| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n  ust. 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz.391), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z   dnia 9   listopada 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r. Nr 10 z   dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162)  

Rada Miasta Poręba  

u c h w   a l a  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1     właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Miasta Poręba w   terminie:  

1)   do dnia 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny,  

4)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/196/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »