| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed.032.00222.2012/W Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte   pomiędzy:  
Miastem   Rybnik,   reprezentowanym   przez:  
Prezydenta   Miasta   -   Adama   Fudali,  
a  
Miastem   Jastrzębie-Zdrój,   reprezentowanym   przez:  
Prezydenta   Miasta - Mariana   Janeckiego  

§   1.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Rybnik (z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58 REGON: 276255430) prowadzenie zadania publicznego -dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2012 r., poz. 204).    

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.    

§   2.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów dokształcania jednego ucznia w   wysokości 390 zł na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia) lub w   formie konsultacji indywidualnych.    

2.   Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w   przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w   danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O   skorzystaniu z   powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie później niż w   ciągu 2   tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.    

3.   Dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w   Rybniku w   porozumieniu z   organem prowadzącym i   dyrekcją ZSZ w   Jastrzębiu-Zdroju może, w   uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w   formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wyniesie co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w   przepisach w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych. O   potrzebie konsultacji RCEZ – CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ, nie później niż 2   tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.    

4.   Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w   przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy), z   przyczyn, o   których mowa w   ustępie 2.    

5.   ZSZ do 19 kwietnia 2013 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z   liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w   RCEZ-CKUoP, a   do 14 sierpnia 2013   r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w   terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje ZSZ o   terminach kursów i   potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.    

6.   Miasto Jastrzębie Zdrój przekaże dotację, o   której mowa w   ust. 1, z   uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w   BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny   Rybnik w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w   kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten, potwierdzony przez dyrektora ZSZ, stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia.    

7.   Wykaz uczniów uczestniczących w   ostatnim kursie w   roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 13 grudnia 2013 r.    

8.   Ustala się dotację na 2013 rok w   kwocie 49 140 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych), co pokrywa koszt kształcenia 126 uczniów, z   zastrzeżeniem, że w   przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Jastrzębie - Zdrój zabezpieczy dodatkowe środki i   pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.    

9.   Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i   finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.    

10.   Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.    

§   3.   1.   Przerwanie kursu przez ucznia z   winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.    

2.   Przerwanie kursu przez ucznia w   przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.    

§   4.   Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji), na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.    

§   5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o   finansach publicznych  

§   6.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od 1   stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013   r.    

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.    

§   7.   Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w   formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.    

§   8.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i   jedno dla celów ogłoszenia.    

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


Marian   Janecki

Prezydent Miasta Rybnika  


Adam   Fudali

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr Ed.032.00222.2012/W    
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój    
z dnia 27 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu Zdroju uczestniczących w   kształceniu w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.   

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt kształcenia :  

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

 

Miejscowość, data ………………………………..  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »