| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.285.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art.4 ust.1 w zwiazku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Miasto Ruda Śląska posiada udziały lub akcje,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Ruda Śląska lub obejmowane przez Miasto Ruda Śląska.

§ 2. Uchwała okresla zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,

2) cofania udziałów w spółkach,

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Ruda Śląska na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Wniesienie wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 przez Prezydenta Miasta wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

§ 4. 1. Przedmiotem aportu mogą być w szczególności: prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, własność urządzeń i sieci, udział we współwłasności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współużytkowaniu wieczystym, ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych oraz wszelkie inne prawa majątkowe  mogące stanowić wkład niepieniężny.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów w spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta powinna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadajacego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, bedącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

3. Cofanie udziałów o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do zbywania udziałów w spółkach.

2. Zbywanie udziałów w spółkach następuje w trybie określonym w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

3. Zbywanie udziałów, o którym mowa w ust.1 wymaga zgody Rady Miasta Ruda Śląska w formie uchwały.

§ 7. Traci moc § 1 ust. 7 pkt 4) załącznika do uchwały Nr PR.0007.188.2011 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z dnia 25 sierpnia 2011 r.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 549/XXXV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.01.2001 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków trwałych przez Miasta Ruda Śląska do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej, a w tym wnoszenia udziałów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Józef Osmenda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »