| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Zamek Cieszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1-2 w   związku z   art. 21 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2012r. poz. 406) po uzgodnieniu treści statutu z   Województwem Śląskim -   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Nadać statut instytucji kultury „Zamek Cieszyn” w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: nadania statutu instytucji kultury "Zamek Cieszyn"  

STATUT  
ZAMKU CIESZYN  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Zamek Cieszyn jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Cieszyn i   Województwa Śląskiego, działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej”;  

2)   umowy w   sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej dnia 12 grudnia 2012 roku pomiędzy Miastem Cieszyn a   Województwem Śląskim, zwanej dalej „umową”;  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.  

1.   Siedzibą Zamku Cieszyn jest Cieszyn.  

2.   Terenem działania Zamku Cieszyn jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i   zagranica.  

§   3.  

Zamek Cieszyn jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Cieszyn.  

§   4.  

Zamek Cieszyn używa pieczęci z   nazwą instytucji oraz jej adresem.  

Rozdział 2.
Zakres działania Zamku Cieszyn.  

§   5.  

1.   Do zadań Zamku Cieszyn należy:  

1)   promocja i   pomoc we wdrażaniu wzornictwa, myślenia projektowego oraz nowych technologii w   sektorze publicznym i   prywatnym,  

2)   inicjowanie i   prowadzenie badań dotyczących kultury materialnej, przedsiębiorczości i   wzornictwa,  

3)   wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a   zwłaszcza tworzenie i   rozwój innowacyjnych przedsięwzięć,  

4)   ochrona i   popularyzacja rzemiosła artystycznego i   ginących zawodów,  

5)   rozwój i   promocja turystyki kulturowej.  

2.   Zamek Cieszyn realizuje zadania, o   których mowa w   ust.1, poprzez prowadzenie działalności wystawienniczej, szkoleniowej, badawczej i   promocyjnej przede wszystkim na terenie województwa śląskiego.  

3.   Zamek Cieszyn może wspierać i   promować wartościowe inicjatywy i   działania kulturalne.  

4.   Dla realizacji zadań statutowych Zamek Cieszyn współdziała z   osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w   tym w   szczególności z   ośrodkami akademickimi i   naukowo-badawczymi, centrami designu, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 3.
Organizacja Zamku Cieszyn.  

§   6.  

1.   Dyrektora Zamku Cieszyn, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna w   uzgodnieniu z   Zarządem Województwa Śląskiego w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Dyrektor zarządza Zamkiem Cieszyn, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada  
za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem  
i środkami finansowymi Zamku Cieszyn.  

3.   Dyrektor kieruje działalnością Zamku Cieszyn przy pomocy Zastępcy dyrektora.  

4.   Zastępcę dyrektora zatrudnia i   rozwiązuje z   nim stosunek pracy dyrektor po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Cieszyna i   Zarządu Województwa Śląskiego.  

§   7.  

Do obowiązków dyrektora należy w   szczególności:  

1)   przedstawianie Burmistrzowi Miasta Cieszyna i   Zarządowi Województwa Śląskiego w   przewidzianych terminach:  

a)   rocznego planu finansowego Zamku Cieszyn,  

b)   sprawozdań finansowych Zamku Cieszyn w   terminach określonych w   przepisach dotyczących sprawozdawczości;  

c)   rocznych sprawozdań finansowych, określonych w   przepisach dotyczących rachunkowości;  

d)   rocznych planów i   sprawozdań, dotyczących działalności statutowej Zamku Cieszyn oraz sprawozdań z   ich realizacji zaopiniowanych uchwałami Rady Programowej, o   której mowa w   § 9, w   terminach określonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna i   Zarząd Województwa Śląskiego;  

e)   informacji finansowych i   merytorycznych w   zakresie i   terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna i   Zarząd Województwa, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Cieszyna lub Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Zamku Cieszyn,  

f)   rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z   zasadami przyjętymi przez organizatorów,  

2)   zawieranie i   rozwiązywanie umów o   pracę z   pracownikami Zamku Cieszyn oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych,  

3)   nadzór nad majątkiem Zamku Cieszyn.  

§   8.  

Szczegółową organizację Zamku Cieszyn określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Cieszyna i   Zarządu Województwa Śląskiego, a   także opinii działających w   Zamku Cieszyn organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   9.  

1.   Przy Zamku Cieszyn działa organ doradczy i   opiniujący - Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.  

2.   Członków Rady, w   liczbie nie większej niż 15, powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna.  

3.   W skład Rady wchodzą:  

-   przedstawiciel Rady Miejskiej Cieszyna,  

-   przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego,  

-   przedstawiciel wskazany przez Burmistrza Miasta Cieszyna,  

-   przedstawiciel wskazany przez Zarząd Województwa Śląskiego,  

-   nie więcej niż 11 ekspertów w   dziedzinach właściwych dla działalności Zamku Cieszyn powołanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna spośród osób zaproponowanych przez dyrektora.  

4.   Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, o   których mowa w   ust. 3, są członkami Rady w   okresie reprezentowania tych samorządów.  

5.   Kadencja członków Rady trwa cztery lata, za wyjątkiem, o   którym mowa w   ust. 4. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Burmistrza Miasta Cieszyna jej nowego składu.  

6.   Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.  

7.   Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.  

8.   Obsługę biurową Rady zapewnia Zamek Cieszyn.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Zamku Cieszyn  

§   10.  

Zamek Cieszyn prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej i   innych obowiązujących w   tym zakresie przepisach prawa.  

§   11.  

Zamek Cieszyn prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji Miasta Cieszyna  
i Województwa, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

§   12.  

Źródłami finansowania działalności Zamku Cieszyn są:  

1)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

2)   dotacje przekazane przez Miasto Cieszyn i   Województwo:  

a)   podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

b)   celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c)   celowe na realizację wskazanych zadań i   programów;  

3)   dotacje celowe na realizację określonych zadań i   programów z   innych źródeł,  

4)   przychody własne pochodzące z   prowadzonej działalności gospodarczej,  

5)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł, w   tym dotacje z   budżetu państwa,  

6)   inne źródła określone przepisami prawa.  

§   13.  

1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Zamku Cieszyn uprawniony jest dyrektor.  

2.   Oświadczenia woli w   zakresie praw i   zobowiązań majątkowych i   finansowych Zamku Cieszyn wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.  

3.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych  
w imieniu Zamku Cieszyn, określając zakres pełnomocnictwa.  

4.   Udzielenie i   odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w   rejestrze instytucji kultury, o   którym mowa w   § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.  

§   14.  

1.   Zamek Cieszyn może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w   obowiązujących przepisach, w   szczególności w   zakresie:  

1)   wynajmu pomieszczeń i   dzierżawy składników majątkowych,  

2)   udostępniania obiektów zabytkowych na Wzgórzu Zamkowym,  

3)   obsługi turystów w   Informacji Turystycznej,  

4)   powadzenia usług noclegowych,  

4)   prowadzenia sprzedaży, w   tym internetowej,  

5)   organizacji szkoleń i   warsztatów,  

6)   działalności wydawniczej i   wystawienniczej,  

7)   innych specjalistycznych usług.  

2.   Dochód z   działalności gospodarczej Zamku Cieszyn służy realizacji zadań statutowych.  

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe  

§   15.  

Połączenia, podziału lub likwidacji Zamku Cieszyn dokonują Miasto Cieszyn i   Województwo w   trybie i   na zasadach przewidzianych w   obowiązujących przepisach oraz w   umowie.  

§   16.  

Zmian statutu dokonuje się w   trybie właściwym dla jego nadania zgodnie z   którym – na podstawie umowy, o   której mowa w   § 1   pkt 2   – statutu dla wspólnej instytucji kultury nadaje Miasto, po uzgodnieniu treści z   Województwem.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »