| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/323/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Orzesze oraz przyjęcia statutu Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), na podstawie art.41 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) oraz na podstawie art.228 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887)

Rada Miejska Orzesze
uchwala

§ 1. Zmienić dotychczasową nazwę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Orzeszu na: Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu.

§ 2. Przyjąć Statut Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/112/08 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Orzeszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/323/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” W ORZESZU

§ 1. 1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu zwana dalej Placówką jest jednostką budżetową działającą jako jednostka organizacyjna miasta Orzesze.

2. Siedziba Placówki znajduje się w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23.

§ 2. Placówka prowadzi działalność na podstawie:

a) art.41 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.),

b) art.228 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887),

c) art.18 ust.2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

d) niniejszego statutu,

e) innych właściwych przepisów prawa.

§ 3. 1. Pełna nazwa Placówki brzmi: Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu.

2. Placówka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: PWDP.

3. Placówka używa pieczęci zgodnie z nazwą Placówki w pełnym brzmieniu.

§ 4. Obszarem działania Placówki jest teren Gminy Miejskiej Orzesze.

§ 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje burmistrz Miasta Orzesze.

§ 6. Placówka jest placówką wsparcia dziennego świadczącą pomoc w nauce, opiekę i wychowanie, rozwój zainteresowań skierowane na dziecko i jego rodzinę.

§ 7. W celu realizacji zadań statutowych Placówka współdziała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orzeszu, sądem, prokuraturą, pracownikami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi..

Cele i zadania Placówki

§ 8. 1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze o charakterze placówki wsparcia dziennego, powołaną do realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Placówka realizuje zadania, o których mowa w ust.1, w zakresie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka pochodzącego z rodziny z problemem alkoholowym.

3. Zakres działań Placówki obejmuje:

a) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka realizowaną w szczególności poprzez:

- prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym,

- pracę z dzieckiem w ramach prowadzonych zajęć wychowawczych,

- wspieranie i rozwiązywanie kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

- rozwijanie zainteresowań, organizowanie czasu wolnego,

- pomoc dziecku w procesie edukacji,

- współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

b) pracę z rodziną realizowaną w szczególności poprzez:

- prowadzenie poradnictwa pedagogicznego,

- organizowanie cyklicznych spotkań,

- organizowanie prelekcji i spotkań tematycznych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Organizacja Placówki

§ 9. Pracą Placówki kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

§ 10. Kierownik Placówki w szczególności:

a) zarządza Placówką, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) prawuje nadzór nad majątkiem Placówki,

c) tworzy warunki do realizacji przez Placówkę zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,

d) organizuje we właściwy sposób pracę pracowników.

§ 11. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 12. Kierownik Placówki jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych w niej pracowników, w szczególności zatrudnienia i zwolnienia pracowników Placówki oraz jest ich przełożonym służbowym.

§ 13. 1. Kierownik Placówki jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta.

2. W celu realizacji zadań statutowych Kierownik Placówki jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 14. 1. Szczegółową organizację Placówki określa jej regulamin opracowany przez kierownika Placówki.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Orzesze.

§ 15. Placówka funkcjonuje przez cały rok w wyznaczonych godzinach.

§ 16. 1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.

2. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba, że do Placówki skieruje sąd.

§ 17. 1. W Placówce zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Placówki określają odrębne przepisy.

3. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Kierownika Placówki.

Gospodarka finansowa Placówki

§ 18. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w oparciu o uchwalony budżet miasta.

§ 20. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Postanowienia końcowe

§ 21. Statut Placówce nadaje Rada Miejska w Orzeszu. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jej nadania.

§ 22. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Placówki dokonuje Rada Miejska w Orzeszu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »