna

1 782 264,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 779 466,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

3110

Świadczenia społeczne

1 692 830,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 458,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 898,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

680,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4430

Różne opłaty i składki

200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 798,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 798,00

Razem:

1 818 511,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początek roku

30 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000,00

40002

Dostarczanie wody

30 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

30 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000,00

40002

Dostarczanie wody

30 000,00

Przychody

676 450,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

525 000,00

40002

Dostarczanie wody

525 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151 450,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

151 450,00

Koszty

676 450,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

525 000,00

40002

Dostarczanie wody

525 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151 450,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

151 450,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje przyznane na 2013 rok z budżetu gminy

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

54.720

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie

159.400

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

801

80101

Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym

442.320

900

90005

Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów

249.561

926

92605

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

28.000

O g ó ł e m :    934.001 zł.                     w tym :

601.720

54.720

277.561


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

L.p.

Nazwa zadania

Okres

realizacji

Łączne nakłady finansowe w zł.

1.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Opatów

2008 - 2013

6.979.429,91

w tym :

- środki pochodzące z Regionalnego Programu

  Operacyjnego                           5.655.604,85  

- środki własne                          1.323.825,06

2.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wilkowiecku

2012-2014

10.000,00

w tym :

- środki własne                              10.000,00

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe

2012-2014

10.000,00

w tym :

- środki własne                               10.000,00

4.

Modernizacja drogi gminnej w Wilkowiecku

2012 – 2013

80.000,00

w tym :

- środki własne                               80.000,00

R a z e m :

7.079.429,91


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 114/XXXIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w roku 2013

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota    w zł.

600

60016

Brzezinki

Poprawa nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej

6.729

600

60016

Iwanowice Duże

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

2.063

921

92109

Iwanowice Duże

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

12.000

926

92605

Iwanowice Duże

Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Iwanowicach Dużych

8.000

600

60016

Iwanowice Małe

Remont nawierzchni na ulicy Polnej

4.937

754

75412

Iwanowice Małe

Wykonanie instalacji CO w remizie OSP Iwanowice Małe

10.000

600

60016

Iwanowice -Naboków

Wykonanie odwodnienia drogi

7.193

600

60016

Opatów

Dofinansowanie do remontu dróg

8.063

801

80101

Opatów

Remont dachu  Szkoły Podstawowej w Opatowie

10.000

801

80110

Opatów

Wyposażenie boiska przy Gimnazjum w Opatowie

2.000

921

92105

Opatów

Reaktywowanie KGW w Opatowie – zakup strojów

2.000

600

60016

Waleńczów

Remonty dróg i chodników

14.063

801

80101

Waleńczów

Wykonanie zadaszenia w miejscu składowania węgla  przy Szkole Podstawowej         w Waleńczowie

3.000


Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota    w zł.

926

92605

Waleńczów

Środki dla KS MARATON na utrzymanie boiska

3.000

600

60016

Wilkowiecko

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

2.063

600

60016

Wilkowiecko

Remont chodnika przy ulicy Mikołaja z Wilkowiecka

20.000

600

60016

Złochowice

Utrzymanie porządku i czystości  w rejonie  ”rogatki” i remizy OSP                         Złochowice

1.063

754

75412

Złochowice

Remont i modernizacja konstrukcji dachu i sufitu sali i kuchni w remizie OSP Złochowice

18.000

921

92105

Złochowice

Konserwacja, remont i zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Złochowicach

3.000

600

60016

Zwierzyniec Drugi

Remont drogi lokalnej na Kleć

6.325

801

80101

Zwierzyniec Drugi

Remont Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

2.500

801

80101

Zwierzyniec Pierwszy

Remont  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

13.944

R a z e m :

159.943

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »