| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed.032.00001.2013/w Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte   pomiędzy:    
Miastem   Gliwice,   reprezentowanym   przez:    
Zastępcę   Prezydenta   Miasta   Gliwice   -   Krystiana   Tomalę    
a    
Miastem   Jastrzębie-Zdrój   reprezentowanym   przez:    
Prezydenta   Miasta   Jastrzębie-Zdrój   -   Mariana   Janeckiego    

§   1.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Gliwice (z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 REGON: 276255335) prowadzenie zadania publicznego -kształcenie uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2012 r., poz. 204).    

2.   Kształcenie będzie odbywało się w   Zespole Kształcenia Zawodowego z   siedzibą w   Gliwicach przy ul. Konarskiego   16.    

§   2.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Gliwice dotację celową w   wysokości ustalonej, jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia) w   wysokości 350 zł za jednego ucznia.    

2.   Zespół Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu-Zdroju w   ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z   indywidualnymi skierowaniami.    

3.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o   której mowa w   ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w   kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu. Wykaz ten, potwierdzony przez dyrektora ZSZ, stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia).    

4.   Przez uczestnictwo w   kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o   którym mowa w   § 1.    

5.   Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w   ostatnim kursie w   roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 r.    

6.   Na realizację zadania wymienionego w   § 1   ust. 1   Miasto Jastrzębie Zdrój zabezpiecza środki w   wysokości: 12   250,   00 zł (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).    

7.   Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i   finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.    

8.   Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w   Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.    

§   3.   Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w   trybie określonym przepisami ustawy o   finansach publicznych.    

§   4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o   finansach publicznych.    

§   5.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 2   stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.    

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.    

§   6.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.    

§   7.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i   jeden dla celów ogłoszenia.    

§   8.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


Marian   Janecki

Zastępca Prezydenta  Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr Ed.032.00001.2013/w    
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój    
z dnia 2   stycznia 2013 r.  
 

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu-Zdroju uczestniczących w   kształceniu w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Kształcenia Zawodowego z   siedzibą w   Gliwicach przy  
ul. Konarskiego 16.   

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt kształcenia :  

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

 

Miejscowość, data ………………………………..  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »