| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/205/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Ciasna, w terminie do 31 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik  do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Zaznaczyć : □ pierwsza deklaracja                          □ zmiana danych zawartych w deklaracji z dnia…………

Dane

Pozycje do wypełnienia

Uwagi

1. Dane właściciela nieruchomości

2. Imię

3. Nazwisko

4.NIP

5. Pesel

6.Adres zamieszkania

7.Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne

8.Liczba mieszkańców nieruchomości

9.Oświadczam ,że na terenie w/w nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

                             □  TAK                                                         NIE

10.Oświadczam ,że na terenie w/w nieruchomości odpady ulegające biodegradacji będą składowane w kompostowniku /wykorzystywane we własnym zakresie  :

                             □  TAK                                                         NIE

11. Oświadczam ,że nieruchomość wskazana jest wyposażona we własny pojemnik na odpady zmieszane :

                             □  TAK                                                         NIE

Rodzaj pojemnika [L]:         Ilość  sztuk :

Rodzaj pojemnika [L]:         Ilość sztuk:

12. Zapotrzebowanie na pojemnik na odpady zmieszane :

Nieruchomość wskazaną potrzebuje wyposażyć w następujący pojemnik na odpady komunalne:

Rodzaj pojemnika [L]:         Ilość  sztuk :

Rodzaj pojemnika [L]:         Ilość sztuk:

13. Stawka opłaty za mieszkańca

a) …..zł (selektywne zbieranie)

b) …… zł (nieselektywne zbieranie)

14. Wysokość opłaty

a)……… zł (liczba mieszkańców x stawka z pkt. 13)

b) ……… zł (liczba mieszkańców x stawka z pkt. 13)

15.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego ,zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. ).

…………………………………………                                                                            …………………………………………………….

   (miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis)  

Informacja:

1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel , użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inny podmiot władający nieruchomością .

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ciasna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należytej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości , właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ciasna mowa deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana.

4,.W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Ciasna określi w drodze decyzji , wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna

Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »