| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Cieszynie  

Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Chybie, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Chybie z   dnia 16 stycznia 2007 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Chybie.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 6   ust. 3   i 6   oraz § 7, które obowiązują od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/169/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.

REGULAMIN  

utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Chybie  

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Chybie, w   tym:  

1)   wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości;  

2)   rodzaje i   minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także warunki rozmieszczenia tych pojemników i   ich utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

3)   częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   wymagania w   zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

Rozdział II.
WYMAGANIA W   ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

§   2.  

PROWADZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I   ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

1.   Właściciele nieruchomości na której powstają odpady komunalne zobowiązani są w   obrębie swojej nieruchomości do prowadzenia segregacji odpadów, mającej na celu wydzielenie z   masy powstających odpadów, tych które nadają się do odzysku i   podlegają selektywnej zbiórce oraz oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych.  

2.   Selektywnej zbiórce podlegają:  

1)   szkło;  

2)   tworzywa sztuczne;  

3)   metale;  

4)   papier i   tektura;  

5)   opakowania wielomateriałowe;  

6)   odpady kuchenne ulegające biodegradacji;  

7)   odpady zielone;  

8)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

9)   odpady budowlane i   rozbiórkowe;  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

11)   przeterminowane leki i   chemikalia;  

12)   zużyte baterie;  

13)   zużyte akumulatory;  

14)   zużyte opony.  

3.   Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i   dalszego wykorzystania należy lokalizować na terenie własnej nieruchomości.  

4.   Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w   tym w   workach, dostarczanych przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru tych odpadów z   terenu nieruchomości.  

5.   Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w   pojemnikach, w   tym w   workach do gromadzenia segregowanych odpadów.  

6.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone powstające na terenie nieruchomości należy składować w   odrębnych pojemnikach, z   zastrzeżeniem § 7   ust. 2.  

7.   Odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, należy wystawiać przed wejściem na teren nieruchomości lub w   miejscu uzgodnionym z   przedsiębiorcą dokonującym odbioru odpadów. Wystawione odpady nie mogą utrudniać korzystania z   dróg i   chodników.  

8.   Odpady powstające w   wyniku remontów należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w   sposób selektywny, nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości. Odbiór odpadów z   terenu nieruchomości następować będzie w   przeznaczonych do tego celu kontenerach podstawionych przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym zapotrzebowania na dostarczenie takiego kontenera. Dopuszcza się wykorzystanie odpadów remontowo-budowlanych przez osoby fizyczne i   jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami na ich własne potrzeby, zgodnie z   odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że nie spowoduje to niekorzystnego przekształcenia terenu.  

9.   Napełnione worki z   wysegregowanymi odpadami właściciele nieruchomości winni wystawić, w   terminie określonym w   § 6   ust. 1   pkt 2   Regulaminu przed własną nieruchomością. Tak wystawione worki nie mogą powodować utrudnień i   niedogodności dla sąsiadów, a   w szczególności dla użytkowników dróg i   chodników.  

10.   Odpady komunalne takie jak: gorący żużel i   popiół mogą być składowane jedynie na terenie posesji, na której zostały wytworzone. Odbiór tych odpadów z   terenu nieruchomości następować będzie w   sezonie grzewczym, tj. od 15 października danego roku do 15 kwietnia roku następnego, z   częstotliwością raz na dwa tygodnie, w   pojemnikach na odpady komunalne.  

§   3.  

UPRZĄTANIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I   INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z   CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO  

1.   Błoto, śnieg i   lód należy uprzątnąć z   chodnika w   miejsce nie powodujące utrudnienia ruchu pieszych lub pojazdów i   podjąć działania mające na celu likwidację śliskości chodnika.  

2.   Szczegółowe warunki stosowania środków używanych do likwidacji śliskości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z   dnia 27 października 2005 r. w   sprawie rodzajów i   warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i   placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).  

3.   Materiały sypkie neutralne dla środowiska, zużyte do likwidacji śliskości, należy uprzątnąć z   chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.  

4.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z   chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną. Mechaniczne usuwanie śniegu z   jezdni winno być prowadzone w   sposób minimalizujący możliwość zaistnienia zanieczyszczenia chodników usuwanym śniegiem.  

5.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników na odpady komunalne i   systematycznego ich opróżniania.  

6.   W przypadku organizowania wszelkiego rodzaju imprez, a   w szczególności festynów, jarmarków, na terenach służących do użytku publicznego, organizator imprezy zobowiązany jest przed rozpoczęciem imprezy wyposażyć teren, na którym odbywać się będzie impreza, w   toalety przenośne oraz w   pojemniki do składowania odpadów komunalnych, w   ilości co najmniej jeden pojemnik 50 l na każdych 100 uczestników. Po zakończeniu imprezy, najpóźniej do godz. 8 00 dnia następnego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania i   wysprzątania terenu udostępnionego do odbycia imprezy.  

7.   Osoby korzystające z   terenów użytku publicznego obowiązane są do lokowania odpadów wyłącznie w   pojemnikach przeznaczonych do tego celu, znajdujących się na terenie użytku publicznego.  

8.   Zabrania się składowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w   pojemnikach służących do obsługi terenów użytku publicznego.  

9.   Zabrania się wyrzucania i   gromadzenia odpadów komunalnych, w   tym odpadów takich jak popiół, żużel na:  

- drogach, poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i   cieków wodnych;  

- gruntach nie należących do właścicieli nieruchomości;  

- w   miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.  

10.   Zabrania się składowania materiałów opałowych, budowlanych i   innych przedmiotów na terenach stanowiących własność komunalną lub przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem czasowego składowania tych materiałów lub przedmiotów na chodnikach, poboczach dróg przy zachowaniu następujących warunków:  

- czas składowania nie przekroczy 24 godzin;  

- szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudnia im ruchu;  

- bezpośrednio po zakończeniu składowania nastąpi oczyszczenie zajmowanego terenu.  

§   4.  

MYCIE I   NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I   WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI  

1.   Na terenach nieruchomości lub ich częściach takich jak chodnik, podwórko mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są przy zachowaniu wymogów wynikających z   przepisów szczególnych lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   wymaganiami niniejszego Regulaminu.  

2.   Dopuszcza się doraźne naprawy i   regulacje związane z   bieżącą eksploatacją pojazdu w   obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a   poza terenem nieruchomości – w   przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.  

Rozdział III.
RODZAJE I   MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I   ICH UTRZYMANIA W   ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I   TECHNICZNYM  

§   5.   1.   Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości służą pojemniki metalowe lub plastikowe o   pojemności od 110 l do 10 000 l lub zróżnicowane kolorystycznie worki foliowe o   pojemności od 80 l do 120 l albo kontenery o   pojemnościach od 2,5 m3 do 10 m3.  

2.   Pojemniki, w   tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane numerem porządkowym nieruchomości, opisane w   sposób określający rodzaj zbieranych odpadów oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce:  

1)   szkło – worki/pojemniki w   kolorze zielonym;  

2)   papier – worki/pojemniki w   kolorze niebieskim;  

3)   tworzywa sztuczne – worki/pojemniki w   kolorze żółtym;  

4)   metal – worki/pojemniki w   dowolnym kolorze z   dokładnym opisaniem zawartości  

5)   odpady wielomateriałowe – worki/pojemniki w   dowolnym kolorze z   dokładnym opisaniem zawartości  

6)   odpady kuchenne ulegające biodegradacji i   odpady zielone – worki/pojemniki w   dowolnym kolorze z   dokładnym opisaniem zawartości  

7)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – w   kontenerach lub luzem w   wyznaczonym miejscu nieruchomości za zgodą jej właściciela;  

8)   zużyte baterie - specjalistyczne pojemniki o   pojemności 30 l;  

9)   przeterminowane leki i   chemikalia – specjalistyczne pojemniki;  

10)   zużyte akumulatory – specjalistyczne pojemniki;  

11)   niesegregowane odpady komunalne – pojemniki, kontenery lub worki w   dowolnym kolorze, innym niż określone w   pkt 1-3, z   dokładnym opisaniem zawartości  

3.   Dopuszcza się stosowanie, przez odbierającego odpady, worków w   innych kolorach niż te określone w   ust. 2, ale w   kolorach powszechnie występujących na rynku.  

4.   Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach i   w miejscach publicznych służą pojemniki - kosze uliczne o   pojemności od 5   l do 80 l, ustawione w   miejscach i   ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z   nich przez przechodniów.  

5.   O pojemności pojemników wystawionych na terenie nieruchomości decyduje właściciel nieruchomości w   porozumieniu z   przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, biorąc pod uwagę następujące normy:  

1)   dla budynków mieszkalnych - 20 l na mieszkańca jako ilość podstawowa oraz 10 l na mieszkańca jako norma dla osób zamieszkujących na nieruchomości, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;  

2)   dla szkół – 3   l na każdego ucznia i   pracownika;  

3)   dla przedszkoli – 3   l na każde dziecko i   pracownika;  

4)   dla lokali handlowych – w   zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l ;  

5)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – w   zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l.  

6.   Odpady komunalne na terenach nieruchomości są gromadzone w   zamkniętych i   szczelnych pojemnikach lub w   workach. Na terenie nieruchomości poza szczelnymi i   zamkniętymi pojemnikami można gromadzić odpady wielkogabarytowe, a   w razie konieczności, należy zapewnić im ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.  

7.   Właściciele nieruchomości, na których usytuowane są sklepy, kioski, stragany, itp. zobowiązani są do wyposażenia wymienionych obiektów w   pojemniki na odpady.  

8.   Właściciele lokali użytkowych, do których dojazd od strony zaplecza jest niemożliwy, zobowiązani są do wystawiania pojemników z   odpadami przed front lokalu w   momencie przyjazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady.  

9.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym i   technicznym, a   w szczególności utrzymania ich w   czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał, a   w okresie letnim co najmniej raz w   miesiącu, oraz dokonywania ich napraw lub wymiany.  

10.   Zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużlu, szlamów, gruzu z   remontów, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych, a   także odpadów powstałych w   wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i   odpadów medycznych.  

11.   Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w   miejscach łatwo dostępnych dla pracowników i   pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz w   sposób nie powodujący uciążliwości i   utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.  

12.   Pojemniki powinny być ustawione w   granicach nieruchomości w   stałym miejscu z   dogodnym dojazdem i   dojściem. Tak wystawione pojemniki nie mogą powodować utrudnień i   niedogodności dla sąsiadów, a   w szczególności dla użytkowników dróg i   chodników.  

13.   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić, pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników w   czasie ustalonym na odbiór odpadów, w   sposób umożliwiający sprawne opróżnienie pojemników bez narażenia na szkody ludzi, budynków, pojazdów bądź mienia.  

14.   Za czystość i   porządek w   obrębie miejsc ustawienia pojemników na odpady odpowiada właściciel nieruchomości, z   której odpady pochodzą. Przedsiębiorca odbierający odpady odpowiada za czystość i   porządek w   miejscu załadunku odpadów.  

15.   Wielkość zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych należy dostosować do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości. W   przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków jej przepustowość musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców, w   sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w   odrębnych przepisach.  

16.   Obowiązki określone w   ust. 13 dotyczą także dostępu do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.  

Rozdział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I   SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I   NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z   TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z   TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO  

§   6.   1.   Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne:  

a)   z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz w   miesiącu z   zastrzeżeniem § 2   ust. 10;  

b)   z zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie;  

c)   z ogródków działkowych – co najmniej raz w   kwartale;  

d)   z lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych – co najmniej raz w   miesiącu;  

e)   z budynków użyteczności publicznej co najmniej raz w   miesiącu;  

f)   z miejsc publicznych, na których są zlokalizowane kosze - w   odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie, co najmniej co najmniej raz w   tygodniu.  

2)   Segregowane odpady komunalne inne niż określone w   ust. 3:  

a)   z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz w   miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z   mniejszą częstotliwością, w   zależności od napełnienia worków;  

b)   z zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie;  

c)   z ogródków działkowych – co najmniej raz w   kwartale;  

d)   z lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych – co najmniej raz w   miesiącu;  

e)   z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz w   miesiącu;  

f)   z miejsc publicznych, na których są zlokalizowane pojemniki w   odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie, co najmniej raz w   tygodniu.  

2.   Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbywa się w   odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie, przy uwzględnieniu następujących norm:  

1)   produkcja ścieków w   gospodarstwach domowych – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

2)   usługi:  

-   pralnie – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   bary, restauracje, jadłodajnie – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   kawiarnie – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   sklepy spożywcze – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   sklepy (poza spożywczymi) – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   apteki – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   przychodnie zdrowia – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   zakłady fryzjerskie i   kosmetyczne – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   zakłady usługowe inne – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

3)   zakłady produkcyjne:  

-   bez natrysków – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody;  

-   z natryskami – zgodnie ze wskazaniem licznika zużycia wody.  

3.   Częstotliwość i   sposób pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z   nieruchomości ustala się w   następujący sposób:  

1)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe - raz w   roku zgodnie z   informacją podaną do publicznej wiadomości;  

2)   zużyte opony - raz w   roku - wiosną zgodnie z   informacją podaną do publicznej wiadomości;  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – raz w   roku zgodnie z   informacją podaną do publicznej wiadomości;  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – w   miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu prac;  

5)   przeterminowane leki i   chemikalia – w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w   aptekach lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

6)   zużyte baterie - w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w   budynku Urzędu Gminy i   Biblioteki Publicznej oraz w   placówkach szkolnych lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

7)   zużyte akumulatory - w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w   punktach handlowych, do których należy oddać zużyty akumulator przy zakupie nowego lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

8)   odpady zielone – kompostowanie na własnej nieruchomości lub w   miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

4.   Liczba pojemników na odpady i   ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb nieruchomości, a   ich eksploatacja i   opróżnianie musi być prowadzone w   sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników i   wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.  

5.   Zabrania się gromadzenia i   usuwania z   nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych w   sposób niezgodny z   ustaleniami niniejszego Regulaminu, w   szczególności zabrania się właścicielom, zarządcom i   użytkownikom nieruchomości wyrzucania i   wylewania odpadów komunalnych na tereny innych nieruchomości.  

6.   W budynkach łączących funkcję mieszkalną z   funkcją użytkową określa się następujące zasady:  

1)   dla części zamieszkałej obowiązują postanowienia § 5   i § 6   dotyczące zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej;  

2)   dla części użytkowej właściciele/użytkownicy obowiązani są do przestrzegania zasad określonych w   § 5   i § 6   dotyczących zakładów handlowych, rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych, zawierając stosowną umowę na odbiór odpadów z   przedsiębiorcą świadczącym usługi w   tym zakresie.  

7.   Na terenie Gminy dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi zgromadzonych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych, w   szczególności w   postaci suchych liści i   suchej trawy z   zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.  

Rozdział V.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z   WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

§   7.   1.   Właściciele nieruchomości w   celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i   mogą samodzielnie dostarczyć je do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży.  

2.   W celu ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy je dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Rozdział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU  

§   8.   1.   Właściciele lub opiekunowie psów i   innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W   szczególności są obowiązani do niepozostawiania tych zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w   kojcu, bądź na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się.  

2.   Utrzymanie zwierząt domowych, w   budynkach wielorodzinnych w   pomieszczeniach innych niż mieszkanie wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.  

3.   Właściciele i   opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w   sposób nie stwarzający uciążliwości (takich jak np. hałas, odory) dla osób znajdujących się w   sąsiednich lokalach lub na sąsiednich nieruchomościach.  

4.   Na terenach użytku publicznego psy mogą być prowadzone tylko na smyczy, a   psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy oraz z   założonym na pysku kagańcem.  

5.   Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w   miejscach mało uczęszczanych i   pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a   właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  

6.   Zabrania się wyprowadzania psów i   innych zwierząt na tereny placów gier i   zabaw, w   szczególności piaskownic dla dzieci.  

7.   Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych w   przypadku odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela, za wyjątkiem psów- przewodników.  

8.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której znajduje się zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

9.   Zabrania się utrzymywania na terenie nieruchomości zwierząt niebezpiecznych, w   sposób mogący stanowić zagrożenie życia i   zdrowia sąsiadów lub osób trzecich.  

Rozdział VII.
WYMAGANIA W   ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z   PRODUKCJI ROLNICZEJ, W   TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W   POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH  

§   9.   1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu następującymi warunków:  

1)   zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości należy utrzymywać w   miejscach ogrodzonych lub na uwięzi, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów w   tym uciążliwości zapachowych oraz w   sposób zgodny z   przepisami ustawy o   ochronie zwierząt;  

2)   w przypadku zanieczyszczenia terenów sąsiednich przez zwierzęta przebywające na nich w   sposób niekontrolowany, do obowiązku właściciela zwierząt należy uporządkowanie zanieczyszczonego terenu;  

3)   minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły, mierzona w   linii prostej od drogi, chodnika, ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, winna wynosić 10 metrów. Ule z   pszczołami ustawione w   odległości 3- 10 m od wskazanego wyżej otoczenia należy oddzielić stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy itp.) o   wysokości co najmniej 3   m.  

4)   gromadzenie i   usuwanie odpadów innych niż komunalne związanych z   prowadzoną hodowlą zwierząt gospodarskich, musi być prowadzone przez właściciela zwierząt w   sposób zgodny z   odrębnymi przepisami.  

Rozdział VIII.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I   TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA  

§   10.   1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenie deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienie zaszczurzenia.  

2.   Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia deratyzacji w   innych terminach i   na mniejszym obszarze niż określony w   ust. 1, w   przypadku gdy jest to uzasadnione stanem zagrożenia sanitarnego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »