| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)w związku z   art. 121ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu w   wysokości 43   028 927,73 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 36   815   031,44 zł, w   tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ;   534.706,44  

2)   majątkowe w   wysokości 6   213   896,29 zł, w   tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 4.593.812,29 zgodnie z   załącznikiem nr 1  

§   2.   Wydatki budżetu w   wysokości 45.936.306,36 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 34   551   876,60 zł, w   tym: wydatki jednostek budżetowych z   tego;- wynagrodzenia i   składki od nich naliczane ;16.936.464,00 zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich zadań statutowych ; 8.747.131,00zł dotacje na zadania bieżące ;1.712.008,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;5.694.998,00 zł wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 703.196,90 zł wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji ;144.043,70 zł obsługa długu ; 614.035,00 zł  

2)   majątkowe w   wysokości 11   384   429,76 zł z   tego; inwestycje i   zakupy inwestycyjne 11.384.429,76 w   tym: na programy finansowane z   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 5.580.241,76 zgodnie z   załącznikiem nr 2  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości – 75 000 zł,  

2)   celową w   wysokości – 890 000 zł, z   przenaczeniem na :  

a)   nieprzewidziane wydatki w   dziale 801 i   854 w   kwocie – 300 000 zł,  

b)   na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie – 90 000 zł,  

c)                 na zadania inwestycyjne – 500 000 zł,  

§   4.   Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2013 zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   5.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 2   907   378,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciąganych pożyczek w   kwocie – 1   249   870,00 zł,  

2)   zaciąganych kredytów w   kwocie – 1   657   508,63 zł,                

§   6.   Łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości 4   140   878,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w   wysokości 1   233 500 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   7.   Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w   kwocie 3.000 000,00 zł,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu– w   kwocie 2   907   378,63 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułuzaciągniętych pożyczek i   kredytów– w   kwocie 1   233 500,00 zł,  

4)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanychze środków pochodzących z   budżetu UniiEuropejskiej– w   kwocie 6   283 438,66 zł,  

§   8.   1.   Łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych w   roku budżetowym w   kwocie 200   000,00 zł.  

2.   Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Gminę w   kwocie 144   043,70 zł.  

§   9.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 301   000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 301   000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   10.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 90 000 zł do jednostek pomocniczych, według załącznika Nr 6.  

§   11.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   12.   Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   13.   1.   Ustala się plan dotacji celowych z   budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z   załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.  

§   14.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego – zwroty wydatków mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.  

§   15.   Plan zadań realizowanych z   udziałem środkówfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej i   Funduszu Spójności na 2013 rok i   lata następne zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   16.   Upoważnia się Wójta do;  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 7   Uchwały;  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3   000   000,00 zł  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w   zakresie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych  

4)   przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków;  

5)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł;  

6)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł  

7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   17.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »