| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)w związku z   art. 121ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu w   wysokości 43   028 927,73 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 36   815   031,44 zł, w   tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ;   534.706,44  

2)   majątkowe w   wysokości 6   213   896,29 zł, w   tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 4.593.812,29 zgodnie z   załącznikiem nr 1  

§   2.   Wydatki budżetu w   wysokości 45.936.306,36 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 34   551   876,60 zł, w   tym: wydatki jednostek budżetowych z   tego;- wynagrodzenia i   składki od nich naliczane ;16.936.464,00 zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich zadań statutowych ; 8.747.131,00zł dotacje na zadania bieżące ;1.712.008,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;5.694.998,00 zł wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 703.196,90 zł wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji ;144.043,70 zł obsługa długu ; 614.035,00 zł  

2)   majątkowe w   wysokości 11   384   429,76 zł z   tego; inwestycje i   zakupy inwestycyjne 11.384.429,76 w   tym: na programy finansowane z   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ; 5.580.241,76 zgodnie z   załącznikiem nr 2  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości – 75 000 zł,  

2)   celową w   wysokości – 890 000 zł, z   przenaczeniem na :  

a)   nieprzewidziane wydatki w   dziale 801 i   854 w   kwocie – 300 000 zł,  

b)   na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie – 90 000 zł,  

c)                 na zadania inwestycyjne – 500 000 zł,  

§   4.   Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2013 zgodnie z   załącznikiem nr 3  

§   5.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 2   907   378,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciąganych pożyczek w   kwocie – 1   249   870,00 zł,  

2)   zaciąganych kredytów w   kwocie – 1   657   508,63 zł,                

§   6.   Łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości 4   140   878,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w   wysokości 1   233 500 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   7.   Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w   kwocie 3.000 000,00 zł,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu– w   kwocie 2   907   378,63 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułuzaciągniętych pożyczek i   kredytów– w   kwocie 1   233 500,00 zł,  

4)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanychze środków pochodzących z   budżetu UniiEuropejskiej– w   kwocie 6   283 438,66 zł,  

§   8.   1.   Łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych w   roku budżetowym w   kwocie 200   000,00 zł.  

2.   Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Gminę w   kwocie 144   043,70 zł.  

§   9.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 301   000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 301   000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   10.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 90 000 zł do jednostek pomocniczych, według załącznika Nr 6.  

§   11.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   12.   Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   13.   1.   Ustala się plan dotacji celowych z   budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z   załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.  

§   14.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego – zwroty wydatków mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.  

§   15.   Plan zadań realizowanych z   udziałem środkówfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej i   Funduszu Spójności na 2013 rok i   lata następne zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   16.   Upoważnia się Wójta do;  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 7   Uchwały;  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3   000   000,00 zł  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w   zakresie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych  

4)   przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków;  

5)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł;  

6)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł  

7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   17.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »