| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Cieszynie –   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Uchwalić regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Cieszyn w   brzmieniu:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

Art.1.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cieszyn dotyczące:  

1.   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości, obejmujących prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, uprzątania zanieczyszczeń z   części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz mycia i   napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami,  

2.   rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych, warunków ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

3.   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego,  

4.   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5.   obowiązków właścicieli i   innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,  

6.   wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej,  

7.   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia.  

Art.2.  

Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1.   firmie wywozowej   – rozumie się przez to podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy,  

2.   nieczystościach ciekłych   – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w   zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy,  

3.   nieruchomości   – rozumie się przez to nieruchomości określone w   art. 46 § 1   ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z   1964 r. Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.),  

4.   odpadach komunalnych   – należy przez to rozumieć odpady powstające w   gospodarstwach domowych, a   także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych, zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

5.   odpadach niebezpiecznych   – należy rozumieć odpady określone w   art. 3   ust. 2   ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

6.   odpadach ulegających biodegradacji   – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

7.   odpadach zielonych   – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z   pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z   wyjątkiem odpadów pochodzących z   czyszczenia ulic i   placów, zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

8.   wojewódzkim planie gospodarki odpadami   – rozumie się przez to aktualnie obowiązujący dla Województwa Śląskiego dokument wynikający z   treści art. 14 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

9.   pojemnikach   – rozumie się przez to również worki polietylenowe,  

10.   selektywnym zbieraniu   – rozumie się przez to zbieranie, w   ramach którego dany strumień odpadów, w   celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i   takim samym charakterem, zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt 15a ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

11.   terenach zieleni –   tereny wraz z   infrastrukturą techniczną i   budynkami funkcjonalnie z   nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w   granicach wsi o   zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a   w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i   zabytkowe oraz cmentarze, a   także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i   przemysłowym, zgodnie z   art. 5   pkt 21 ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr. 151, poz. 1220 z   późn. zm.),  

12.   ustawie   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

13.   właścicielach nieruchomości   – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy,  

14.   zabudowie jednorodzinnej   – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z   budynkami garażowymi i   gospodarczymi, zgodnie  
z § 3   pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.),  

15.   zabudowie wielorodzinnej   – rozumie się przez to budynek wielorodzinny lub zespół takich budynków, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zgodnie z   § 3   pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.),  

16.   zbiornikach bezodpływowych   – rozumie się przez to instalacje i   urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w   miejscu ich powstania, zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy,  

17.   zwierzętach domowych   – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  
z człowiekiem w   jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza, zgodnie z   art. 4   pkt 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z   2003 Nr 106 poz. 1002 z   późn. zm.),  

18.   zwierzętach gospodarskich   – rozumie się przez to zwierzęta określone w   art. 2   ust. 1   ustawy  
z dnia 29 czerwca 2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 Nr 133 poz. 921 z   późn. zm.).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

Art.3.  

1.   Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są w   sposób selektywny.  

2.   Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:  

a)   papier,  

b)   tworzywa sztuczne,  

c)   złom metali,  

d)   szkło kolorowe,  

e)   szkło bezbarwne,  

f)   opakowania wielomateriałowe,  

g)   odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone z   pielęgnacji terenów zieleni i   odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

h)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

i)   odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie,  

j)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

k)   odpady niebezpieczne inne niż przeterminowane leki i   zużyte baterie i   akumulatory, w   tym chemikalia,  

l)   zużyte baterie i   akumulatory,  

m)   zużyte opony,  

n)   przeterminowane leki.  

Art.4.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

2.   Obowiązek oczyszczania części nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1, ze śniegu i   lodu winien być realizowany przez ich spryzmowanie i   odgarnięcie w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów.  

3.   Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1, poprzez ich zgarnięcie na jezdnię drogi publicznej.  

4.   Zanieczyszczenia usuwane z   części nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1, winny być gromadzone w   pojemnikach na odpady komunalne, za wyjątkiem koszy ulicznych, o   których mowa w   art. 12 ust 1, z   zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W   przypadku tymczasowego składowania na części nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1, w   tym w   pasach drogowych, materiałów opałowych oraz materiałów budowlanych i   innych przedmiotów związanych z   wykonywaniem robót na terenie nieruchomości, miejsce składowania tych materiałów powinno być oczyszczone niezwłocznie po ich usunięciu.  

Art.5.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami:  

1)   na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego lub ich częściach, może odbywać się w   miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych i   oznakowanych,  

2)   na innych nieruchomościach może odbywać się pod warunkiem, że nie powoduje uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej bądź gromadzone w   zbiornikach bezodpływowych na zasadach określonych w   przepisach odrębnych. W   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi.  

2.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w   zakresie doraźnych napraw związanych z   bieżącą eksploatacją pojazdu i   pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Zużyte części i   materiały eksploatacyjne winny być zagospodarowane zgodnie z   wymaganiami przepisów odrębnych oraz niniejszego regulaminem.  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie  

Art.6.  

1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do jej wyposażenia w   dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, spełniających wymagania, o   których mowa w   ust. 2   i ust. 3   oraz utrzymywania tych pojemników w   należytym stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

2.   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być zbieranie i   gromadzone wyłącznie w   typowych i   spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i   ochrony środowiska pojemnikach na zmieszane odpady komunalne o   pojemności 55 litrów, 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów i   1100 litrów, spełniających wymagania Polskich Norm. Nie dotyczy to odpadów komunalnych zbieranych i   przekazywanych do odbioru selektywnie.  

3.   Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone i   usuwane w   sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i   wywożone zgodnie z   wymaganiami wynikającymi z   przepisów odrębnych.  

Art.7.  

1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników, spełniających wymogi art. 6   ust. 2, uwzględniając liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i   tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wynoszący 20 litrów na mieszkańca.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników, spełniających wymogi art. 6   ust. 2, uwzględniając następujące tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów, przy założeniu, że częstotliwości wywozu nie będą mniejsze od przyjętych w   art. 13:  

1)   dla żłobków, przedszkoli i   szkół wszelkiego typu – 3   litry na każde dziecko, ucznia, studenta i   pracownika,  

2)   dla domów opieki, szpitali, zakładów karnych, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 15 litrów na jedno łóżko,  

3)   dla lokali handlowych – 25 litrów na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 55 litrów na lokal, z   zastrzeżeniem pkt. 6,  

4)   dla lokali i   zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych, a   także dla takich obiektów jak kina, biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i   inne – 7   litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 55 litrów,  

5)   dla lokali gastronomicznych, w   tym także tzw. ogródków gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 55 litrów,  

6)   dla punktów handlowo-usługowych poza lokalem, straganów poza targowiskami oraz kiosków o   powierzchni do 15 m2 – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 55 litrów na każdy punkt,  

7)   dla ogródków działkowych – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów na każde pełne 2   ha powierzchni w   okresie od 1   marca do 30 listopada każdego roku,  

8)   dla targowisk – 10 litrów na jeden stragan lub inne wyznaczone miejsce do handlu.  

3.   Właściciele nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a   w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników uwzględniając odpowiednio zapisy ust. 1   i ust. 2.  

Art.8.  

Pojemniki, o   których mowa w   art. 6   ust. 1   powinny być :  

1)   rozmieszczone w   granicach nieruchomości, w   miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i   pracowników firmy wywozowej lub w   innym miejscu uzgodnionym z   właścicielem nieruchomości,  

2)   szczelne, zaopatrzone w   pokrywę, w   celu zapewnienia właściwego stanu porządkowego i   technicznego oraz winny być czyszczone i   odkażane z   częstotliwością zapewniającą utrzymanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym,  

3)   ustawione w   sposób nie powodujący utrudnień i   niedogodności dla użytkowników nieruchomości i   osób trzecich,  

4)   oznakowane poprzez trwałe naniesienie adresu nieruchomości, przez corozumie się co najmniej nazwę ulicy oraz numer porządkowy budynku.  

Art.9.  

Przygotowanie i   utrzymywanie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości.  

Art.10.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzgadniania z   firmą wywozową miejsc ustawiania pojemników, dróg dojścia oraz miejsc i   terminów wystawiania pojemników do wywozu, a   także warunków technicznych tych miejsc.  

Art.11.  

1.   Do selektywnego gromadzenia odpadów wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   lit. a-g stosuje się worki o   pojemności 80-120 litrów, odpowiednio zabezpieczone przed wysypywaniem się zawartości na zewnątrz oraz pojemniki typu „dzwon” z   tym, że pojemniki i   worki powinny być utrzymane w   następującej kolorystyce:  

a)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

b)   żółty lub pomarańczowy – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz na złom metali,  

c)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło kolorowe,  

d)   biały – z   przeznaczeniem na szkło bezbarwne,  

e)   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, za wyjątkiem odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.  

2.   Odpady komunalne wielkogabarytowe należy gromadzić w   wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości przez osoby do tego uprawnione oraz usuwać poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać firmie wywozowej w   ramach zbiórki objazdowej w   terminach ogłaszanych odrębnie.  

3.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   remontów prowadzonych samodzielnie, należy gromadzić wodpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady, dostarczonych i   odbieranych przez firmę wywozową lub usuwać poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

4.   Kompostowanie odpadów zielonych z   pielęgnacji terenów zieleni i   odpadów ulegających biodegradacji może odbywać się wyłącznie w   granicach nieruchomości, pod warunkiem że nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a   pojemność kompostownika nie przekracza 5   m 3 i   kompostownik jest oddalony od granicy nieruchomości co najmniej 2   metry. Odległość ta może być mniejsza w   przypadku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na lokalizację kompostownika.  

Art.12.  

1.   W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w   tym na terenach takich, jak drogi publiczne, przystanki komunikacji publicznej, parkingi i   parki, winny być ustawione kosze uliczne o   minimalnej pojemności 15 litrów, rozmieszczone w   sposób umożliwiający swobodne z   nich korzystanie, w   ilości dostosowanej do natężenia ruchu pieszych. Kosze uliczne nie mogą być wykorzystywane do umieszczania w   nich odpadów komunalnych wytwarzanych w   wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz powstających w   indywidualnych gospodarstwach domowych.  

2.   Na nieruchomościach, na których odbywają się imprezy masowe oraz inne imprezy sportowo-rekreacyjne, handlowe, kulturalne i   inne, obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości koszy ulicznych oraz wyposażenia nieruchomości w   wystarczającą ilość przenośnych szaletów na czas trwania imprezy, spoczywa na właścicielu nieruchomości.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

Art.13.  

1.   Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych winna być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w   taki sposób, aby nie dopuścić do przepełniania się pojemników oraz rozkładu zgromadzonych w   nich odpadów.  

2.   Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno odbywać się z   następującą częstotliwością:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

a)   z nieruchomości zamieszkałych w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

b)   z nieruchomości zamieszkałych w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

c)   z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   zbierane selektywnie odpady w   rodzaju papieru i   tektury, tworzyw sztucznych, metalu, szkła, opakowań wielomateriałowych, o   których mowa w   art. 3   ust. 2   lit. a-f oraz odpady ulegające biodegradacji, zawierające wyłącznie odpady zielone z   pielęgnacji terenów zieleni:  

a)   z nieruchomości zamieszkałych w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

b)   z nieruchomości zamieszkałych w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

c)   z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

3)   zbierane selektywnie odpady budowlane i   rozbiórkowe, o   których mowa w   art. 3   ust. 2   lit. i   – odbiór według potrzeb, po indywidualnym uzgodnieniu z   firmą wywozową,  

4)   pozostałe odpady zbierane selektywnie – odbierane w   ramach zbiórki objazdowej w   terminach ogłaszanych odrębnie, jednak nie rzadziej niż raz w   roku.  

3.   Selektywnie zbierane odpady komunalne właściciel nieruchomości może samodzielnie  

1)   w przypadku wszystkich rodzajów odpadów wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,  

2)   w przypadku odpadów w   postaci papieru i   tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   lit. a-f – umieszczać w   ogólnodostępnych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn,  

3)   w przypadku odpadów wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   lit. j-m – oddawać do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z   harmonogramem opracowanym przez podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Cieszyn,  

4)   w przypadku odpadów w   postaci zużytych baterii i   akumulatorów, wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   lit. l – umieszczać w   odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn,  

5)   w przypadku odpadów w   postaci przeterminowanych leków, wyszczególnionych w   art. 3   ust. 2   lit. n – umieszczać w   odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn.  

4.   W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

Art.14.  

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w   nich odpadów, jednak ich opróżnianie winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w   sezonie zimowym oraz nie rzadziej niż dwa razy w   tygodniu w   sezonie letnim.  

Art.15.  

1.   Pozbywanie się nieczystości ciekłych z   nieruchomości winno odbywać się z   częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i   pojemności zbiornika bezodpływowego, w   sposób eliminujący wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, oraz wykluczający zanieczyszczenie gleby i   wód, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2.   Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w   przepisach odrębnych określających przeciętne normy zużycia wody, dla nieruchomości niewyposażonych w   wodomierz.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

Art.16.  

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych z   pielęgnacji terenów zieleni i   odpadów ulegających biodegradacji na terenie własnej nieruchomości.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

Art.17.  

Właściciele i   opiekunowie zwierząt domowych, a   zwłaszcza psów, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i   bezpieczeństwo poprzez:  

1)   nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i   dozoru, w   szczególności psów, które są nienależycie uwiązane lub nie znajdują się w   pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia,  

2)   nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru,  

3)   zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb nieruchomości oraz właściwe oznakowanie nieruchomości tabliczką z   napisem „Uwaga pies!” lub o   treści równoznacznej,  

4)   wyprowadzania na tereny zabudowy zwartej oraz na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psówwyłącznie na smyczy, a   psów agresywnych oraz psów ras uznawanych za agresywne również w   kagańcu,  

5)   niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i   zwierzęta w   obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

Art.18.  

1.   Zabrania się wypuszczania i   wyprowadzania zwierząt domowych na tereny do wspólnego użytku, takie jak place zabaw, ścieżki zdrowia, kwietniki oraz miejsca oznakowane zakazem, za wyjątkiem sytuacji uregulowanych przepisami odrębnymi.  

2.   Wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego oraz do obiektów i   lokali handlowych lub gastronomicznych, możliwe jest tylko na zasadach ustalonych przez właściciela danego obiektu bądź lokalu.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej  

Art.19.  

Wprowadza się całkowity zakaz chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich wewnątrz obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Rzeźniczą, Mostową, Dojazdową, Zamkową (od ul. Dojazdowej do ul. Liburnia), Liburnia, Kolejową, Bielską (od ul. Kolejowej do ul. Górnej), Górną (od ul. Bielskiej do Pl. Poniatowskiego), Pl. Poniatowskiego, Błogocką (od Pl. Poniatowskiego do ul. Ogrodowej), Ogrodową, Al. J. Raszki, 3   Maja (od Al. J. Raszki do Al. J. Łyska), Al. Łyska (od ul. 3   Maja do ul. Zamkowej), Al. Piastowską (od ul. Zamkowej do ul. Sportowej).  

Art.20.  

1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej położonych poza obszarem, o   którym mowa w   art. 19, zakaz chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zabudowy zajętej przez zabudowę wielorodzinną, zwartą zabudowę jednorodzinną, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.  

2.   Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, chów i   utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:  

1)   gromadzenia i   usuwania powstających odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   przepisami odrębnymi,  

2)   ograniczenia wszelkich uciążliwości do obszaru nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,  

3)   przestrzegania obowiązujących w   zakresie chowu zwierząt gospodarskich przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, budowlanych, ochrony zwierząt.  

3.   Zabrania się jazdy konnej oraz wyprowadzania koni na tereny parków, skwerów i   zieleńców przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych i   oznakowanych.  

4.   Obszar pasieczyska winien być ogrodzony, a   przy wejściu na pasieczysko lub na teren nieruchomości, na której znajduje się pasieczysko należy umieścić tabliczkę „Uwaga pszczoły” lub o   treści równoznacznej.  

5.   Ule z   pszczołami winny być ustawione w   odległości nie mniejszej niż 10 m od uczęszczanej drogi, budynków mieszkalnych, inwentarskich i   gospodarczych, a   także od granicy z   nieruchomością sąsiednią, a   w przypadku gdy oddzielone są stałą przeszkodą taką, jak parkan, mur, żywopłot o   wysokości co najmniej 3   m, która powoduje wznoszenie się wylatujących i   powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem, w   odległości nie mniejszej niż 3   m.  

Rozdział 8.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia  

Art.21.  

1.   Jako obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji, wyznacza się położone w   granicach administracyjnych gminy Cieszyn nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz gospodarstwa rolne.  

2.   Wyznacza się powszechne terminy przeprowadzania deratyzacji w   okresie od 1   do 30 marca i   od 1   do 31 października. Przeprowadzenie deratyzacji w   powyższych terminach w   odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych może być realizowane w   miarę potrzeb.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z   dnia 26 stycznia 2006 roku w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Cieszyn.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »